Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

“Mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ laꞈ-euˬ jeˬ-ahˇ naˇ haˬ geuꞈ-eu laꞈ k’oeˇ, maˬ ngehˇ ni yaw gahˇ gahˇ-ehˇ dehꞈ-awˬ”

“Mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ laꞈ-euˬ jeˬ-ahˇ naˇ haˬ geuꞈ-eu laꞈ k’oeˇ, maˬ ngehˇ ni yaw gahˇ gahˇ-ehˇ dehꞈ-awˬ”

“Zaˬ guˬ deuˬ-oˇ, . . . mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ laꞈ-euˬ jeˬ-ahˇ naˇ haˬ geuꞈ-eu laꞈ k’oeˇ, maˬ ngehˇ ni yaw gahˇ gahˇ-ehˇ dehꞈ-awˬ.”—Dawˬdaˬ 8:32, 33.

Dawˬ caˇ: 56, 89

1. Aˬ dui nui gahˇ aˬ joˆ-ehˇ poˆ mawˇ nya-eu nga?

Zaˬ siˬ nui gahˇ Yeˬhawˇbaˬ jawˇ gaˇ neh oe-awˇ, aˬ yawꞈ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ, Yaˬkoˆ 1:5-ahˇ “Naw maꞈ laꞈ k’oeˇ tiˬ g’aˬ na zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ teˬ luꞈ naˇ, Miˬyehˇ-ahˇ guiˬ lahˬ shaˇ-eu tsaˬ meh. Miˬyehˇ aˬ yawꞈ-ahˇ zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ biꞈ tehꞈ-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Miˬyehˇ-aˬ, tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ luꞈ-ahˇ g’awˬ shaˬ gaˬ-eu laꞈ k’oeˇ tsawˇ tsiˇ maˬ tsiˇ ni biꞈ-eu meh” lehˇ ehˇ taˬ-euˬ loꞈ-ehˇ, nui ma keuˆ-eu laꞈ k’oeˇ biꞈ-eu meh. Aˬ dui nui gahˇ-ahˇ mawˇ nya-eu tiˬ jeˬ naˇ, Miˬyehˇ-euˬ dawˬ tsoˆ-ahˇ laꞈ daˬ-eu heu meh. Toˆ-ehˇ jahˇ-eu teu naˇ aˬ dui-ahˇ maˬ muiˬ-eu jeˬ-ahˇ neh laˆ piˇ nehˬ-awˇ, Yeˬhawˇbaˬ nehˬ-ehˇ cawˬ cawˬ daˆ leꞈ nya ni caw ba nehˬ-eu meh. (Dawˬdaˬ 2:10-12) K’oeˇ naˇ muiˬ dui dui-eu noeˬ tmˬ-eu jeˬ pyeuꞈ-eu aˬ myah luꞈ dehꞈ g’eh-eu jeˬ biꞈ-eu meh.—Yuˇdaˆ 21.

2. Aˬ dui Miˬyehˇ-euˬ mehˬ-eu tsoˆ-eu jeˬ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ gaˬ nya-eu nga?

2 Aˬ dui maˬ byah kuꞈ-eu miˇ neh maˬ ehˇ, huiˬ laˇ-euˬ maˬ duˇ leˇ-eu miˇ neh maˬ ehˇ, mehˬ laˇ tsoˆ laˇ-eu heu naˇ, yaw muiˬ jeˬ pyeuꞈ meh lehˇ haw-eu maˬ ehˇ, laꞈ daˬ-eu maˬ ehˇ, yaw shaˬ meh. Ehˇ k’awꞈ, Miˬyehˇ-euˬ dawˬ tsoˆ aˬ dui-euˬ dehꞈ ziˇ-ahˇ muiˬ ngaˇ lehˇ siˬ laˇ ngeh, Miˬyehˇ aˬ dui-ahˇ aˇ naˆ ni gaˬ-eu lehˇ siˬ laˇ-eu meh. Dawˬdaˬ 3:11, 12-ahˇ ‘Ngaˬ li-oˇ, Yeˬhawˇbaˬ . . . mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ laꞈ ngeh naˬ lehˬ taˬ lehˬ’ lehˇ  ehˇ-awˇ, Yeˬhawˇbaˬ “aˬ yawꞈ ha gaˬ-eu deuˬ-ahˇ mehˬ meh tsoˆ meh lehˇ ehˇ taˬ-euˬ meh.” Teu miˇ neh, Yeˬhawˇbaˬ k’aˇ muiˬ-eu jeˬ biꞈ nehˬ mawꞈ ngaˇ lehˇ jah ziꞈ nya-eu meh. (Heˬbyehˇ 12:5-11-ahˇ gui.) Yeˬhawˇbaˬ aˬ dui-ahˇ yaw muiˬ-ehˇ siˬ nya-eu miˇ neh, aˬ yawꞈ-euˬ dawˬ tsoˆ aˬ myah luꞈ tsaˬ-awˇ, aˬ dui loˬ-eu jeˬ nehˬ-ehˇ taˆ lehˇ cehˆ tsaˬ leˇ meh. Aˬ dui heu kawˆ-ahˇ, mehˬ jeˬ mehˬ kawˆ 4 kawˆ-ahˇ ja sawˇ ma. (1) yawˬ ha-ahˇ mehˬ-eu (2) aˬ da aˬ ma zaˬ-ahˇ ya mehˬ-eu jeˬ (3) aˇ muˇ laꞈ k’oeˇ neh za-eu dawˬ tsoˆ (4) bi mehˬ bi tsoˆ-euˬ naˆ maˬ tseˇ naˇ-eu jeˬ heu deuˬ pyeuꞈ meh.

Aˬ dui yawˬ ha-ahˇ mehˬ naˇ, aˬ jeˬ miˇ neh gahˇ laˇ-eu nga?

