Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 151

Miˬyehˇ kuˇ meh

Select an Audio Recording
Miˬyehˇ kuˇ meh

(Yawˇbaˆ 14:13-15)

 1. 1. Tsawˇ haˬ dehꞈ ziˇ saꞈ k’oeˬ nehˬ-ehˇ tiˬ gaˇ duˇ,

  byoˆ iˇ meh bya shawˇ laˇ ngeh.

  Aˬ dui dehꞈ ziˇ yaw kawˇ ma-ehˇ nyoeˬ iˇ awˇ,

  ngoeˇ awˇ shaˬ zahˬ mˇ jeˬ laˇ.

  Shiˇ deuˬ g’oꞈ dehꞈ laˇ-eu aˇ nah baw meh loˇ?

  Saˇ jaˇ dawˬ Miˬyehˇ ehˇ taˬ.

  (Caˇ poˆ)

  Oˬ toˬ laˇ shiˇ dzeuˇ taˬ euˬ deuˬ.

  G’oꞈ dehꞈ laˇ teˇ saˇ gaˬ ngeh.

  Miˬyehˇ yawꞈ neh beh tsawˇ haˬ-ahˇ,

  yawꞈ noeˬ mawˇ-awˇ paˇ mawˇ dzoeˇ mawꞈ.

  Taˬ zahˬ leˇ nui jah taˬ awˇ dehꞈ,

  g’oꞈ dehꞈ laˇ ni jahˇ nehˬ nya.

  Aˬ dui yawꞈ laꞈ zaˇ pyeuꞈ miˇ,

  aˬ myah luꞈ jawˇ g’eh nya meh.

 2. 2. Miˬyehˇ maˬ ngehˇ yawꞈ cawˬ pyeuꞈ deuˬ shiˇ ngeh,

  maˬ byehˇ dzeh gaˬ eu tsawˇ cawˬ-ahˇ.

  Kuˇ noeˬ nehˬ meh Miˬyehˇ-euˬ nui noeˬ laꞈ k’oeˇ,

  k’aˇ yuꞈ k’aˆ taˬ tsawˇ haˬ ahˇ.

  Dui maꞈ euˬ dehꞈ ziˇ joˆ-ehˇ g’eh lehˇ ya mawˇ,

  myah luꞈ jaˆ Baˬlaˬdiˇsuˆ.

  (Caˇ poˆ)

  Oˬ toˬ laˇ shiˇ dzeuˇ taˬ euˬ deuˬ.

  G’oꞈ dehꞈ laˇ teˇ saˇ gaˬ ngeh.

  Miˬyehˇ yawꞈ neh beh tsawˇ haˬ-ahˇ,

  yawꞈ noeˬ mawˇ-awˇ paˇ mawˇ dzoeˇ mawꞈ.

  Taˬ zahˬ leˇ nui jah taˬ awˇ dehꞈ,

  g’oꞈ dehꞈ laˇ ni jahˇ nehˬ nya.

  Aˬ dui yawꞈ laꞈ zaˇ pyeuꞈ miˇ,

  aˬ myah luꞈ jawˇ g’eh nya meh.