Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dawˬcaˬ 101

Nui ma tiˬ siˬ-ahˇ taꞈ-awˇ gaˇ mˇ

Select an Audio Recording
Nui ma tiˬ siˬ-ahˇ taꞈ-awˇ gaˇ mˇ

(Eˇpeˇsu 4:3)

 1. 1. Gaˬ eu jeˬ maˬ ahˇ miˇ tsaˬ zaˬ.

  Aˬ dui ahˇ Miˬyehˇ bi uiˬ laˇ.

  Mehˬ bawˬ gm tsaˬ leˇ eu jeˬ heu,

  dui ahˇ laꞈ k’aˬ bi cehˇ.

  Aˇ poeˬ taˬ nui ma taꞈ,

  dzoeˇ leˇ jeˬ yaw-ehˇ muiˬ.

  Miˬyehˇ gaˇ g’awˬ mya mˇ jeˬ jaˆ.

  Aˬ yawꞈ euˬ Zaˬmaˇ bi sheuˬ g’eh.

  Dawˬ naˇ haˬ laꞈ k’oeˇ yawꞈ gaˇ mˇ.

  Nui ma taꞈ awˇ ya mˇ.

 2. 2. Mehˬ bawˬ gm nya ni guiˬ lahˬ shaˇ.

  Gaˬ eu jeˬ nahˬ yu g’eh jeˬ mˇ.

  Miˬyehˇ ahˇ ja ceuˬ deuˬ myaˬ laˇ.

  Aˬ dui ahˇ laꞈ k’aˬ cehˇ.

  Nui saˇ oꞈ jeˬ aˬ dui-ahˇ,

  zoˇ tseuˆ ni bi g’eh.

  Gaˬ jeˬ mˇ mawˇ mehˇ nmˇ deuˬ-ahˇ.

  Miˬyehˇ aˬ dui ahˇ nui saˇ biꞈ.

  Mehˬ bawˬ gm ni Miˬyehˇ caw ba.

  Myah luꞈ yawꞈ gaˇ bi mˇ.