3. Zaˬ deuˬ yawˬ haˇ yawˬ ha aˬ joˆ-ehˇ mehˬ nya-eu nga?

3 Aˬ dui yawˬ ha-ahˇ mehˬ naˇ, yawˬ ha-euˬ mˇ jeˬ shaˇ kawˆ hawˇ-eu noeˬ jeˬ noeˬ kawˆ-ahˇ, nyehꞈ tehˬ-eu meh. Ehˇ k’awꞈ aˬ dui yawˬ ha-ahˇ mehˬ-eu jeˬ, dehꞈ le ngeh neh dehꞈ ahˇ le-euˬ jeˬ maˬ ngeuˇ-eu miˇ neh, toˆ-ehˇ jahˇ-eu g’aˇ duˬ, ya dzaw-eu meh. Yaw jeˬ ma jeˬ, zaˬ yaw nyiˇ liˇ yehˬ nawˬ dzaw dzaw ngeh, maˬ bi ga coˬ iˇ-eu g’aˇ duˬ aˬ da aˬ ma nyehꞈ tehˬ caw nehˬ-eu meh. Zaˬ maˇ diˇ nawˬ nya laˇ-euˬ yaw duˬ baw ngeh tiˬ jawˇ, pyehˬ-awˇ neh tiˬ g’aˬ tehꞈ-ehˇ bi dziˬ-eu meh. Teu gaˇ duˇ ni aˬ da aˬ ma deuˬ zaˬ-ahˇ oˇ oˬ. “Yeˬhawˇbaˬ-euˬ zahˇ dawˬ hawˇ-eu dawˬ mehˬ dawˬ tsoˆ neh” dzaw ngeh, zaˬ-ahˇ yawˬ haˇ yawˬ ha mehˬ nya ni hawˇ-eu, nui gahˇ ahˇ ni caw ba nehˬ-eu jeˬ pyeuꞈ-eu meh.—Eˇpeˇsu 6:4.

4, 5. (a) Yawˬ ha-ahˇ mehˬ-eu jeˬ aˬ jeˬ miˇ “seu dzeuꞈ aˇ g’ehˇ yaw shuiꞈ”-euˬ aˇ yeˇ huiˬ-eu jeˬ pyeuꞈ nga? (b) Aˬ dui mˇ lehˬ k’awꞈ aˬ jeˬ miˇ neh g’aˬ maˬ ya baˬ nga?

4 Huiˬ laˇ-euˬ gaˇ hawˇ-eu Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ siˬ nya laˇ-euˬ deuˬ k’awꞈ toˆ-ehˇ tehꞈ meh. Aˬ yawꞈ maꞈ yawˬ ha-ahˇ ui cuiˆ na paˇ mehˬ luꞈ-euˬ naˇ k’awꞈ, heu naˇ aˬ yawꞈ maꞈ noeˬ dahˇ doe laˇ-euˬ Ka li zaˬ pyeuꞈ meh lehˇ ehˇ mawꞈ-eu maˬ ngeuˇ-a. “seu dzeuꞈ aˇ g’ehˇ yaw shuiꞈ”-ahˇ dm-awˇ, Yeˬsuˇ loꞈ-ehˇ duˇ ni leh jeh-awˇ neh tehꞈ-ehˇ noeˬ dahˇ doe laˇ-eu meh. (Eˇpeˇsu 4:23, 24, MS) Yawˬ ha-ahˇ mehˬ-eu heu naˇ, “Miˬyehˇ-ahˇ yaw zeu maˬ baw-eu yaw dehꞈ dehꞈ-eu jeˬ hawˇ-eu shiˬ shaˬ jiˇ-euˬ nui noeˬ nui loˆ-ahˇ byehˇ dzeh-eu g’aˇ duˬ maˬ ehˇ, miˇ tsaˬ heu k’oeˇ taˆ dehꞈ ngeh yawˬ ha-euˬ nui ma-ahˇ g’aˬ leˇ-awˇ, nui ma yaw dawˇ dawˇ-ehˇ dehꞈ-eu laꞈ k’oeˇ Miˬyehˇ-ahˇ yaw zeu baw” ni maˬ ehˇ, caw ba nehˬ-eu meh.—Tiˇtuˆ 2:12.

5 Aˬ dui dawˬ tawˆ luꞈ maˬ byah kuꞈ-eu tsawˇ haˬ pyeuꞈ meh. (Dawˬtsoˆtsoˆ-eu 7:20) Teu miˇ neh aˬ dui laˆ lehˬ ngeh, yawˬ ha-ahˇ maˬ mehˬ-eu miˇ neh nga laˬ, maˬ ngeuˇ naˇ mehˬ-euˬ maˬ loꞈ-eu miˇ neh ngaˇ laˬ? Toˆ-ehˇ tehꞈ-ehˇ k’awꞈ maˬ ngeuˇ nga lehˇ, aˬ dui Dawˬdaˬ 24:16-ahˇ “Yaw sui yaw dawˇ tsawˇ haˬ aˇ myaˆ poˆ coˬ-iˇ k’awꞈ paˇ tuˇ laˇ nya meh” lehˇ ehˇ taˬ-euˬ gaˇ neh ya siˬ-euˬ ma. Aˬ dui-ahˇ “tuˇ laˇ nya” ni cawˬ ba nehˬ-eu aˬ jeˬ nga? Aˬ dui-euˬ g’aˬ maˬ ngeuˇ-a, Miˬyehˇ-euˬ baoˬ pyeuꞈ meh. (Piˇliˇpiˆ 4:13-ahˇ gui.) Miˬyehˇ-euˬ baoˬ-ahˇ neh pyeuꞈ laˇ-eu jeˬ heu naˇ, yawˬ ha-euˬ nui ma-ahˇ g’aˬ leˇ-eu jeˬ nehˬ-ehˇ jiˇ taꞈ-awˇ, teu naˇ, yawˬ ha-ahˇ mehˬ-eu jeˬ nehˬ-ehˇ jiˇ taꞈ-eu meh.

