Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 129

Aˬ dui oˇ daˆ leꞈ ma

Select an Audio Recording
Aˬ dui oˇ daˆ leꞈ ma

(Maꞈtehˬ 24:13)

 1. 1. Yeˬsuˇ ehˇ shaˬ zahˬ

  dui ahˇ keuˆ le ngeh joˆ-ehˇ oˇ nmˇ?

  Yawꞈ k’ehˬ gaˇ ya daˬ,

  noeˬ tmˬ jeˬ maˇ jawˆ ni mawˇ luꞈ.

  Miˬyehˇ euˬ saˇ jaˇ dawˬ,

  tsaˬ jeˬ-ahˇ aˬ yawꞈ noeˬ mawˇ.

  (Caˇ poˆ)

  Aˬ dui ya kamˬ daˬ coeˇ meh.

  Haw piˇ dui jah eu jeˬ-ahˇ.

  Miˬyehˇ gaˬ jeˬ baˬ da neh,

  aˬ dui aˇ saˬ saˬ ngeh keuˆ ni kamˬ coeˇ.

 2. 2. Dzeuˇ laꞈ euˬ aˇ yamˬ-ahˇ

  nui ma cawˆ noeˬ shaˬ jeˬ tehꞈ-ehˇ jaˆ.

  Myaˆ biˇ doˆ laꞈ k’oeˇ,

  dehꞈ jeˬ za gaˇ dui noeˬ tsoˆ taˬ.

  Aˬ dui maꞈ dzeuˇ iˇ awˇ,

  teu gaˇ dehꞈ jeˬ za meh.

  (Caˇ poˆ)

  Aˬ dui ya kamˬ daˬ coeˇ meh.

  Haw piˇ dui jah eu jeˬ-ahˇ.

  Miˬyehˇ gaˬ jeˬ baˬ da neh,

  aˬ dui aˇ saˬ saˬ ngeh keuˆ ni kamˬ coeˇ.

 3.  3. Maˬ coˬ iˇ dui maꞈ.

  Aˇ myah luꞈ ziꞈ dah jawˇ g’eh ma.

  Saˇ jaˇ ziꞈ-awˇ gaˇ mˇ,

  Yeˬhawˇbaˬ aˇ nah oe ngeh keuˆ.

  Oˇ daˆ leꞈ aˬ dui maꞈ,

  aˇ yamˬ peh laˇ shaw-iˬ ngaˇ.

  (Caˇ poˆ)

  Aˬ dui ya kamˬ daˬ coeˇ meh.

  Haw piˇ dui jah eu jeˬ-ahˇ.

  Miˬyehˇ gaˬ jeˬ baˬ da neh,

  aˬ dui aˇ saˬ saˬ ngeh keuˆ ni kamˬ coeˇ.