Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 146

‘Miˬyehˇ yawˬ jeˬ na luꞈ yaw shuiꞈ jahˇ paˇ jiˇ’

Select an Audio Recording
‘Miˬyehˇ yawˬ jeˬ na luꞈ yaw shuiꞈ jahˇ paˇ jiˇ’

(Pah mehˬ-eu 21:1-5)

 1. 1. Miˬyehˇ uˆ lahˇ shaw pyeuꞈ luꞈ gaˇ kawˆ ehˇ luꞈ.

  Nuiˇ mahˬ euˬ k’oeˇ taˆ yawꞈ Zaˬmaˇ nuiˇ luꞈ.

  Mˬ ahˇ shawˇ jehˆ g’eh Saˬdaˬ-ahˇ teh ka leꞈ.

  Miˇ tsaˬ-ahˇ Miˬyehˇ k’aˇ noeˬ loꞈ-ehˇ pyeuꞈ laˇ luꞈ.

  (Caˇ poˆ)

  Laꞈ k’aˬ cehˇ Miˬyehˇ-euˬ nymˇ jaˆ le,

  aˬ yawꞈ aˬ dui maꞈ nehˬ-ehˇ jawˇ meh.

  K’ahˬ lahˇ noeˬ shaˬ naˇ gawˇ maˬ paˇ jaˆ meh.

  Shiˇ eu jeˬ nui ma cawˆ jeˬ maˬ paˇ jaˆ.

  ‘Miˬyehˇ yawˬ jeˬ na yaw shuiꞈ jahˇ paˇ jiˇ.’

  Ehˇ taˬ dawˬ maˇ diˇ pyeuꞈ meh.

 2. 2. Muiˬ shawˇ Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ ahˇ dui ya mawˇ,

  Yawˇzaˬ euˬ miˬ shuiꞈ yaw shehꞈ bya luꞈ gaˇ.

  Yawꞈ maꞈ k’aˬ lo sehˇ bya cehˆ ni geuꞈ taˬ.

  Yaw shehꞈ euˬ yaw sahˇ Yeˬhawˇbaˬ tehꞈ-ehˇ pyeuꞈ.

  (Caˇ poˆ)

  Laꞈ k’aˬ cehˇ Miˬyehˇ-euˬ nymˇ jaˆ le,

  aˬ yawꞈ aˬ dui maꞈ nehˬ-ehˇ jawˇ meh.

  K’ahˬ lahˇ noeˬ shaˬ naˇ gawˇ maˬ paˇ jaˆ meh.

  Shiˇ eu jeˬ nui ma cawˆ jeˬ maˬ paˇ jaˆ.

  ‘Miˬyehˇ yawˬ jeˬ na yaw shuiꞈ jahˇ paˇ jiˇ.’

  Ehˇ taˬ dawˬ maˇ diˇ pyeuꞈ meh.

 3. 3. Nui saˇ za eu meuˬ huiˬ dui dui-awˇ zawˇ ma-ehˇ muiˬ,

  g’oˆ k’ehˬ uˬ ciꞈ nah g’ahˇ maˬ ehˇ pah taˬ.

  Meuˬ euˬ yaw shehꞈ ahˇ tsawˇ haˬ deuˬ cah g’eh.

  Yaw shehꞈ teu bya doˆ Miˬyehˇ gaˇ mˇ zaˬ.

  (Caˇ poˆ)

  Laꞈ k’aˬ cehˇ Miˬyehˇ-euˬ nymˇ jaˆ le,

  aˬ yawꞈ aˬ dui maꞈ nehˬ-ehˇ jawˇ meh.

  K’ahˬ lahˇ noeˬ shaˬ naˇ gawˇ maˬ paˇ jaˆ meh.

  Shiˇ eu jeˬ nui ma cawˆ jeˬ maˬ paˇ jaˆ.

  ‘Miˬyehˇ yawˬ jeˬ na yaw shuiꞈ jahˇ paˇ jiˇ.’

  Ehˇ taˬ dawˬ maˇ diˇ pyeuꞈ meh.