6. Aˬ dui Jaˇliꞈ gui-eu aˬ joˆ-ehˇ muiˬ daˆ laˇ nya-eu nga? (Dahˬ beh-eu baˇ-ahˇ haw.)

6 Guiˬ lahˬ shaˇ-eu, Jaˇliꞈ gui-awˇ shaˇ noeˬ shaˇ sawˇ-eu heu naˇ, yawˬ ha-ahˇ mehˬ-eu muiˬ daˆ laˇ ni caw ba nehˬ-eu meh. Ehˇ k’awꞈ Jaˇliꞈ gui-eu heu, nawˬ-euˬ g’aˇ duˬ yaw shaˬ jeˬ pyeuꞈ-awˇ, nawˇ maˬ ya leˇ-eu jeˬ pyeuꞈ naˇ lawˇ neh? G’aˬ taˬ baˬ siˬ, nawˇ Yeˬhawˇbaˬ neh bi caw ba naˇ, aˬ yawꞈ nawˬ-ahˇ, aˬ yawꞈ-euˬ dawˬ-ahˇ “mehꞈ-eu nui ma ka dehꞈ ni” caw ba nehˬ-eu meh. (1 Beˬtuˆluˆ 2:2) Nawˇ Jaˇliꞈ gui-eu aˇ yamˬ bi doˆ laˇ-eu g’aˇ duˬ, yawˬ ha-ahˇ mehˬ nya ni caw ba nehˬ laꞈ lehˇ Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ shaˇ. Nawˇ dahˬ beh ngeh, aˇ yamˬ yaw nymˇ nymˇ lehˇ pyehˆ tseˇ-eu k’awꞈ pyeuꞈ nya meh. Teu gaˇ neh tiˬ k’ehˬ naˇ, nawˇ Jaˇliꞈ gui-eu tiˬ poˆ cuiˆ cuiˆ-ehˇ awˬ laˇ-awˇ, gui muiˬ laˇ-eu meh. K’oeˬ naˇ nawˇ, ciˬ cuˇ saˆ ni Yeˬhawˇbaˬ-euˬ poeˬ-eu nui noeˬ-ahˇ shaˇ noeˬ shaˇ sawˇ-eu aˬ yamˬ heu-ahˇ ya leˇ-eu meh.—1 Tiˆmoˇseˬ 4:15.

7. Yawˬ ha-ahˇ mehˬ-eu jeˬ, Miˬyehˇ gaˇ laꞈ k’oeˇ, aˇ pyaˇ daˬ taˬ gaˇ le keuˆ nya ni aˬ joˆ-ehˇ caw ba nehˬ nga?

7 Yawˬ ha-ahˇ mehˬ-eu heu naˇ, Yeˬhawˇbaˬ-euˬ  gaˇ laꞈ k’oeˇ aˬ dui neh aˇ pyaˇ daˬ taˬ-euˬ gaˇ le keuˆ nya ni caw ba nehˬ-eu meh. Yaw jeˬ ma jeˬ, nymˇ dahˬ baw laˇ-euˬ mehˇ nmˇ aˬ li tiˬ g’aˬ, Miˬyehˇ gaˇ mˇ-eu k’oeˇ ngeh loꞈ-ehˇ nui ma maˬ ahˇ ni pyeuꞈ iˇ taˬ nya lehˇ noeˬ-eu meh. Teu miˇ neh aˬ yawꞈ aˬ myah luꞈ huˬ mehˬ mehˬ-eu g’aˬ geuꞈ-eu lehˇ aˇ pyaˇ daˬ-euˬ meh. Yawˬ ha-ahˇ mehˬ-eu jeˬ hawˇ-eu, nui ma-ahˇ g’aˬ leˇ-eu jeˬ aˬ yawꞈ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ caw ba-euˬ nga? Aˬ yawꞈ maˬgaˬziˇ paˇ dmˬ doe ni, huˬ mehˬ mehˬ-eu gaˇ kawˆ gui-awˇ, caw ba nehˬ laꞈ lehˇ Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ guiˬ lahˬ shaˇ-euˬ meh. Heu naˇ aˬ yawꞈ-ahˇ Yeˬhawˇbaˬ nehˬ-ehˇ g’oeˇ ni caw ba nehˬ-euˬ meh. Aˬ yawꞈ aˇ yamˬ tsaˬ laˇ ngeh, tiˬ poˆ na huˬ mehˬ mehˬ-eu g’aˬ geuꞈ-eu meh. Aˬ joˆ-ehˇ pyeuꞈ laˇ-euˬ nga? Shaˬ zahˬ ui cuiˆ na paˇ jaˆ-euˬ k’awꞈ, aˬ yawꞈ aˇ pyaˇ daˬ taˬ-euˬ gaˇ leh jeh daˆ leꞈ-euˬ meh. Uˬ duˬ duˬ leˇ ngeh-aˬ, aˬ yawꞈ aˬ myah luꞈ huˬ mehˬ mehˬ-eu g’aˬ geuꞈ nya laˇ-euˬ meh.

Zaˬ deuˬ-ahˇ Yeˬhawˇbaˬ-euˬ dawˬ neh cu

Zaˬ tsaˬ-eu jeˬ hawˇ-eu maˬ tsaˬ-eu jeˬ aˬ yawꞈ yawꞈ maˬ siˬ nya-a, aˬ yawꞈ mehˬ nehˬ laꞈ-eu jeˬ-ahˇ loˬ meh (Aˇ deuˆ 8-ahˇ haw)

8-10. Aˬ da aˬ ma deuˬ-ahˇ, zaˬ Yeˬhawˇbaˬ-euˬ gaˇ bi mˇ-eu g’aˇ duˬ yaw muiˬ-ehˇ cu nya ni caw ba nehˬ-eu aˬ jeˬ nga? Yaw jeˬ ma jeˬ ehˇ haw she.

