Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

 Dehꞈ ziˇ gaˇ kawˆ

Dahˬ beh ngeh iˇ shaˬ shaˬ k’awꞈ aˇ saˬ saˬ leˇ ngeh dehꞈ dzaˬ laˇ

Dahˬ beh ngeh iˇ shaˬ shaˬ k’awꞈ aˇ saˬ saˬ leˇ ngeh dehꞈ dzaˬ laˇ

Ngaˇ Aˬmeˬliˇkaˬ miˇ k’ahˬ Eˇdiˬ-yaˇnaˬ gahˬ kaˬ Liˇbaˬtiˬ meuˬ meuˬ zaˬ-ahˇ jaˆ-eu daˇ kawˬ neh tsoˆ taˬ-euˬ ya cmˇ cmˇ zaˬ-ahˇ dehꞈ le-euˬ ma. Ngaˬ da ngaˬ ma zaˬ g’awˬ mya g’aˬ jawˇ-awˇ ngaˇ dehꞈ le ngeh-aˬ aˬ li tiˬ g’aˬ aˬ buˇ tiˬ g’aˬ lehˇ baw dzeuˇ taˬ-euˬ meh. Ngaˇ dehꞈ le g’aˬ naˇ aˬ li nyiˬ g’aˬ hawˇ-eu aˬ buˇ 1 g’aˬ lehˇ paˇ baw-euˬ meh.

Ngaˬ neh dehꞈ le-euˬ daˇ kawˬ ya cmˇ

Sahˬ boꞈ dzaw luꞈ ngeh tiˬ jeˬ-iˬ maˬ poˆ maˬ paˇ laˇ-aˬ siˬ. Nyiˇ ngeh-euˬ sahˬ boꞈ dzaw cawˬ deuˬ hawˇ-eu huiˬ laˇ ngeh-euˬ dzaw cawˬ deuˬ aˬ yawꞈ tiˬ deuˬ tehꞈ meh. Meuˬ laꞈ k’oeˇ jawˇ-eu deuˬ myaˬ ni tiˬ g’aˬ tiˇ g’aˬ siˬ nya meh.

Ngaˬ da ngaˬ ma zaˬ 7 g’aˬ jawˇ-eu meh. Ngaˇ zaˬ guˬ ngeh yaˇ mˇ dzaw-euˬ ma

Liˇbaˬtiˬ meuˬ-euˬ tiˬ jaw yaˇ ngeh jaˆ byah taˬ-awˇ myaˬ tiˬ paˆ aˇ du ka-eu meh. Ngaˇ dehꞈ le ngeh ngaˬ da yaˇ mˇ zaˬ pyeuꞈ-miˇ neh ngaˇ zaˬ guˬ ngeh yaˇ tsehˬ-eu lawˬ liˬ yeuꞈ dzaw-awˇ yaˇ mˇ-euˬ ma.

Ngaˇ aˬ da zaˬ guˬ maˬ jawˇ haw-aˬ. Ngaˇ dehꞈ le ngeh-aˬ ngaˬ da 56 k’oꞈ byah laˇ-awˇ ngaˬ ma 35 k’oꞈ byah laˇ-euˬ meh. Ngaˬ da jawˇ saˇ doˆ-awˇ loˆ ga ni g’eh-eu meh. Ngaˬ da gaˇ mˇ gaˇ gaˬ-awˇ zaˬ deuˬ-ahˇ k’awꞈ yaw bym bym ni mehˬ-eu meh. Ngaˬ da pyuˇ g’awˬ mya ni maˬ poˆ nya k’awꞈ nga maꞈ bi jawˇ-eu iˇ kahˇ nga maꞈ bi dm-eu moeˬ tsoeˬ nga maꞈ bi dzaˬ-eu dzaˇ loꞈ ni jaˆ-eu uˬ taꞈ aˬ myah luꞈ nga maꞈ-ahˇ aˇ yamˬ biꞈ nya-eu meh. Ngaˬ da 93 k’oꞈ-ahˇ shiˇ-awˇ ngaˬ ma 86 k’oꞈ-ahˇ shiˇ-euˬ meh. Ngaˬ da ngaˬ ma Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ maˬ ngeuˇ k’awꞈ ngaˬ nyiˇ tiˬ g’aˬ Saˇ kiˇ pyeuꞈ-awˇ 1972 k’oꞈ-ahˇ neh naˇ saˇ jaˇ ziꞈ-eu sheuˬ g’eh-eu g’aˬ pyeuꞈ-euˬ meh.

Yaw nyiˇ ngeh

Ngaˬ ma zahˇ paw yaw muiˬ-ehˇ tawˬ-awˇ nga maꞈ-ahˇ jawˇ nah yawˬ jaw na luꞈ uˬ duˬ tahˬ nymˇ-ahˇ sheuˬ sheuˬ-ehˇ iˇ-eu meh. Ngaˇ tseˇ nyiꞈ k’oꞈ k’awˆ laˇ ngeh smˇ g’aˬ tiˬ poeˬ miˬ yehˇ-euˬ gaˇ kawˆ ya gaˬ dahˬ beh-euˬ ma. Teu miˇ neh ngaˇ aˬ ma-ahˇ “Aˇ yamˬ tiˬ yamˬ laꞈ k’oeˇ tehꞈ-ehˇ Yeˬsuˇ zaˬ hawˇ-eu Aˬda aˬ joˆ-ehˇ pyeuꞈ nya-a”  lehˇ naˇ haˬ-euˬ ma. “Gaˇ kawˆ heu-aˬ maˬ siˬ jiˇ nya-eu jeˬ pyeuꞈ-a li-oˇ aˬ dui g’oˆ shaw-eu maˬ loˬ-a” lehˇ ngaˬ ma ehˇ-eu meh. Gaˇ kawˆ heu naˇ ngaˬ-euˬ g’aˇ duˬ maˬ g’oˆ shaw laˇ-eu jeˬ pyeuꞈ luꞈ-a siˬ. Ngaˇ 14 k’oꞈ laˇ ngeh puˬ dahˬ puˬ dzeˇ jaˆ-eu lawˇ gawˆ-ahˇ iˇ cuꞈ shawˇ-euˬ ma. Teu ngeh ngaˇ iˇ cuꞈ-ahˇ smˬ poˆ bi dehˬ nuiꞈ-euˬ ma. Heu naˇ Aˬda-euˬ g’aˇ duˬ Zaˬmaˇ-euˬ g’aˇ duˬ muiˬ-eu shawˇ-eu yaw sahˇ g’aˇ duˬ pyeuꞈ meh.

