Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬ caˇ 12

Huiˬ-eu Miˬyehˇ Yeˬhawˇbaˬ

Select an Audio Recording
Huiˬ-eu Miˬyehˇ Yeˬhawˇbaˬ

(Doˆiˇ-eu 34:6, 7)

 1. 1. Yeˬhawˇbaˬ Miˬyehˇ ciˬ huiˬ ciˬ mahˇ jeˬ

  nawˇ tiˬ g’aˬ tehꞈ-ehˇ za geuˇ meh.

  Nawˬ euˬ gaˇ ma tsaˬ jeˬ pyeuꞈ.

  Miˬyehˇ baoˬ ahˇ loꞈ-ehˇ nui gaˬ nui gahˇ byah.

  Aˬ myah luꞈ Miˬyehˇ pyeuꞈ meh.

 2. 2. Aˬda g’awˬ shaˬ gaˬ nga maꞈ ahˇ mawˇ laˇ.

  Ngehˬ g’eh meh miˇ tsaˬ pyeuꞈ k’awꞈ.

  Guiˬ lahˬ shaˇ ngeh nawˇ naˇ haˬ.

  Nga maꞈ ahˇ bo saˆ mehˬ nehˬ sheuˬ g’eh nehˬ.

  Aˬ myah luꞈ caw ba nehˬ meh.

 3. 3. Miˇ hawˇ mˬ k’oeˇ taˆ nawˬ ahˇ ja ceuˬ luꞈ.

  Nga maꞈ euˬ tiˬ ziˇ nawˬ ahˇ

  teˇ saˇ yaw k’aˆ k’aˆ-ehˇ ja ceuˬ.

  Yeˬhawˇbaˬ Miˬyehˇ ja ceuˬ jeˬ za geuˇ.

  Ja ceuˬ gaˇ ha geuꞈ nehˬ laꞈ.

(Mehˬ. 32:4; Dawˬ. 16:12; Tehˬ. 6:10; Pahˬ. 4:11-ahˇ haw.)