8 Yeˬhawˇbaˬ aˬ da aˬ ma deuˬ-ahˇ zaˬ-ahˇ, ‘aˬ yawꞈ-euˬ zahˇ dawˬ hawˇ-eu dawˬ mehˬ dawˬ tsoˆ neh’ cu-eu gaˇ biꞈ taˬ-euˬ meh. (Eˇpeˇsu 6:4) Nymˬ-mˇ iˬ nah teu loꞈ-ehˇ jahˇ-eu teu naˇ yaw awˬ maˬ ngeuˇ-a. (2 Tiˆmoˇseˬ 3:1-5) Zaˬ dehꞈ le-euˬ tiˬ dehˬ, tsaˬ-eu jeˬ hawˇ-eu maˬ tsaˬ-eu jeˬ-ahˇ maˬ siˬ nya-a. Aˬ yawꞈ maꞈ-euˬ siˬ nya-eu nui ma maˬ ya dzaw-aˬ siˬ. Teu miˇ neh aˬ yawꞈ maꞈ-euˬ siˬ nya-eu nui ma tsaˬ-eu paw zmˬ-eu g’aˇ duˬ, aˬ yawꞈ maꞈ mehˬ nehˬ laꞈ-eu jeˬ-ahˇ loˬ-eu meh. (Loˇmaˆ 2:14,  15) Jaˇliꞈ paw pyehˆ tseˇ-eu tiˬ g’aˬ, Gaˬliˇ dawˬ paw neh “mehˬ-eu” lehˇ ehˇ-eu heu naˇ, “zaˬ-ahˇ huiˬ laˇ mahˇ laˇ ni jahˇ-eu” maˬ ngeuˇ naˇ, zaˬ tiˬ g’aˬ-ahˇ noeˬ dahˇ doe laˇ ni cu huiˬ gaˇ ehˇ mawꞈ-eu meh.

9 Aˬ da aˬ ma deuˬ zaˬ-ahˇ nui gaˬ laꞈ k’oeˇ neh mehˬ naˇ, aˬ yawꞈ maꞈ-euˬ nui ma lmˇ boˬ ni g’eh-awˇ, zaˬ deuˬ naꞈ-i mˇ nya-eu g’awˬ mya jeˬ jaˆ k’awꞈ, aˇ naˆ keuˆ ni mˇ nya-eu lehˇ jiˇ siˬ nya-eu uˬ taꞈ, k’aˇ mˇ-euˬ loꞈ-ehˇ ya yehˬ meh lehˇ jiˇ siˬ nya-eu meh. Teu miˇ neh Ka li zaˬ aˬ da aˬ ma deuˬ, zaˬ-ahˇ cu ngeh Yeˬhawˇbaˬ-euˬ dawˬ tsoˆ-ahˇ g’oe-eu heu naˇ, aˇ yeˇ huiˬ dui dui-eu jeˬ pyeuꞈ meh. Tiˬ k’ahˬ tiˇ k’ahˬ hawˇ-eu saˇ ka tiˬ ka tiˇ ka, zaˬ-ahˇ cu-eu nui noeˬ maˬ duˇ leˇ-a. Teu miˇ neh, Miˬyehˇ-euˬ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ-eu aˬ da aˬ ma deuˬ, zaˬ-ahˇ mehˬ ngeh aˬ jeˬ ya jahˇ-eu lehˇ yawˬ ha nui noeˬ maˬ geuꞈ-eu uˬ taꞈ, yawˬ ha neh puˬ haw-euˬ jeˬ hawˇ-eu tsawˇ haˬ-euˬ nui noeˬ-ahˇ maˬ g’oe-a.

10 Aˬ dui Noˇaˬ-euˬ gaˇ kawˆ-ahˇ neh aˬ jeˬ dzaw geuꞈ nya-eu nga? Yeˬhawˇbaˬ Noˇaˬ-ahˇ saˇ baoˬ tsoˆ lehˇ k’ehˇ ngeh, Noˇaˬ aˬ joˆ-ehˇ ya tsoˆ-eu lehˇ maˬ siˬ nya-a. Aˬ yawꞈ Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ g’oe-awˇ, “k’aˇ ehˇ nehˬ-euˬ loꞈ-ehˇ Noˇaˬ jahˇ-euˬ meh.” (Aˇdahˬbeh-eu 6:22) Aˬ joˆ-ehˇ g’eh ngaˬ? Noˇaˬ neh tsoˆ-euˬ saˇ baoˬ aˬ yawꞈ pehˬ-euˬ nymˇ jiˇ-ahˇ buˬ iˇ ni caw ba nehˬ-euˬ uˬ taꞈ, Noˇaˬ k’awꞈ mˇ pyeuꞈ nya-eu aˬ da tiˬ g’aˬ pyeuꞈ laˇ-euˬ meh. Aˬ yawꞈ Miˬyehˇ-euˬ zaˬ siˬ nui gahˇ-ahˇ g’oe-eu miˇ neh, zaˬ-ahˇ mehˬ nya-eu uˬ taꞈ, yaw dehꞈ jiˇ dehꞈ mehˬ nehˬ nya-euˬ meh. Heu naˇ yaw awˬ gaˇ kawˆ maˬ ngeuˇ-a. Aˬ jeˬ mi neh ehˇ naˇ, iˇ cuꞈ maˬ dahˬ pymˬ le-euˬ yaw kaˬ-ahˇ, yaw haiˬ jeˬ tehꞈ-ehˇ byah-eu miˇ neh meh.—Aˇdahˬbeh-eu 6:5.