1952 yehˇ maˬ geuꞈ iˇ mi na-ehˇ 17 k’oꞈ k’awˆ ngeh

Ngaˇ tseˇ daˇ teu kaˬ-ahˇ dzaw ngeh ngaˬ-euˬ cawˬ bawˇsiˬ teˇ zaˬ pyeuꞈ-awˇ ngaˬ-ahˇ jiˇ teˇ laˇ lehˇ cawˬ-eu meh. Ngaˇ Goˇdeˇ Ga-la-suiꞈ bawˇsiˬ aˇ muˇ-ahˇ uˇ iˇ-awˇ teu naˆ naˆ-ehˇ maˬ nya miˇ neh nyiˬ poˆ smˬ poˆ teˇ naˇ naˬ-euˬ ma. Tiˬ k’ehˬ naˇ ngaˇ yehˇ ya geuꞈ iˇ-awˇ Jeˬmaˬni miˇ k’ahˬ-ahˇ bi sha g’eh-euˬ ma. Yehˇ-euˬ aˬ yuiꞈ ngaˇ muiˬ-eu sheuˬ g’eh-eu g’aˬ pyeuꞈ nya-eu jeˬ nga lehˇ noeˬ-eu miˇ neh yehˇ-euˬ dzaw nymˇ-ahˇ bi dzaw tawꞈ iˇ-euˬ meh. Aˬ yawꞈ maꞈ ngaˬ-ahˇ aˬ myah luꞈ yehˇ bi geuꞈ mawꞈ k’awꞈ ngaˬ-ahˇ maˬ geuꞈ mawꞈ-eu miˇ neh yehˇ nyiˬ k’oꞈ geuꞈ naˇ 1956 k’oꞈ-ahˇ naˬ-euˬ ma. K’oeˇ gaˇ neh naˇ beu gaˇ dui dui-eu yehˇ tiˬ muˇ-ahˇ paˇ ahˇ iˇ-euˬ ma.

1954-1956 ngaˇ Aˬmeˬliˇkaˬ-euˬ yehˇ nyiˬ k’oꞈ geuꞈ-euˬ ma

Dehꞈ-eu jeˬ yaw shuiꞈ dahˬ beh

Yaw tsaˬ yaw dawˇ-ahˇ maˬ siˬ nya ngeh ngaˇ zaˬ yo aˬ li maˇ diˇ deuˬ aˬ joˆ-ehˇ g’eh-eu lehˇ jah bahˬ taˬ-euˬ ma. Tiˬbiˬ laꞈ k’oeˇ hawˇ-eu ngaˬ-euˬ tiˬ jawˬ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ loꞈ-ehˇ noeˬ caw-eu miˇ neh Jaˇliꞈ gaˇ kawˆ ja-eu aˬ li deuˬ naˇ zaˬ yo aˬ li-ahˇ maˬ duˇ nga lehˇ ngaˇ noeˬ-euˬ ma. Ehˇ k’awꞈ ngaˬ-euˬ dehꞈ ziˇ-ahˇ poˆ laˇ paˇ laˇ-eu tiˬ jeˬ na-ahˇ ya dzaw-euˬ ma. Tiˬ nah ngaˇ lawˬ liˬ yaw neˇ yeuꞈ-awˇ meuˬ-ahˇ le ngeh aˬ buˇ zaˬ guˬ nyiˬ g’aˬ deh naˬ laˇ-eu meh. Aˬ yawꞈ nyaꞈ ngaˬ shahˬ-euˬ aˬ nyiˇ pyeuꞈ-awˇ Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ pyeuꞈ-eu meh. Ngaˇ aˬ yawꞈ nyaꞈ neh biꞈ-euˬ Loꞈ-eu nymˇgoˇ Noeˬlaˇ-awꞈ! paˇ dmˬ gui haw-euˬ k’awꞈ teu naˆ naˆ-ehˇ maˬ siˬ laˇ nya. Nymˬ-mˇ poˆ naˇ aˬ yawꞈ nyaꞈ ngaˬ-ahˇ aˇ muˇ Jaˇliꞈ dzaw gaˇ iˇ ma lehˇ caw ngeh shaˇ noeˬ haw ma lehˇ ehˇ nehˬ-euˬ ma. Aˬ yawꞈ nyaꞈ uiˇ uiˇ-ehˇ “Ehˇ taˬ-euˬ loꞈ-ehˇ bi jaˆ de” lehˇ ehˇ ngeh “Euˬ za meh” lehˇ ehˇ nehˬ-euˬ ma.

Ngaˇ oe ma lehˇ ehˇ nehˬ-euˬ lehˬ iˇ-euˬ lehˇ miˇ-a. Ehˇ k’awꞈ ehˇ dzeuˇ taˬ-euˬ miˇ neh maˬ iˇ maˬ geuꞈ nya. Teu miˇ neh ngaˇ bawˬ dzaˬ gaˇ iˇ-euˬ ma. Teu gaˇ zaˬ deuˬ Jaˇliꞈ gaˇ kawˆ-ahˇ siˬ nya dui dui gaˇ ya mawˇ ngeh ngaˬ-ahˇ zahˬ leˇ-eu lehˇ miˇ-a. Ngaˇ yawˬ jaw na luꞈ ngaˬ ma nehˬ-ehˇ uˬ duˬ tahˬ nymˇ-ahˇ iˇ-euˬ k’awꞈ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ siˬ nya nya. Teu loꞈ-ehˇ g’eh gaˇ ya mawˇ-euˬ miˇ neh ngaˬ-ahˇ Jaˇliꞈ dzaw mawꞈ laˇ-awˇ Jaˇliꞈ dzaw ma lehˇ ehˇ nehˬ-euˬ ma. Ngaˬ neh ya dzaw beh beh-euˬ jeˬ naˇ huiˬ dzehˬ dzehˬ-eu Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ myahˇ naˇ Yeˬhawˇbaˬ lehˇ ya siˬ-euˬ ma. Gaˇ hu ngaˇ ngaˬ ma-ahˇ Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ aˬ suˇ g’aˬ-a lehˇ naˇ haˬ haw-euˬ ma. “Teu deuˬ laˬ aˬ yawꞈ maꞈ Yeˬhawˇbaˬ lehˇ kuˇ-eu tsawˇ mawˬ tiˬ g’aˬ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ-eu meh” lehˇ ngaˬ ma ehˇ-eu meh. Ehˇ k’awꞈ nymˬ-mˇ naˇ ngaˬ-ahˇ myaˆ nuiˆ byeh laˇ shaw miˇ-a.

