Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 15

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Zaˬyo aˬ yuiꞈ-ahˇ ja ceuˬ

Select an Audio Recording
Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Zaˬyo aˬ yuiꞈ-ahˇ ja ceuˬ

(Heˬbyehˇ 1:6)

 1. 1. Yeˬhawˇbaˬ tseˇ Sahˬpaˬ

  Zaˬyo aˬ yuiꞈ ahˇ ja ceuˬ.

  Tsaˬ jeˬ g’aˇ duˬ yawꞈ uˆ lahˇ.

  Yawꞈ dzoeˬ dzaˬ ngeh guiˬ lahˬ baw.

  Yaw shehꞈ k’ahˬ sehˇ muiˬ jeˬ jaˆ

  Miˬyehˇ tsawˇ myahˇ-ahˇ gaˬ meh.

  Aˬ yawꞈ Yeˬhawˇbaˬ tehꞈ ehˇ

  baoˬ huiˬ gaˇ kawˆ mˇ mawˇ.

  (Caˇ poˆ)

  Yeˬhawˇbaˬ neh tseˇ euˬ

  Zaˬyo aˬ yuiꞈ ahˇ ja ceuˬ.

  Dahˬ beh yawꞈ uˆ lahˇ eu jeˬ.

  Ziˇoˬ gawˬ jawˬ k’oeˇ taˆ neh.

 2. 2. Aˬ dui g’aˇ duˬ shiˇ dah

  Zaˬyo aˬ yuiꞈ ahˇ ja ceuˬ.

  Taˬ aw laꞈ k’oeˇ yawꞈ ka k’oꞈ

  Miˬyehˇ dui ahˇ iˬ baˇ pyehˬ.

  Pyuˇ deuˬ g’eh moeˬ tsoeˬ dm awˇ

  Ka li miˬ shuiꞈ loꞈ luꞈ.

  Mˬ taˆ oeˇ mˇ baˇ heu naˇ

  Miˬyehˇ yaw tsaˬ bi siˬ.

  (Caˇ poˆ)

  Yeˬhawˇbaˬ neh tseˇ euˬ

  Zaˬyo aˬ yuiꞈ ahˇ ja ceuˬ.

  Dahˬ beh yawꞈ uˆ lahˇ eu jeˬ.

  Ziˇoˬ gawˬ jawˬ k’oeˇ taˆ neh.