Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬcaˬ 102

“G’aˬ baˬ-eu deuˬ-ahˇ ya caw ba”

Select an Audio Recording
“G’aˬ baˬ-eu deuˬ-ahˇ ya caw ba”

(G’aˬk’ehˇ 20:35)

 1. 1. Aˬ dui yawˬ g’aˬ na g’aˬ baˬ

  ehˇ k’aˇ tiˬ jeˬ jaˆ.

  Teu loꞈ-ehˇ g’eh k’awꞈ Yeˬhawˇbaˬ

  dui ahˇ gaˬ-awˇ ngehˬ g’eh.

  Yawꞈ g’awˬ shaˬ gaˬ dui dui,

  yawꞈ nui gaˬ baoˬ huiˬ meh.

  Shaˬ eu zahˬ eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ,

  Miˬyehˇ loꞈ-ehˇ gaˬ nehˬ.

 2. 2. Tiˬ g’aˬ na nui jah ziꞈ loꞈ-ehˇ,

  maˇ diˇ naˇ g’aˬ baˬ.

  G’aˬ biꞈ dawˬ aˬ dui ngehˬ naˇ,

  yawꞈ maꞈ g’aˬ lahˬ laˇ.

  G’aˬ baˬ luꞈ eu deuˬ k’awꞈ,

  Miˬyehˇ tsawˇ haˬ pyeuꞈ meh.

  Yawꞈ maꞈ-euˬ myaˆ biˇ siˆ nehˬ awˇ,

  g’awˬ shaˬ gaˬ ngehˬ g’eh.

 3. 3. G’aˬ baˬ deuˬ-ahˇ ehˇ doeˇ ngeh tu-aˬ,

  aˬ dui ngehˬ g’eh naˇ,

  yawꞈ maꞈ g’aˬ ahˇ laˇ meh lehˇ,

  aˬ dui ya noeˬ taˬ.

  Aˬ dui aˬ yawꞈ maꞈ ahˇ

  g’aˬ biꞈ eu leh jeh luꞈ-uˇ.

  G’awˬ shaˬ gaˬ laꞈ k’oeˇ g’aˬ biꞈ,

  yawꞈ maꞈ g’aˬ za laˇ.