Ngaˇ yaw tsaˬ yaw dawˇ-ahˇ ya mawˇ maˬ lehˇ siˬ nya-eu miˇ neh kawˇ ma-ehˇ huiˬ laˇ mahˇ laˇ-euˬ ma. 1957 Smˇ siˬ siˬ-ahˇ bawˬ dzaˬ dahˬ beh iˇ-euˬ poˆ-ahˇ neh baˬ la 9 siˬ naˇ iˇ cuꞈ shawˇ-euˬ ma. Teu gaˇ neh naˇ ngaˬ-euˬ nui noeˬ paˇ iˇ-euˬ meh. Ngaˬ-ahˇ laꞈ k’aˬ cehˇ dui dui miˇ-a Jaˇliꞈ maˇ diˇ zaˬ yo aˬ li-euˬ gaˇ kawˆ-ahˇ mehˬ-eu lehˇ ya siˬ-euˬ miˇ neh. Yeˬsuˇ maˇ diˇ zaˬ yo aˬ li tiˬ g’aˬ meh. Aˬ yawꞈ aˬ cawˬ naˆ maˬ tseˇ g’aˬ k’aˆ-awˇ baoˬ ahˇ k’awꞈ tiˬ g’aˬ nehˬ-ehˇ-iˬ maˬ diˬ ceh ceh-a. Maˬ keuˆ laˇ miˇ ehˇ taˬ loꞈ-ehˇ aˬ yawꞈ “k’ehˬ-eu jeˬ-ahˇ . . . dawˬ g’oꞈ maˬ doˆ ni daˬ-euˬ meh.” (Iˇsaˬyaˇ 53:2 7) Yeˬsuˇ-euˬ g’aˬ k’ehˇ maˇ diˇ deuˬ naˇ “tsawˇ haˬ yawˬ g’aˬ na luꞈ-ahˇ g’awˬ shaˬ ya gaˬ” nga lehˇ ngaˇ ya siˬ-euˬ ma.—2 Tiˆmoˇseˬ 2:24.

K’oeˇ gaˇ neh tiˬ k’oꞈ naˇ 1958 k’oꞈ-ahˇ ngaˇ huˬ mehˬ mehˬ-eu g’aˬ geuꞈ-euˬ ma. Ehˇ k’awꞈ tiˬ k’ehˬ naˬ-euˬ ma. Aˬ jeˬ miˇ neh nga? Ngaˬ-ahˇ aˇ muˇ Jaˇliꞈ dzaw-iˇ ma lehˇ cawˬ laˇ-euˬ k’oeˇ nyiˬ g’aˬ laꞈ k’oeˇ neh tiˬ g’aˬ  pyeuꞈ-eu Gawˇliˬ-yaˬ nehˬ-ehˇ sheuˬ dahˬ dzaˬ-euˬ miˇ neh ma. Aˬ yawꞈ-ahˇ ya yuˇ-euˬ tiˬ pawˬ-iˬ nui ma maˬ cawˆ nya. Teu ngeh aˬ yawꞈ poeˬ dui dui-eu sehˇ pyeuꞈ-eu loꞈ-ehˇ nymˬ-mˇ keuˆ ni pyeuꞈ luꞈ-a siˬ. Ngaˬ-euˬ g’aˇ duˬ naˇ Gawˇliˬ-yaˬ miˇ tsaˬ k’oeˇ taˆ-euˬ sehˇ deuˬ laꞈ k’oeˇ neh k’aˇ poeˬ-eu hmˬ pyeuꞈ meh. Aˬ yawꞈ nehˬ-ehˇ oeˇ mˇ ya baˇ-euˬ laˬ k’aˬ cehˇ-eu lehˇ miˇ-a. Nymˬ-mˇ poˆ-aˬ Gawˇliˬ-yaˬ aˬ yawꞈ-euˬ gaˇ kawˆ ja gaˇ naˇ haˬ kaˇ-euˇ.

“Ngaˬ peh mehˇ nmˇ 16 g’aˬ jawˇ-awˇ ngaˬ ma naˇ Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ pyeuꞈ-eu meh. Ngaˇ 14 k’oꞈ k’awˆ ngeh ngaˬ ma shiˇ-awˇ teu gaˇ neh naˇ ngaˬ da Jaˇliꞈ dzaw laˇ-euˬ meh. Ngaˬ ma maˬ paˇ jawˇ-eu miˇ neh ngaˬ-euˬ aˇ yuiꞈ 12 daˇ dzaw ngeh aˬ nyiˇ deuˬ-ahˇ cu-awˇ g’awˬ nyoeˇ dzaˇ saꞈ mˇ-awˇ ngaˬ da g’oꞈ laˇ ngeh tiˬ kawˆ loꞈ-ehˇ dzaˬ nya-eu g’aˇ duˬ nga nyaꞈ mehˇ nmˇ-ahˇ sahˬ boꞈ tiˬ nah tiˬ g’aˬ-ehˇ bi dzaw le-eu za meh laˬ lehˇ ngaˬ da saˬ laˬ-ahˇ shaˇ iˇ-euˬ meh. Saˬ laˬ nui ma tsaˬ-eu miˇ neh nga nyaꞈ mehˇ nmˇ ngaˬ-euˬ aˇ yuiꞈ dzaw g’aˬ ngeh keuˆ ni heu loꞈ-ehˇ jahˇ-euˬ ma. Saˇ kiˇ 2 g’aˬ nga pehˬ nymˇ-ahˇ mehˬ laˇ-euˬ miˇ neh nga pehˬ 11 g’aˬ Saˇ kiˇ pyeuꞈ laˇ-euˬ ma. Ngaˬ-ahˇ tsaꞈ gaˬ iˇ-eu ya leˇ-eu lehˇ miˇ-a. Ehˇ k’awꞈ zawˇ-ehˇ shaꞈ dawˇ baw-eu miˇ neh ngaˬ-euˬ k’aˬ dzeˇ zaˬ g’awˬ mya k’oꞈ caw ba nehˬ-euˬ meh.”

Gawˇliˬ-yaˬ nga nyaꞈ 1959 k’oꞈ Nyiˬ siˬ ba la-ahˇ oeˇ mˇ baˇ-awˇ tiˬ kawˆ loꞈ-ehˇ huˬ mehˬ mehˬ-eu gaˇ mˇ-euˬ ma. Teu ngeh k’oꞈ Shiꞈ siˬ siˬ-ahˇ Beˬdeˬlaˇ-ahˇ mˇ iˇ-eu lehˇ sahˬ boꞈ aˇ taꞈ shaˬ g’eh-euˬ ma. Nga nyaꞈ saˇ naˇ dawˬ pehˬ hmˬ-ahˇ mˇ iˇ mawꞈ-eu lehˇ miˇ-a. Mehˇ nmˇ Saiˇmoˬ Keˇ-leˇkeuˬ nga nyaꞈ-ahˇ naˇ haˬ tseˇ ngeh Beˬdeˬlaˇ-ahˇ nymˇ dahˬ baw-eu deuˬ maˬ geuꞈ-a lehˇ ehˇ-eu meh. K’oeˇ ngeh yamˬ-ahˇ teu loꞈ-ehˇ g’eh-eu meh. Ehˇ k’awꞈ nga nyaꞈ Beˬdeˬlaˇ-ahˇ mˇ mawꞈ nya siˬ. G’awˬ mya k’oꞈ byah laˇ ngeh noeˬ taˬ-euˬ loꞈ-ehˇ pyeuꞈ laˇ-euˬ meh.