11. Aˬ da aˬ ma deuˬ zaˬ-ahˇ aˬ jeˬ miˇ neh k’aˇ g’eh nya gaˇ neh ya mehˬ-eu nga?

11 Nawˇ aˬ da aˬ ma pyeuꞈ-eu naˇ, Yeˬhawˇbaˬ k’aˇ ehˇ-eu jeˬ-ahˇ, aˬ joˆ-ehˇ mˇ caw nya-eu nga? Nawˇ Yeˬhawˇbaˬ-euˬ ehˇ dawˬ ya naˇ haˬ meh. Zaˬ yaw muiˬ-ehˇ cu nya-eu g’aˇ duˬ, aˬ yawꞈ-euˬ dawˬ mehˬ dawˬ tsoˆ, Jaˇliꞈ paw neh maˬ ehˇ, aˇ maꞈ aˇ muˇ paw neh maˬ ehˇ biꞈ nehˬ-awˇ, nawˇ dawˬ tsoˆ teu-ahˇ yaw muiˬ-ehˇ mˇ caw paˬ-ehˇ g’eh-eu meh. Aˇ yamˬ tsaˬ laˇ ngeh, zaˬ nawˬ neh mˇ-euˬ jeˬ teu-ahˇ, aˇ poeˬ taˬ nya laˇ meh. Mehˇ nmˇ aˬ li tiˬ g’aˬ “ngaˬ-ahˇ heu loꞈ-ehˇ cu pyeuꞈ nehˬ laꞈ-euˬ aˬ da aˬ ma-ahˇ guiˬ lahˬ huiˬ dui dui miˇ-a. Ngaˬ da ngaˬ ma ngaˬ-euˬ nui ma-ahˇ mehˬ ahˇ-eu g’aˇ duˬ leh jeh dui dui-euˬ meh” lehˇ ehˇ-awˇ, Yeˬhawˇbaˬ nehˬ-ehˇ g’oeˇ ni caw ba nehˬ laꞈ-euˬ jiˇ ni aˬ da aˬ ma pyeuꞈ meh lehˇ paˇ ehˇ-eu meh. Aˬ da aˬ ma deuˬ zaˬ-ahˇ leh jeh dui dui-awˇ mehˬ k’awꞈ, zaˬ Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ byehˇ dzeh nya-eu meh lehˇ aˬ dui siˬ nya-eu ma. Ehˇ k’awꞈ k’aˇ g’eh nya gaˇ neh mehˬ-euˬ aˬ da aˬ ma deuˬ, Yeˬhawˇbaˬ-euˬ meh shi nui ma maˬ cawˆ-eu uˬ taꞈ, tiˬ nah zaˬ Miˬyehˇ jawˇ gaˇ g’oꞈ laˇ tehꞈ-a lehˇ noeˬ tmˬ-eu meh.

12, 13. (a) Zaˬ bi teh doˆ ngeh, aˬ da aˬ ma deuˬ ehˇ dawˬ naˇ haˬ-eu lehˇ aˬ joˆ-ehˇ mˇ mawˇ nga? (b) Nymˇ ji tiˬ jiˇ Yeˬhawˇbaˬ-euˬ dawˬ naˇ haˬ gaˇ neh aˬ jeˬ za-euˬ nga?

12 Aˬ da aˬ ma deuˬ-euˬ g’aˇ duˬ lawˬ haw laˇ-eu jeˬ dawˬ tawˆ luꞈ laꞈ k’oeˇ neh k’aˇ shaˬ-eu tiˬ jeˬ naˇ, zaˬ bi teh doˆ ngeh, ya mˇ caw-eu gaˇ kawˆ heu meh. Bi teh doˆ-awˇ iˇ kahˇ-ahˇ neh doˆ iˇ-euˬ aˬ buˇ tiˬ g’aˬ jawˇ-eu, mehˇ nmˇ aˬ ma tiˬ g’aˬ “Ngaˇ aˇ maꞈ-euˬ sahˬ boꞈ deuˬ-ahˇ gui ngeh, ngaˬ buˇ hawˬ-eu oeˬ paˬ nehˬ-ehˇ mawˇ dzoeˇ nya-eu g’aˇ duˬ, gaˇ ma dahˇ ngaˇ laˬ lehˇ leh jeh-awˇ poꞈ-euˬ ma” lehˇ ehˇ-eu meh. Ehˇ k’awꞈ aˬ yawꞈ-euˬ k’aˬ dzeˇ zaˬ aˬ yawꞈ-ahˇ nahˬ yu ni, nymˬ-mˇ zaˬ-ahˇ caw ba-eu heu naˇ, aˬ yawꞈ nyaꞈ-euˬ gaˇ maˬ paˇ ngeuˇ-euˬ uˬ taꞈ, Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ saˇ jaˇ ziꞈ-eu aˇ yeˇ huiˬ meh lehˇ mawˇ leˇ ni caw ba nehˬ-euˬ meh.

13 Yaw myaˬ k’oꞈ byah laˬ ngeh, aˬ yawꞈ nyaꞈ-euˬ zaˬ g’oꞈ k’oꞈ laˬ-euˬ meh. Teu ngeh aˬ ma g’aˬ ehˇ-eu, “Nymˬ-mˇ ngaˬ buˇ yawˬ nah na luꞈ ngaˬ-ahˇ naˬ gaˬ ngehˬ cawˬ laꞈ-awˇ sahˬ boꞈ sha laꞈ-eu meh. Nga nyaꞈ Miˬyehˇ-euˬ dawˬ-ahˇ aˇ dzehˬ-ehˇ naˇ ha-eu miˇ neh, aˬ yawꞈ nga nyaꞈ-ahˇ yaw zeu baw dui dui-eu meh. Nga pehˬ laꞈ k’aˬ cehˇ dui dui-awˇ, g’oeˬ dui dui luꞈ ma.” Nawˇ nawˬ-euˬ zaˬ bi teh doˆ naˇ, nawˇ ‘Yeˬhawˇbaˬ Miˬyehˇ-ahˇ g’oe’ ma loˇ? Nawˇ Miˬyehˇ-ahˇ, “Yawˬ ha bym-eu byehˆ-eu jeˬ-ahˇ” maˬ g’oe-eu lehˇ mˇ mawˇ nehˬ ma loˇ? (Dawˬdaˬ 3:5, 6) Yeˬhawˇbaˬ-euˬ dawˬ mehˬ dawˬ  tsoˆ, aˬ yawꞈ aˬ dui-ahˇ aˇ naˆ ni gaˬ-awˇ, aˬ yawꞈ aˇ naˆ ni gahˇ-eu nga lehˇ bi mawˇ laꞈ gaˇ haw taˬ. Yeˬhawˇbaˬ aˬ yawꞈ-euˬ zaˬ maˇ tiˬ g’aˬ tehꞈ k’awꞈ, aˬ dui g’aˇ duˬ biꞈ nehˬ-euˬ gaˇ taˬ ngehˇ, heu naˇ nawˬ-euˬ zaˬ g’aˇ duˬ jiˇ ngeuˇ meh. Yeˬhawˇbaˬ yawˬ g’aˬ na luꞈ-ahˇ mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ bi dehꞈ mawꞈ-eu meh. (2 Beˬtuˆluˆ 3:9-ahˇ gui.) Teu miˇ neh, aˬ da aˬ ma pyeuꞈ-eu deuˬ, Miˬyehˇ-euˬ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ ngeh naˇ laˇ k’awꞈ, Yeˬhawˇbaˬ-euˬ zahˇ dawˬ hawˇ-eu dawˬ mehˬ dawˬ tsoˆ-aˬ aˬ myah luꞈ tsaˬ meh lehˇ nui ma taˬ daˆ leꞈ. Aˬ yawꞈ-euˬ dawˬ tsoˆ-ahˇ maˬ muiˇ ni naˇ haˬ luꞈ-uˇ.

