Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 24

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ gawˬ jawˬ-ahˇ daˆ leˇ

Select an Audio Recording
Yeˬhawˇbaˬ-euˬ gawˬ jawˬ-ahˇ daˆ leˇ

(Iˇsaˬyaˇ 2:2-4)

 1. 1. Goˇ dzehˬ gawˬ jawˬ ahˇ haw.

  Dawˬ tawˆ luꞈ k’oeˇ taˆ goˇ dzehˬ.

  Teu gaˇ Yeˬhawˇbaˬ gawˬ jawˬ jaˆ.

  Ciˬ goˇ nymˇ aˇ yamˬ.

  Tsawˇ haˬ miˇ k’ahˬ doe jawˇ-eu

  tiˬ kawˆ loꞈ-ehˇ heu gaˇ laˇ uiˬ.

  Kuˇ gaˬ ‘Miˬyehˇ dawˬ naˇ haˬ awˇ

  aˬ yawꞈ gaˇ mˇ ma.’

  Nymˇ iˬ nah keuˆ laˇ shaw.

  Teˬ tsawˇ jeuˬ huiˬ tsawˇ jeuˬ pyeuꞈ laˇ meh.

  Tsawˇ haˬ deuˬ myaˬ laˇ ngeh

  guiˬ lahˬ biꞈ Miˬyehˇ sheuˬ g’eh ya mawˇ.

  Tsawˇ haˬ g’awˬ mya ni laˇ

  Miˬyehˇ uˆ lahˇ baoˬ-ahˇ ha geuꞈ.

  Saˇ jaˇ ziꞈ ma lehˇ ehˇ.

  Miˬyehˇ paw jawˇ aˬ myah luꞈ.

 2.  2. Yeˬsuˇ dawˬ biꞈ nehˬ taˬ.

  Miˇ k’ahˬ doe iˇ awˇ dzawˇ gaˬ.

  Miˬyehˇ Miˇk’ahˬ gaˇ kawˆ siˬ ni

  tsawˇ haˬ ahˇ tsaꞈ gaˬ.

  Yeˬsuˇ nymˇ uˆ lahˇ shaw.

  Yawꞈ paw jawˇ laˇ lehˇ kuˇ luꞈ.

  Aˬ yawꞈ Miˬyehˇ dawˬ neh

  taˬ aw deuˬ ahˇ sheuˬ g’eh nehˬ.

  Laꞈ k’aˬ cehˇ nui ma ahˇ.

  Dui ya mawˇ tsawˇ haˬ deuˬ myaˬ laˇ gaˇ.

  Aˬ cawˬ ahˇ tsaꞈ gaˬ gaˇ

  aˬ dui k’awꞈ teu laꞈ k’oeˇ keuˬ luꞈ ma.

  Aˬ dui yaw k’aˆ k’aˆ-ehˇ guˇ.

  Yawˬ g’aˬ na luꞈ ahˇ bi gaˬ.

  ‘Leˇ ma aˬ myah luꞈ ziꞈ eu

  Yeˬhawˇbaˬ gawˬ jawˬ ahˇ.’