Tsaꞈ gaˬ-eu deuˬ loˬ-eu aˬ geu tsahˇ-ahˇ iˇ paˬ nga lehˇ saˇ naˇ dawˬ pehˬ hmˬ-ahˇ sahˬ boꞈ boꞈ g’eh-euˬ ma. Aˬ yawꞈ maꞈ tiˬ tsahˇ toeˬ mehˬ-eu tehꞈ meh. Teu naˇ Aˇkeˬsaˬ gahˬ kaˬ Paiˇ Baˬ-laˬ meuˬ teu gaˇ pyeuꞈ meh. Teu ngeh yamˬ-ahˇ aˇ muˇ nyiˬ muˇ jaˆ-eu tehꞈ meh. Tiˬ muˇ naˇ tsawˇ haˬ yaw ba deuˬ-euˬ laꞈ taꞈ pyeuꞈ-awˇ nyaˆ taꞈ tiˬ muˇ naˇ yaw naˆ deuˬ-euˬ g’aˇ duˬ meh. Nga nyaꞈ tsaꞈ gaˬ-eu deuˬ 14 g’aˬ jawˇ-eu yaw naˆ deuˬ-euˬ aˇ muˇ-ahˇ ya jawˇ iˇ-euˬ ma.

Tsawˇ haˬ yaw naˆ yaw ba biˇ paˆ miˇ ya shaˬ

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ deuˬ tsaꞈ gaˬ-eu deuˬ yaw naˆ yaw ba lehˇ aˬ jeˬ miˇ neh biˇ paˆ nga lehˇ nawˇ noeˬ tehꞈ-a. Teu naˇ teu ngeh yamˬ-ahˇ toˆ-ehˇ maˬ biˇ paˆ naˇ maˬ geuꞈ nya-eu miˇ neh meh. Teu ngeh yamˬ-ahˇ yaw naˆ yaw ba tiˬ gaˇ bi jawˇ keuˬ naˇ zahˇ sahˇ k’oꞈ-ahˇ bahˬ-awˇ suˬ saˬ laˇ nya meh. Yaw myaˬ gaˇ-euˬ mehˇ nmˇ deuˬ shaˬ jiˇ maˬ duˇ leˇ-eu deuˬ tiˬ kawˆ loꞈ-ehˇ uiˬ leˇ-awˇ bawˬ dzaˬ naˇ Bawˬdzaˬnymˇ laˆ cawˆ laˇ gaˇ guˆ-eu meh. K’oeˇ naˇ mehˇ nmˇ yaw naˆ deuˬ yaw ba deuˬ-euˬ iˇ kahˇ-ahˇ tsaꞈ gaˬ iˇ naˇ diˬ laˇ-eu meh. Yaw muiˬ-ehˇ tsaꞈ gaˬ daˆ leꞈ nya-eu g’aˇ duˬ zahˇ sahˇ k’oꞈ-ahˇ ya caw teh-awˇ g’awˬ myahˇ maˬ g’eh-ehˇ muiˬ daˆ laˇ tehꞈ-a lehˇ noeˬ tmˬ-euˬ ma.

Teu ngeh yamˬ-ahˇ tsaꞈ gaˬ-eu yaw awˬ maˬ ngeuˇ-a. Tsawˇ haˬ yaw naˆ deuˬ jawˇ gaˇ tsaꞈ gaˬ iˇ ngeh maˬ yehˆ maˇ yehˆ-ehˇ tsawˇ haˬ yaw ba deuˬ-euˬ nymˇ-ahˇ zaˬ leˇ naˇ yaw nymˇ nymˇ lehˇ tsaꞈ gaˬ-eu laˬ maˬ ngeuˇ naˇ seuˆ maꞈ ma lehˇ ehˇ nehˬ-awˇ yawˬ nymˇ yawˬ-ahˇ iˇ de laˬ lehˇ yaw kawˇ-ehˇ ya noeˬ tsehˆ-eu meh. Teu ngeh yamˬ-ahˇ tsaꞈ gaˬ-eu naˇ heu loꞈ-ehˇ g’eh-eu meh.

Gawˇliˬ-yaˬ nga nyaꞈ huˬ mehˬ mehˬ ngeh gaˇ mˇ-awˇ yawˬ haˇ yawˬ ha ya cu-eu meh. Nga nyaꞈ-euˬ gaˇ myaˬ-eu tiˬ paˆ pyuˇ ui cuiˆ za-eu tehꞈ meh. Gawˇliˬ-yaˬ iˇ kahˇ-euˬ gaˇ ui cuiˆ na mˇ-eu meh. Iˇ kahˇ tiˬ kahˇ naˇ ngaˬ-ahˇ bi caw ba-eu miˇ neh Gawˇliˬ-yaˬ aˇ yamˬ tiˬ k’ehˆ tehꞈ-ehˇ mˇ luiˆ jiˇ nya meh. Heu pehˬ nah g’ahˇ hawˬ byawˇ jiˇ biꞈ-eu meh. Nga nyaꞈ iˇ kahˇ-ahˇ maˬ g’oꞈ iˇ mi na-ehˇ biˇ dzaˬ-eu ma. Yawˬ jaw na luꞈ iˇ kahˇ tiˬ kahˇ-ahˇ mˇ iˇ ngeh Gawˇliˬ-yaˬ moeˬ tsoeˬ jeˬ-awˇ ngaˇ naˇ yaˇ kmˇ mˇ-awˇ laˇ g’oˆ zaˬ siˆ shawˇ-eu uˬ taꞈ iˇ kahˇ tiˬ jawˬ laˆ buˇ-eu ma. K’oeˇ naˇ tsawˇ haˬ yaw ba-euˬ iˇ kahˇ tiˬ kahˇ-ahˇ nga nyaꞈ laˇ g’oˆ zaˬ siˆ shawˇ-eu ma. Nah ga ni Gawˇliˬ-yaˬ laꞈ k’oeˇ siꞈ-awˇ ngaˇ naˇ laꞈ nyiˇ siꞈ-eu ma. Aˬ yawꞈ pehˬ nah g’ahˇ haw byawˇ bi dzaˬ-eu meh. Gawˇliˬ-yaˬ laꞈ k’oeˇ ya dzaˬ k’awꞈ aˬ yawꞈ pehˬ nehˬ-ehˇ maˬ dzaˬ-a. Ngaˇ naˇ lawˬ liˬ naˬ duˬ-ahˇ dzaˬ-eu ma. Teu naˇ ngaˬ-euˬ g’aˇ duˬ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ g’eh-a. G’awˬ nyoeˇ jiˇ kuiˇ-eu lehˇ miˇ-a. Aˬ yawꞈ pehˬ muiˬ-eu nymˇ jiˇ tiˬ jiˇ pyeuꞈ k’awꞈ dawˬ peh jawˇ-eu deuˬ-euˬ nui noeˬ ahˇ-eu meh. Tiˬ poˆ lawˬ liˬ yaꞈ tsiˇ dawˆ duˬ-ahˇ iˇ ngeh pyeuꞈ laˇ-euˬ gaˇ kawˆ-ahˇ noeˬ nya siˬ. Yaꞈ tsiˇ dawˆ g’aˬ-awˇ Gawˇliˬ-yaˬ gaˇ nyiˇ tiˬ poˆ iˇ-eu za meh laˬ lehˇ aˬ li yaw ba tiˬ g’aˬ-ahˇ naˇ haˬ ngeh aˬ yawꞈ nui ma pehˇ-eu laꞈ k’oeˇ ngaˬ-ahˇ haw tsoˆ taˬ-awˇ “Piˬ tehˬ taˬ nga.” lehˇ ehˇ-eu meh.