Aˇ muˇ laꞈ k’oeˇ

14. Yeˬhawˇbaˬ neh “saˇ jaˇ ziꞈ-awˇ zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ ahˇ-eu zaˬ k’aˆ”-ahˇ neh biꞈ-euˬ dawˬ tsoˆ-ahˇ neh, aˬ dui aˬ jeˬ za nya-eu nga?

14 Yeˬhawˇbaˬ Ka li zaˬ mehˇ nmˇ deuˬ-ahˇ haw piˇ ma, ngehˬ g’eh ma, mehˬ ma lehˇ saˇ jaˇ dzaˬ taˬ-euˬ meh. Ehˇ loꞈ-ehˇ yaw myaˬ kawˆ-ahˇ toˆ-ehˇ mˇ-eu meh. Yaw jeˬ ma jeˬ Yeˬhawˇbaˬ aˬ yawꞈ-euˬ Zaˬmaˇ Yeˬsuˇ-ahˇ k’ehˇ-awˇ, aˇ muˇ-ahˇ bi sheuˬ g’eh-euˬ meh. Yeˬsuˇ k’awꞈ “Saˇ jaˇ ziꞈ-awˇ zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ ahˇ-eu zaˬ k’aˆ”-ahˇ k’ehˇ-awˇ, aˬ dui saˇ jaˇ ziꞈ daˆ leꞈ nya-eu g’aˇ duˬ, nui jah paw g’aˬ k’aˆ laˇ-eu dzaˇ bi biˇ k’awˬ-euˬ meh. (Luˇkaꞈ 12:42) “Zaˬ k’aˆ” deuˬ aˬ dui-ahˇ aˇ poeˬ k’aˆ-eu dawˬ mehˬ dawˬ tsoˆ biꞈ-eu meh. Nawˇ nawˬ-euˬ nui noeˬ hawˇ-eu mˇ jeˬ shaˇ kawˆ-ahˇ laˆ paˇ nehˬ-eu, dawˬ mehˬ mehˬ-eu jeˬ hawˇ-eu, sahˬ boꞈ lawˬ muˇ gui haw-euˬ paˬ. Nawˇ laˆ paˇ naˇ, laꞈ k’aˬ ya cehˇ meh. Heu naˇ nawˇ Yeˬhawˇbaˬ mehˬ-eu jeˬ-ahˇ ha geuꞈ luꞈ-eu jeˬ pyeuꞈ-eu miˇ neh meh.—Dawˬdaˬ 2:1-5.

15, 16. (a) Aˬ dui sheuˬ g’eh-eu deuˬ-euˬ mˇ jeˬ shaˇ kawˆ-ahˇ neh, aˬ joˆ-ehˇ gaˇ dahˇ tsoeˬ-eu jeˬ-ahˇ za nya-eu nga? (b) Sheuˬ g’eh-eu deuˬ, gaˇ-ahˇ laꞈ k’aˬ tiˬ cehˇ mˇ nya ni, aˬ dui aˬ joˆ-ehˇ ya jahˇ-eu nga?

15 Yeˬsuˇ aˇ muˇ-ahˇ nui gaˬ laꞈ k’oeˇ neh bi ngehˬ g’eh-eu g’aˇ duˬ, sheuˬ g’eh-eu deuˬ jiˇ paˇ biꞈ taˬ-euˬ meh. Sheuˬ g’eh-eu heu deuˬ-ahˇ, Jaˇliꞈ laꞈ k’oeˇ, “tsawˇ haˬ pyeuꞈ-eu laꞈ sawˬ” lehˇ kuˇ taˬ-euˬ meh. (Eˇpeˇsu 4:8, 11-13) Aˬ dui sheuˬ g’eh-eu deuˬ neh mˇ-euˬ jeˬ-ahˇ neh, aˬ joˆ-ehˇ gaˇ dahˇ tsoeˬ-eu jeˬ za nya-eu nga? Aˬ dui aˬ yawꞈ maꞈ-euˬ nui jah hawˇ-eu dehꞈ jeˬ dehꞈ kawˆ-ahˇ dzaw geuꞈ nya-awˇ, aˬ yawꞈ maꞈ neh Jaˇliꞈ laꞈ k’oeˇ-euˬ nui noeˬ nui duˇ mehˬ-eu jeˬ-ahˇ mˇ caw nya meh. (Heˬbyehˇ 13:7, 17-ahˇ gui.) Sheuˬ g’eh-eu deuˬ aˬ dui-ahˇ gaˬ-awˇ, Yeˬhawˇbaˬ nehˬ-ehˇ yaw g’oeˇ g’oeˇ-ehˇ bi jawˇ mawꞈ-eu meh. Aˬ yawꞈ maꞈ aˬ dui bawˬ dzaˬ gaˇ maˬ oe ni maˬ ehˇ, yaw beh loꞈ-ehˇ laꞈ k’aˬ maˬ cehˇ ni maˬ ehˇ pyeuꞈ-eu ya mawˇ ngeh, yaw kawˇ ma-ehˇ caw ba nehˬ-eu meh. Aˬ yawꞈ maꞈ aˬ dui ngehˬ gaˇ naˇ haˬ nehˬ-awˇ, nui gaˬ keuˆ-eu laꞈ k’oeˇ, g’aˬ biꞈ nehˬ-eu uˬ taꞈ, Jaˇliꞈ laꞈ k’oeˇ neh tsaˬ-eu nui noeˬ nui duˇ jiˇ biꞈ-eu meh. Nawˇ aˬ yawꞈ maꞈ neh caw ba-euˬ jeˬ teu-ahˇ Yeˬhawˇbaˬ nui gaˬ mˇ mawˇ-eu jeˬ pyeuꞈ-eu lehˇ haw ma loˇ?

