Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 133

Zaˬ guˬ ngeh neh Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ

Select an Audio Recording
Zaˬ guˬ ngeh neh Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ

(Dawˬtsoˆ 12:1)

 1. 1. Zaˬ guˬ deuˬ Miˬyehˇ mehˬ shi poeˬ dui dui.

  Miˬyehˇ gaˇ mˇ eu leh jeh saˇ jaˇ ziꞈ.

  Miˬyehˇ dui ahˇ gaˬ laꞈ k’oeˇ haw piˇ nehˬ.

  Aˬ dui tiˬ ziˇ aˬ yawꞈ guiˬ lahˬ biꞈ meh.

 2. 2. Yaw zeu baw aˇ dui aˬ da aˬ ma ahˇ,

  yawꞈ maꞈ ahˇ taˬ huiˬ lehˇ mˇ mawˇ jeˬ pyeuꞈ.

  Toˆ-ehˇ naˇ Miˬyehˇ hawˇ-eu tsawˇ haˬ dui-ahˇ ya leˇ.

  Aˇ dui cawˬ Yeˬhawˇbaˬ jawˇ gaˇ jiˆ leˇ.

 3. 3. Zaˬ guˬ pyeuꞈ ngeh neh Miˬyehˇ ahˇ noeˬ keuˆ.

  Yawˬ nah na tsaˬ jeˬ-ahˇ gaˬ laˇ ni leh jeh.

  Muiˬ dzehˬ jeˬ Miˬyehˇ ahˇ aˬ dui biꞈ ngeh,

  aˬ dui Sahˬpaˬ Yeˬhawˇbaˬ laꞈ k’aˬ cehˇ.

(Ceuˬ. 71:17; Ngoeˇ. 3:27; Peˇ. 6:1-3-ahˇ haw.)