Maˬ ngehˇ leˇ coeˇ-eu g’awˬ shaˬ gaˬ-eu jeˬ

Ehˇ k’awꞈ nga nyaꞈ mehˇ nmˇ deuˬ nehˬ-ehˇ muiˬ-eu aˇ yamˬ jaˆ-awˇ tsaꞈ gaˬ-eu gaˇ-ahˇ ya leˇ-eu lehˇ miˇ-a. Nga nyaꞈ Paiˇ Baˬ-laˬ meuˬ-ahˇ oe keuˆ beh beh ngeh aˇ muˇ-euˬ gaˇ mˇ-eu g’aˬ lehˇ kuˇ-eu mehˇ nmˇ nehˬ-ehˇ  yaꞈ-euˬ ma. Aˬ yawꞈ-euˬ miˬ zaˬ Saˇ kiˇ maˬ pyeuꞈ laˇ-euˬ siˬ miˇ neh Gawˇliˬ-yaˬ Jaˇliꞈ mehˬ nehˬ-euˬ meh. Ngaˇ naˇ aˬ yawꞈ-euˬ aˬ buˇ hawˇ-eu aˬ yawꞈ-euˬ oeˬ paˬ-ahˇ mehˬ-euˬ ma. Aˬ ma g’aˬ hawˇ-eu aˬ buˇ g’aˬ Yeˬhawˇbaˬ-euˬ gaˇ mˇ-eu lehˇ noeˬ tsehˆ-awˇ iˇ cuꞈ shawˇ-euˬ meh.

Nga nyaꞈ tsawˇ haˬ yaw ba deuˬ-euˬ aˇ muˇ-ahˇ g’oeˇ-eu cawˬ yaw myaˬ g’aˬ jawˇ-eu ma. Aˬ yawꞈ maꞈ hawˬ dzaˬ laˇ lehˇ tiˬ k’ehˬ maˬ taˬ kuˇ meh. Ehˇ k’awꞈ nga maꞈ tiˬ kawˆ loꞈ-ehˇ jawˇ gaˇ aˬ cawˬ maˬ bi mawˇ-eu g’aˇ duˬ uˬ ciꞈ paw ya iˇ-eu meh. Kuˇ Kehˇ Kehˬ (KKK) aˇ muˇ teu naˇ teu ngeh yamˬ-ahˇ yaw ba yaw naˆ tseˇ paˆ gaˇ g’aˬ biꞈ-awˇ yaw haiˬ jeˬ mˇ-eu paw tsawˇ myahˇ doˆ dui dui-eu meh. Ngaˇ Haˇloˬg’oiˬ tiˬ miˇ-ahˇ aˬ li tiˬ g’aˬ KKK aˇ muˇ-euˬ moeˬ tsoeˬ dmˬ-awˇ guiˇ ga-ahˇ nuiˇ luꞈ-eu gaˇ kawˆ nymˬ-mˇ keuˆ noeˬ nya siˬ. Ehˇ k’awꞈ maˬ muiˬ-eu gaˇ kawˆ heu mehˇ nmˇ yaw kaˬ gaˬ-eu jeˬ-ahˇ maˬ laˆ naˬ nya-aˬ. Jawˇ la yamˬ tiˬ k’oꞈ-ahˇ nga nyaꞈ huiˬ-eu mehˬ bawˬ smˬ nah-ahˇ iˇ-eu g’aˇ duˬ pyuˇ loˬ laˇ taˬ ngeh mehˇ nmˇ tiˬ g’aˬ 1950 k’oꞈ-ahˇ-euˬ ngaˬ-euˬ lawˬ liˬ zeuˇ ma lehˇ ehˇ-euˬ meh. K’oeˇ gaˇ neh ba la tiˬ siˬ naˇ tiˬ nah ngaˬ nyaꞈ uˬ tsaˇ tsoˆ tsoˆ-ehˇ tsaꞈ gaˬ iˇ-awˇ yaw myaˬ g’aˬ-ahˇ Jaˇliꞈ mehˬ-awˇ iˇ kahˇ-ahˇ oꞈ keuˆ laˇ ngeh tsawˬ guˆ-iˇ dui dui-euˬ ma. Nga nyaꞈ-euˬ lawˬ liˬ iˇ kahˇ mehˬ shi naˬ taˬ laˇ-awˇ seuˬ g’aˬ tiˬ taꞈ dawˆ tehˬ taˬ-euˬ meh. Sahˬ boꞈ teu laꞈ k’oeˇ “Ngaˇ nawˬ-ahˇ lawˬ liˬ biꞈ k’oꞈ nehˬ ma. Heu naˇ ngaˬ-euˬ laꞈ sawˬ ma. Nawˬ-euˬ mehˇ nmˇ.” lehˇ boꞈ taˬ-euˬ meh.