16 Sheuˬ g’eh-eu deuˬ aˬ dui-ahˇ nui noeˬ nui duˇ biꞈ-eu lehˇ ehˇ-eu heu naˇ, yaw awˬ maˬ ngeuˇ-a lehˇ noeˬ taˬ. Shaˇ noeˬ haw sheˇ, Miˬyehˇ g’aˇ duˬ ngehˬ dah-eu g’aˬ pyeuꞈ-eu Naˬdaˬ, sahˬ paˬ Daˬbiˇ huiˬ dui dui-eu iˬ baˇ mˇ-awˇ dehˬ kaˬ zaꞈ taˬ-euˬ gaˇ ya ngehˬ cawˬ leˇ ngeh aˬ joˆ-ehˇ g’eh paˬ nga lehˇ? (2 Saˬmeuˬlaˆ 12: 1-14) K’oeˇ naˇ kuiˇ laꞈ Pawˇluˆ, Beˬtuˆluˆ-ahˇ aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ Ka li zaˬ deuˬ-ahˇ naˆ maˬ tseˇ, Yuˇdaˆ Ka li zaˬ deuˬ-ahˇ mˇ muiˬ nehˬ-eu gaˇ kawˆ-ahˇ nui noeˬ nui duˇ ya biꞈ ngeh aˬ joˆ-ehˇ g’eh paˬ nga lehˇ? Shaˇ noeˬ haw sheˇ Pawˇluˆ kuiˇ laꞈ 12 g’aˬ laꞈ k’oeˇ-euˬ tiˬ g’aˬ-ahˇ, nui noeˬ nui duˇ ya biꞈ-eu aˇ naˆ ni nui tsehˆ ya ahˇ-euˬ nga lehˇ? (Gaˬlaˬtiˆ 2:11-14) Teu mi neh, sheuˬ g’eh-eu deuˬ nawˬ-ahˇ nui noeˬ nui duˇ biꞈ-eu bi awˬ dzehˬ laˇ-eu g’aˇ duˬ, nawˇ aˬ joˆ-ehˇ ya jahˇ-eu nga? Nawˇ taˬ aw-awˇ guiˬ lahˬ huiˬ-eu ya siˬ nya-eu uˬ taꞈ, ngehˬ cawˬ-eu yaw awˬ tiˬ g’aˬ ya bi pyeuꞈ-eu meh. Nawˇ aˬ yawꞈ maꞈ neh caw ba nehˬ-euˬ jeˬ-ahˇ, Miˬyehˇ aˬ yawꞈ-euˬ nui gaˬ bi siˬ laꞈ nga lehˇ haw naˇ, nawˬ-ahˇ gaˇ dahˇ tsoeˬ-awˇ, sheuˬ g’eh-eu deuˬ k’awꞈ aˬ yawꞈ maꞈ-euˬ gaˇ-ahˇ laꞈ k’aˬ tiˬ cehˇ mˇ nya-eu meh.

17. Aˇ muˇ-ahˇ sheuˬ g’eh-eu deuˬ, mehˇ nmˇ aˬ buˇ tiˬ g’aˬ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ caw ba nehˬ-euˬ nga?

17 Gaˇ hu pyeuꞈ yaꞈ-euˬ jeˬ baˬ da neh noeˬ tmˬ-eu jeˬ maˬ jaˆ-eu uˬ taꞈ, Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ gaˬ-eu yaw shaˬ nya lehˇ mehˇ nmˇ aˬ buˇ tiˬ g’aˬ ehˇ-eu  meh. Aˬ yawꞈ ehˇ-eu, “ngaˇ sheuˬ g’eh-eu deuˬ-ahˇ ya ehˇ nehˬ meh lehˇ siˬ nya-eu loꞈ-ehˇ ehˇ nehˬ ngeh, aˬ yawꞈ maꞈ ngaˬ-ahˇ maˬ ehˇ laˇ-eu uˬ taꞈ, g’aˬ paˇ biꞈ-eu miˇ neh g’aˬ ahˇ laˇ-eu lehˇ miˇ-a. Bawˬ dzaˬ g’aˬ ngeh yawˬ jawˇ na luꞈ aˬ yuiꞈ deuˬ gaˇ aˇ naˆ ni myaˬ k’awꞈ, tiˬ g’aˬ maˬ ngeuˇ naˇ tiˬ g’aˬ laˇ-awˇ, aˬ joˆ-ehˇ g’eh nya, maˬ gaˇ laˬ miˇ-a loˇ lehˇ naˇ haˬ laˇ-eu meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, gaˇ hu pyeuꞈ yaꞈ-euˬ jeˬ ba da neh ngaˬ-euˬ nui ma Miˬyehˇ-euˬ nui gaˬ-ahˇ maˬ geuˇ nya lehˇ noeˬ laˇ-eu miˇ neh meh. Ehˇ k’awꞈ Yeˬhawˇbaˬ yaw myaˬ poˆ aˇ muˇ laꞈ k’oeˇ mehˇ nmˇ deuˬ hawˇ-eu sheuˬ g’eh-eu deuˬ-ahˇ zmˬ-awˇ, ngaˬ-ahˇ gaˬ-eu lehˇ bi siˬ duˬ laꞈ-euˬ meh. Ngaˇ guiˬ lahˬ shaˇ-awˇ nawˬ nehˬ-ehˇ tiˬ jawˇ-iˬ maˬ paˬ g’awˬ iˇ ma lehˇ ehˇ nehˬ-euˬ ma.”

