Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 30

Ngaˬ-euˬ Aˬda, ngaˬ-euˬ Miˬyehˇ hawˇ-eu ngaˬ-euˬ cawˬ

Select an Audio Recording
Ngaˬ-euˬ Aˬda, ngaˬ-euˬ Miˬyehˇ hawˇ-eu ngaˬ-euˬ cawˬ

(Heˬbyehˇ 6:10)

 1. 1. Miˇ tsaˬ k’oeˇ taˆ dehꞈ luꞈ ngeh

  shaˬ zahˬ naˇ gawˇ myaˆ biˇ doˆ jeˬ tehꞈ-ehˇ.

  Yawˬ ha ahˇ ngaˇ heu loꞈ-ehˇ ehˇ

  “Ngaˬ-euˬ ziˇ gaˇ dahˇ tsoeˬ ma.”

  (Caˇ poˆ)

  Miˬyehˇ yaw tsaˬ yaw dawˇ meh.

  Ngaˬ neh gaˬ jeˬ ahˇ aˬ yawꞈ maˬ ngehˇ.

  Myah luꞈ Yeˬhawˇbaˬ ngaˬ nehˬ-ehˇ

  jawˇ luꞈ eu miˇ nui ma saˇ nya.

  Miˬyehˇ ngaˬ ahˇ haw pyaˆ meh.

  Dehꞈ luꞈ eu tiˬ ziˇ aˬ yawꞈ ngehˬ g’eh.

  Ngaˬ euˬ Miˬyehˇ ngaˬ euˬ Aˬda

  Ngaˬ euˬ cawˬ pyeuꞈ.

 2. 2. Zaˬ pyeuꞈ aˇ yamˬ k’awꞈ jiˇ shaw.

  Shaˬ eu zahˬ eu yamˬ keuˆ le luꞈ ngaˇ.

  Nui jah myaˆ nuiˆ neh mawˇ laˇ

  noeˬ tmˬ jeˬ bya cehˆ jaˆ.

  (Caˇ poˆ)

  Miˬyehˇ yaw tsaˬ yaw dawˇ meh.

  Ngaˬ neh gaˬ jeˬ ahˇ aˬ yawꞈ maˬ ngehˇ.

  Myah luꞈ Yeˬhawˇbaˬ ngaˬ nehˬ-ehˇ

  jawˇ luꞈ eu miˇ nui ma saˇ nya.

  Miˬyehˇ ngaˬ ahˇ haw pyaˆ meh.

  Dehꞈ luꞈ eu tiˬ ziˇ aˬ yawꞈ ngehˬ g’eh.

  Ngaˬ euˬ Miˬyehˇ ngaˬ euˬ Aˬda

  Ngaˬ euˬ cawˬ pyeuꞈ.

(Ceuˬ. 71:17, 18-ahˇ haw.)