Ya puˬ-euˬ nyaˆ taꞈ tiˬ kawˆ naˇ ngaˬ-euˬ nui ma-ahˇ zaw laˇ dui dui-eu mehˇ nmˇ deuˬ-euˬ nui ma muiˬ-eu jeˬ pyeuꞈ meh. 1962 k’oꞈ-ahˇ ngaˇ-ahˇ Niˬ-yuˬ Yawˇ Saˇ-uˇ Lehˇsiˬ meuˬ-ahˇ Miˬyehˇ gaˇ mˇ-eu sahˬ boꞈ dzaw nymˇ-ahˇ dzaw laˇ lehˇ kuˇ-eu meh. Dzaw nymˇ teu naˇ ba la tiˬ siˬ byah ni ya dzaw-awˇ aˇ muˇ-ahˇ sheuˬ g’eh-eu deuˬ aˇ maꞈ-ahˇ sheuˬ g’eh-eu deuˬ gahˬ kaˬ-ahˇ sheuˬ g’eh-eu deuˬ-ahˇ mehˬ-eu jeˬ pyeuꞈ meh. Teu ngeh ngaˇ gaˇ maˬ jaˆ pyuˇ jiˇ yaw k’aˆ-ehˇ maˬ ahˇ Paiˇ Baˬ-laˬ meuˬ-ahˇ jaˆ-eu naˬ gaˬ nehˬ-ehˇ taꞈ leˇ-eu jeˬ mˇ-eu gaˇ mˇ duˬ tiˬ tsahˇ ngaˇ jawˇ gaˇ naˬ gaˬ ngehˬ laꞈ-awˇ gaˇ-euˬ gaˇ kawˆ naˇ haˬ tseˇ-eu g’aˇ duˬ oe lehˇ kuˇ-eu meh. Ngaˇ gaˇ teu ya mˇ naˇ tsawˇ haˬ yaw naˆ deuˬ laꞈ koeˇ gaˇ mˇ duˬ teu laꞈ k’oeˇ dahˬ beh-eu g’aˬ pyeuꞈ meh. Ehˇ k’awꞈ aˬ yawꞈ maꞈ ngaˬ-ahˇ maˇ diˇ mˇ laˇ-awˬ lehˇ kuˇ naˇ ngaˇ aˬ joˆ-ehˇ jahˇ paˬ nga? Ngaˇ Niˬ-yuˬ Yawˇ-ahˇ iˇ-eu pyuˇ jiˇ maˬ ahˇ dzaw nymˇ-ahˇ iˇ paˬ ngaˇ laˬ gaˇ mˇ-iˇ paˬ nga laˬ lehˇ ngaˬ-ahˇ shaˇ noeˬ maˬ doˆ nya. Gaˇ kawˆ heu nehˬ-ehˇ taꞈ leˇ-awˇ Beˬdeˬlaˇ-ahˇ sahˬ boꞈ boꞈ g’eh-eu lehˇ g’eh ngeh ngaˬ-euˬ tiˬ ziˇ maˬ ngehˇ leˇ coeˇ-eu gaˇ kawˆ tiˬ jeˬ pyeuꞈ laˇ-euˬ meh.

Aˇ muˇ laꞈ k’oeˇ-euˬ aˬ yawꞈ-euˬ k’aˬ dzeˇ zaˬ Saˇ kiˇ maˬ ngeuˇ-eu mehˇ nmˇ aˬ buˇ tiˬ g’aˬ uˬ shawˬ yaw naˆ-ehˇ nga pehˬ-euˬ laˇ g’oˆ-ahˇ k’oˆ laˇ-awˇ sahˬ boꞈ tiˬ taꞈ biꞈ laˇ-euˬ meh. Teu laꞈ k’oeˇ pyuˇ tiˬ byah ni ahˇ-eu meh. Aˬ yawꞈ hawˇ-eu zaˬ deuˬ jawˇ nah yaw myaˬ jaw yaw naꞈ-ehˇ tuˇ tuˇ-ehˇ sa laˬ yaˇ-ahˇ ya moꞈ g’eu iˇ-euˬ meh. Teu naˇ ngaˬ-ahˇ Niˬ-yuˬ Yawˇ-ahˇ bi iˇ-eu lehˇ pyuˇ poˆ-eu jeˬ pyeuꞈ meh. Aˬ yawꞈ ehˇ-eu “Dzaw nymˇ-ahˇ iˇ-awˬ yaw k’aˆ k’aˆ-ehˇ dzaw iˇ-awˇ nga maꞈ-ahˇ mehˬ laˇ lawˬ” lehˇ ehˇ-eu meh. K’oeˇ gaˇ neh naˇ ngaˇ k’awꞈ naˬ gaˬ nehˬ-ehˇ taꞈ leˇ-eu jeˬ mˇ-eu gaˇ mˇ duˬ-ahˇ jaw nah ngaˬ jaw dawˬ nehˬ laꞈ-eu za meh laˬ lehˇ naˇ haˬ-euˬ ma. Aˬ yawꞈ maꞈ maˬ za-a lehˇ ehˇ-eu meh. Ehˇ k’awꞈ teu naˇ ngaˬ-euˬ g’aˇ duˬ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ paˇ ngeuˇ meh ngaˇ Niˬ-yuˬ Yawˇ-ahˇ iˇ-eu lehˇ noeˬ tsehˆ taˬ dzeuˇ-euˬ miˇ neh. Maˬ gaˇ-a siˬ ngaˇ gaˇ teu maˬ ya mˇ-euˬ miˇ neh.

Nymˬ-mˇ poˆ-aˬ Gawˇliˬ-yaˬ Paiˇ Baˬ-laˬ meuˬ-ahˇ jawˇ ngeh aˬ joˆ-ehˇ g’eh nya lehˇ ja nehˬ laꞈ meh. Aˬ yawꞈ ehˇ-eu “Ngaˬ-ahˇ heu gaˇ-euˬ tsaꞈ gaˬ duˬ-ahˇ ya leˇ-eu  lehˇ miˇ-a. Ngaˇ Jaˇliꞈ dzaw zaˬ 15 g’aˬ-ahˇ neh 20 g’aˬ-ahˇ keuˆ ni jawˇ-eu ma. Nga nyaꞈ uˬ shaw paw tsaꞈ gaˬ iˇ-awˇ nah g’ahˇ paw-ahˇ neh uˬ ciꞈ taw paw keuˆ ni Jaˇliꞈ mehˬ iˇ-eu ma. Tiˬ poˆ na uˬ ciꞈ paw naˬ liˬ 11 laꞈ-ahˇ keuˆ ni mehˬ keuˆ-euˬ ma. Heu gaˇ Miˬyehˇ gaˇ mˇ-eu zawˇ-ehˇ byawˬ nya. Ngaˬ-ahˇ gaˇ nui jeˬ maˬ mˇ paˇ iˇ mawꞈ nya aˇ maꞈ-ahˇ sheuˬ g’eh-eu gaˇ jiˇ maˬ mˇ-iˇ mawꞈ nya. Ehˇ k’awꞈ Yeˬhawˇbaˬ ngaˬ-ahˇ aˬ jeˬ bi mˇ-eu lehˇ noeˬ taˬ dzeuˇ-awˇ” aˬ yawꞈ neh noeˬ taˬ-euˬ loꞈ-ehˇ mˇ-euˬ meh.