Bi mehˬ-eu naˆ maˬ tseˇ naˇ dzehˬ-eu jeˬ

18, 19. Bi mehˬ bi tsoˆ-euˬ naˆ maˬ tseˇ naˇ laˇ dzehˬ-eu aˬ jeˬ nga? Yaw jeˬ ma je ehˇ haw sheˇ.

18 Bi mehˬ bi tsoˆ-euˬ heu naˇ, naˇ laˇ k’awꞈ, Miˬyehˇ mehˬ-eu jeˬ-ahˇ laꞈ maˬ daˬ-eu teu naˇ, naˇ laˇ dzehˬ-eu meh. (Heˬbyehˇ 12:11) Aˬ dui Gaˬiˇnaˆ haw-eu sahˬ paˬ Zeˬdaˬkiˇ-euˬ gaˇ kawˆ-ahˇ haw kaˇ-euˇ. Yeˬhawˇbaˬ Gaˬiˇnaˆ yawˬ ha-euˬ aˬ nyiˇ-ahˇ bye-awˇ sehꞈ mawꞈ gaˇ mawˇ ngeh, Gaˬiˇnaˆ-ahˇ “Aˬ jeˬ miˇ neh nawˇ nui ma pehˇ te. Aˬ jeˬ miˇ neh nawˬ-euˬ myaˆ pyawˬ maˬ muiˬ ta. Nawˇ dawˇ coe ni mˇ law nmˇ-aˬ, laˬ k’aˬ ya cehˇ tehꞈ-a. Ehˇ k’awꞈ, nawˇ yaw tsaˬ yaw dawˇ dawˇ-ehˇ maˬ mˇ-euˬ miˇ neh, nawˬ-euˬ nymˇ g’oˆ k’ehˬ-ahˇ iˬ baˇ keuˆ le luꞈ meh. Iˬ baˇ k’oeˇ nawˬ-ahˇ uˆ lahˇ mawꞈ-eu meh. Iˬ baˇ-ahˇ g’aˬ leˇ ni nawˇ leh jeh-awˬ” lehˇ saˇ tiˇ biꞈ nehˬ-euˬ meh. (Aˇdahˬbeh-eu 4:6, 7) Ehˇ k’awꞈ Gaˬiˇnaˆ ehˇ gaˇ maˬ naˇ haˬ ni yawˬ ha-euˬ aˬ nyiˇ-ahˇ sehꞈ-awˇ, toˆ-ehˇ mˇ-euˬ baˬ da neh pyeuꞈ laˇ-euˬ jeˬ-ahˇ, aˬ yawꞈ ziˇ jiˇ ngeh keuˆ ni ya daˬ g’eh-euˬ meh. (Aˇdahˬbeh-eu 4:11, 12) Gaˬiˇnaˆ Miˬyehˇ-euˬ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ law nmˇ-aˬ, teu naˆ naˆ-ehˇ maˬ ya naˇ-a.

19 Sahˬ paˬ Zeˬdaˬkiˇ-aˬ, zawˇ-ehˇ doeˇ-eu tsawˇ guˆ tiˬ g’aˬ pyeuꞈ meh. Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ shaˬ dui dui laˇ taˬ-euˬ ngeh, Miˬyehˇ g’aˇ duˬ ngehˬ dah-eu Yeˬlaˬmiˇ, Zeˬdaˬkiˇ-ahˇ dehꞈ paˇ laˆ paˇ-awˬ lehˇ yaw myaˬ poˆ ehˇ nehˬ-euˬ meh. ehˇ k’awꞈ aˬ yawꞈ Yeˬhawˇbaˬ-euˬ dawˬ-ahˇ maˬ naˇ haˬ-a. Teu miˇ neh aˬ yawꞈ pyeuꞈ laˇ-eu maˬ muiˬ-eu jeˬ-ahˇ ya daˬ-euˬ meh. (Yeˬlaˬmiˇ 52:8-11) Yeˬhawˇbaˬ aˬ dui-ahˇ maˬ loˬ gaˇ maˬ bi naˇ mawꞈ-a.—Iˇsaˬyaˇ 48:17, 18-ahˇ gui.

20. Miˬyehˇ mehˬ-eu jeˬ-ahˇ laꞈ maˬ daˬ-eu deuˬ-ahˇ aˬ jeˬ keuˆ le-eu nga?

20 Nymˬ-mˇ iˬ nah tsawˇ haˬ deuˬ, Miˬyehˇ mehˬ-eu jeˬ-ahˇ gaˬ laˇ nya lehˇ maˬ duˇ-eu uˬ taꞈ, paˇ naˬ g’a-eu meh. Ehˇ k’awꞈ g’awˬ myahˇ maˬ g’eh-ehˇ, Miˬyehˇ mehˬ-eu jeˬ-ahˇ laꞈ maˬ daˬ-eu deuˬ, naˇ dui dui-eu jeˬ-ahˇ ya yehˬ meh. (Dawˬdaˬ 1:24-31) Teu miˇ neh, “Mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ laꞈ-euˬ jeˬ-ahˇ naˇ haˬ geuꞈ-eu laꞈ k’oeˇ, maˬ ngehˇ ni yaw gahˇ gahˇ-ehˇ dehꞈ-awˬ.” Dawˬdaˬ 4:13-ahˇ “Mehˬ g’aˬ tsoˆ g’aˬ-euˬ jeˬ maˬ bi byoˆ-iˇ ni, ziꞈ dah bi tuˆ tehˬ taˬ-awˬ. Zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ-ahˇ yaw muiˬ paˬ-ehˇ haw lahˇ taˬ-awˬ. Aˬ yawꞈ-aˬ, nawˬ-euˬ dehꞈ-eu saꞈ laˇ meh” lehˇ ehˇ taˬ-euˬ loꞈ-ehˇ.