Skip to content

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

Ka li zaˬ uˬ duˬ tahˬ gaˇ zmˬ-eu dawˬ caˇ

Yeˬhawˇbaˬ Miˬyehˇ-ahˇ ja ceuˬ gaˇ hawˇ-eu, uˬ duˬ tahˬ gaˇ zmˬ-eu Ka li zaˬ-euˬ dawˬ caˇ heu deuˬ-ahˇ naˇ haˬ nya-awˇ, daoˇloˆ nya meh. Dawˬ caˇ hawˇ-eu deuˇ-mˬ g’awˬ mya jeˬ lehˇ diˬ ahˇ taˬ-euˬ meh.

Aˬ geu jeˬ-euˬ dawˬ neh caˇ mawꞈ nya lehˇ tseˇ-awˇ, Poˆ-eu lehˇ boꞈ taˬ-euˬ gaˇ toeˬ-awˬ.

 

Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ laꞈ k’aˬ tiˬ cehˇ caˇ-awˇ ja ceuˬ

Sing to Jehovah

Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ ja ceuˬ-eu dawˬ caˇ—Dawˬ caˇ yaw shuiꞈ