Gaˇ ma doˆ iˇ-eu sheuˬ g’eh-eu gaˇ

Nga nyaꞈ Paiˇ Baˬ-laˬ meuˬ-ahˇ huˬ mehˬ mehˬ-eu gaˇ mˇ luꞈ ngeh dzehˬ-eu huˬ mehˬ mehˬ-eu g’aˬ geuꞈ-eu lehˇ jiˇ jaˇ laˇ dawˆ-euˬ ma. Nga nyaꞈ-ahˇ dzehˬ-eu huˬ mehˬ mehˬ-eu gaˇ mˇ mawꞈ dui dui nya. Aˬ jeˬ miˇ neh nga? Gahˬ kaˬ-ahˇ sheuˬ g’eh-eu g’aˬ nga nyaꞈ-ahˇ Teˇsaˬ-suiꞈ laꞈ k’oeˇ jaˆ-eu aˇ muˇ tiˬ muˇ-ahˇ dzehˬ-eu huˬ mehˬ mehˬ-eu g’aˬ bi geuꞈ iˇ mawꞈ-eu loꞈ-ehˇ nga nyaꞈ k’awꞈ nui ma tsaˬ-eu miˇ neh ma. Nga nyaꞈ sahˬ boꞈ aˇ myah oe nga lehˇ yawˬ nah na luꞈ dawˬ k’awꞈ bawˬ keuˆ laꞈ k’oeˇ sahˬ boꞈ tiˬ jawˇ-iˬ maˬ ya mawˇ-a. Uˬ duˬ duˬ leˇ ngeh-aˬ sahˬ boꞈ oe keuˆ-awˇ haw ngeh ngaˇ hawˇ-eu mehˇ nmˇ Liˇahˬ G’oiˇbeuˬ-ahˇ Tiˬ siˬ ba la 1965 k’oꞈ-ahˇ neh naˇ aˇ maꞈ-ahˇ sheuˬ g’eh-eu g’aˬ biꞈ geuꞈ-eu lehˇ boꞈ taˬ-euˬ meh. Nymˬ-mˇ mehˇ nmˇ Liˇahˬ Aˬmeˬliˇkaˬ saˇ naˇ laꞈ k’oeˇ ja uˇ-eu gawˬmiˬtiꞈ geuꞈ luꞈ meh.

Aˇ maꞈ-ahˇ sheuˬ g’eh-eu g’aˬ ya geuꞈ-eu ngaˬ-ahˇ uˬ duˬ gawꞈ-eu lehˇ miˇ-a. Teu k’oꞈ-euˬ jeˬ hu mehˇ nmˇ Je-suiˬ Eˇ Tamˇsahˬ gahˬ kaˬ-ahˇ sheuˬ g’eh-eu g’aˬ geuꞈ luꞈ meh. Aˬ yawꞈ ngaˬ-ahˇ geuꞈ nya paˬ-ehˇ g’eh ngaˇ laˬ lehˇ tseˇ-eu meh. Aˬ yawꞈ ngaˬ-ahˇ nahˬ yu ni aˬ jeˬ jeˇ ya laˆ paˇ-eu lehˇ ehˇ nehˬ-awˇ aˇ maꞈ-ahˇ sheuˬ g’eh-eu deuˬ ya mˇ nya-eu jeˬ-ahˇ jiˇ ngehˬ keuˆ-eu meh. Ngaˇ sheuˬ g’eh-eu g’aˬ geuꞈ iˇ-euˬ yaw myaˬ jaw maˬ byah laˇ mi na-ehˇ nui noeˬ nui duˇ loˬ nya lehˇ siˬ laˇ nya. Ngaˇ sheuˬ g’eh-eu g’aˬ ya geuꞈ laˇ-euˬ taꞈ naˇ gahˬ kaˬ-ahˇ sheuˬ g’eh-eu g’aˬ pyeuꞈ-eu mehˇ nmˇ Tamˇsahˬ nehˬ-ehˇ mˇ dahˬ beh-awˇ saˇ jaˇ ziꞈ-eu mehˇ nmˇ teu g’aˬ laꞈ k’oeˇ neh yaw myaˬ jeˬ ya dzaw ma.

Ngaˇ noeˬ dahˇ doe-eu mehˇ nmˇ deuˬ neh caw ba nehˬ laꞈ-euˬ jeˬ-ahˇ aˇ poeˬ taˬ baw dui dui ma

Teu ngeh yamˬ-ahˇ aˇ maꞈ-ahˇ sheuˬ g’eh-eu deuˬ-ahˇ dzaw nehˬ-eu jeˬ yaw k’aˆ-ehˇ maˬ jaˆ-a. Yaw jeˬ ma jeˬ ngaˇ hawˇ-eu aˇ maꞈ-ahˇ sheuˬ g’eh-eu tiˬ g’aˬ tiˬ kawˆ loꞈ-ehˇ aˇ muˇ tiˬ muˇ-ahˇ g’aˬ iˇ-awˇ dahˬ beh-eu muˇ-ahˇ naˇ aˬ yawꞈ mˇ gaˇ ngaˇ haw-awˇ nyaˆ taꞈ muˇ-ahˇ naˇ ngaˇ mˇ ngeh aˬ yawꞈ haw-eu meh. Jiˇ ngeh tiˬ g’aˬ tiˬ muˇ-ahˇ g’aˬ iˇ-eu ma. Gawˇliˬ-yaˬ ngaˬ-ahˇ “Aˬ yawꞈ iˇ shaw meh loˇ?” lehˇ naˇ haˬ-eu meh. Tiˬ k’ehˬ naˇ ngaˇ aˇ yeˇ huiˬ-eu tiˬ jeˬ-ahˇ ya siˬ nya-euˬ ma. Teu naˇ aˬ dui-ahˇ aˬ myah luꞈ caw ba nehˬ-eu muiˬ-eu mehˇ nmˇ jawˇ meh. Ehˇ k’awꞈ aˬ dui aˬ yawꞈ maꞈ neh bi caw ba ma laˬ. Noeˬ dahˇ doe laˇ-euˬ mehˇ nmˇ aˬ li yaw myaˬ g’aˬ ngaˬ-ahˇ caw ba nehˬ-eu miˇ neh laˬ k’aˬ cehˇ-eu lehˇ miˇ-a. Yaw jeˬ ma jeˬ teu ngeh aˇ maꞈ-ahˇ sheuˬ g’eh-eu g’aˬ pyeuꞈ-eu mehˇ nmˇ Jeˬ Aˬ Baˬ-laoˬ hawˇ-eu Beˬdeˬlaˇ-ahˇ jawˇ-eu Peˇ Laˬ-suiˬ meh.

