Loꞈ-eu nymˇgoˇ (Dzaw ngeh zmˬ-eu dmˬ) Tseˇ tiꞈ siˬ ba la 2018

Heu dmˬ laꞈ k’oeˇ Tseˇ nyiꞈ siˬ ba la 31, 2018-ahˇ neh Nyiˬ siˬ ba la 2, 2019-ahˇ keuˆ ni dzaw ngeh zmˬ-eu gaˇ kawˆ deuˬ ahˇ-eu meh.

“Yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ zeuˇ-awˬ, tiˬ jeˬ g’eh neh-iˬ taˬ ahˬ”

Yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ zeuˇ-eu, aˬ jeˬ-ahˇ ehˇ mawꞈ-eu nga? Aˬ dui zeuˇ shaw-euˬ naˇ, maˬ byehˇ dzeh ni aˬ joˆ-ehˇ tuˆ tehˬ taˬ nya-eu nga?

“Yaw tsaˬ yaw dawˇ mehˬ nah iˇ ni, ngaˬ-ahˇ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ laꞈ”

Aˬ dui Yeˬhawˇbaˬ nehˬ mehˬ-euˬ yaw tsaˬ yaw dawˇ-ahˇ tuˆ tehˬ taˬ-eu lehˇ aˬ joˆ-ehˇ leh jeh daˆ leꞈ nya-eu nga?

Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ nui ma taˬ-awˇ dehꞈ!

Haˬbaˬkuˆ sahˬ boꞈ heu naˇ, aˬ dui shaˬ zahˬ-ahˇ ya tahˬ puˬ k’awꞈ, laꞈ k’aˬ cehˇ nui saˇ oꞈ nya ni caw ba nehˬ-eu meh.

Nawˇ aˬ suˇ g’aˬ-euˬ nui noeˬ-ahˇ dzaw geuꞈ?

Aˬ dui tsawˇ haˬ-euˬ nui noeˬ-ahˇ maˬ ngeuˇ-eu Yeˬhawˇbaˬ-euˬ nui noeˬ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ dzaw geuꞈ nya-eu nga?

Nawˇ Yeˬhawˇbaˬ loꞈ-ehˇ noeˬ luꞈ ma loˇ?

‘Nui ma yaw shuiꞈ jahˇ paˇ-eu’ aˬ jeˬ-ahˬ ehˇ mawꞈ-eu nga, teu loꞈ-ehˇ jahˇ-eu g’aˇ duˬ, aˬ dui aˬ jeˬ ya jahˇ-eu nga?