Teu ngeh yamˬ-ahˇ yawˬ gaˇ na luꞈ tsawˇ haˬ yaw ba yaw naˆ tseˇ paˆ-eu meh. Tiˬ poˆ KKK aˇ muˇ nga nyaꞈ g’a luꞈ-eu Tehˇneˇsiˬ meuˬ doe doe-ehˇ cah-eu meh. K’oeˇ naˇ tiˬ poˆ nga nyaꞈ tsaꞈ gaˬ iˇ ngeh siˬ daˬ-ahˇ iˇ cuꞈ dawˇ g’aˬ-awˇ gaˇ nyiˇ kuˆ-ahˇ iˇ-eu lehˇ g’eh ngeh yaw ba yaw  naˆ tseˇ paˆ-eu sahˬ tsawˆ taˬ-euˬ aˬ li tiˬ g’aˬ nui ma pehˇ pehˇ-ehˇ ngaˬ-eu jeˬ nah caw teh le-eu meh. Teu gaˇ teu g’aˬ naˆ maˬ tseˇ mawˇ doˆ loˆ-eu mehˇ nmˇ yaw ba tiˬ g’aˬ mawˇ-awˇ aˬ yawꞈ jiˇ caw teh le-euˬ meh. Aˬ yawꞈ “Mehˇ nmˇ Heuˇ-teuˬ-oˇ yawˬ jeˬ na ok miˇ-a laˬ?” lehˇ naˇ haˬ-eu meh. Aˬ li teu g’aˬ gaˇ nyiˇ kuˆ-ahˇ jiˇ maˬ laˇ ahˇ ni kawˇ ma-ehˇ cehˆ doˆ g’eh-euˬ meh. Yaw myaˬ k’oꞈ laꞈ k’oeˇ tsawˇ haˬ yaw ba yaw naˆ tseˇ paˆ-eu heu naˇ shaˬ jiˇ yaw ba yaw naˆ-euˬ gaˇ kawˆ tehꞈ-ehˇ maˬ ngeuˇ-a. Aˬ dui yawˬ g’aˬ na luꞈ pi luꞈ-eu iˬ baˇ baˬ da neh meh. K’oeˇ naˇ aˬ dui-euˬ mehˇ nmˇ deuˬ shaˬ jiˇ yaw ba yaw naˆ k’awꞈ aˬ dui-euˬ mehˇ nmˇ pyeuꞈ-awˇ aˬ yawꞈ maꞈ aˬ dui-euˬ g’aˇ duˬ shiˇ dah peuˬ meh lehˇ ngaˇ ya siˬ-euˬ ma.

Aˇ saˬ saˬ leˇ ngeh dehꞈ dzaˬ laˇ

Ngaˇ aˇ maꞈ-ahˇ sheuˬ g’eh-eu g’aˬ 12 k’oꞈ geuꞈ-awˇ gahˬ kaˬ-ahˇ sheuˬ g’eh-eu g’aˬ 21 k’oꞈ geuꞈ-euˬ ma. Teu ngeh nga nyaꞈ muiˬ-eu gaˇ kawˆ hawˇ-eu g’aˬ ahˇ laˇ-eu gaˇ kawˆ yaw myaˬ jeˬ-ahˇ ya puˬ-euˬ ma. K’oeˇ naˇ nga nyaꞈ-euˬ g’aˇ duˬ muiˬ dui dui-eu gaˇ kawˆ tiˬ hmˬ dawˬ luꞈ-a siˬ. Teu naˇ Yehꞈ siˬ ba la 1997 k’oꞈ-ahˇ nga nyaꞈ neh yuꞈ maˆ maˆ taˬ-euˬ jeˬ maˇ diˇ pyeuꞈ laˇ-euˬ teu meh. Nga nyaꞈ-ahˇ Aˬmeˬliˇkaˬ-euˬ Beˬdeˬlaˇ-ahˇ mˇ laˇ lehˇ kuˇ-eu meh. Nga nyaꞈ heu-ahˇ sahˬ boꞈ boꞈ g’eh-euˬ gaˇ neh naˇ 38 k’oꞈ keuˆ ni dawˬ-euˬ ma. G’oeˬ siˬ ba la 1997 k’oꞈ-ahˇ nga nyaꞈ Beˬdeˬlaˇ-ahˇ mˇ dahˬ beh iˇ-euˬ ma. Yaw beh nga nyaꞈ Beˬdeˬlaˇ-ahˇ tiˬ k’ehˇ laˇ k’ehˬ bi caw ba le-eu tehꞈ paˬ lehˇ noeˬ-euˬ ma. Ehˇ k’awꞈ noeˬ-euˬ loꞈ-ehˇ maˬ ngeuˇ-a.

Gawˇliˬ-yaˬ poeˬ dui dui-eu sehˇ pyeuꞈ-awˇ nymˬ-mˇ keuˆ ni pyeuꞈ luꞈ-a siˬ

Mˇ dah beh iˇ ngeh ngaˇ Tsaꞈ gaˬ-eu paw haw piˇ-eu gaˇ mˇ-euˬ ma. Heu paw mˇ-eu mehˇ nmˇ deuˬ miˇ k’ahˬ doe ni jawˇ-eu aˇ muˇ-ahˇ sheuˬ g’eh-eu deuˬ-ahˇ neh maˬ ehˇ aˇ maꞈ-ahˇ sheuˬ g’eh-eu deuˬ-ahˇ neh maˬ ehˇ heu deuˬ-ahˇ neh sahˬ boꞈ za-eu meh. Aˬ yawꞈ maꞈ naˇ haˬ-eu jeˬ teu naˇ coi loeˆ tsehˆ lehˆ gaˇ kawˆ deuˬ hawˇ-eu shaˬ-eu gaˇ kawˆ deuˬ pyeuꞈ-eu meh. Heu paw mˇ-eu mehˇ nmˇ deuˬ nui ma g’awˬ mahˇ ni taˬ-awˇ ngaˬ-ahˇ dzaw nehˬ laꞈ-eu miˇ neh guiˬ lahˬ huiˬ dui dui miˇ-a. Ngaˇ teu gaˇ paˇ ya mˇ iˇ-euˬ naˇ k’awꞈ mehˇ nmˇ teu deuˬ-ahˇ neh dzaw paˬ-ehˇ g’eh-eu g’awˬ mya jeˬ jaˆ-a siˬ.

Gawˇliˬ-yaˬ hawˇ-eu ngaˇ Beˬdeˬlaˇ dehꞈ ziˇ-ahˇ gaˬ dui dui nya. Nga nyaꞈ uˬ shaw yaw naꞈ-ehˇ tuˇ dzaw taˬ-euˬ heu naˇ Beˬdeˬlaˇ-ahˇ mˇ ngeh gaˇ dahˇ tsoeˬ dui dui-eu meh. Ngaˇ Tsaꞈ gaˬ-eu paw haw piˇ-eu gaˇ-ahˇ tiˬ k’oꞈ mˇ g’aˬ naˇ Uˆ lahˇ aˇ muˇ-euˬ tsaꞈ gaˬ-eu gaˇ-ahˇ caw ba-eu gawˬmiˬtiꞈ ya geuꞈ-awˇ 1999 k’oꞈ-ahˇ ngaˇ Uˆ lahˇ-eu aˇ muˇ ya geuꞈ-euˬ ma. Ngaˇ gaˇ heu laꞈ k’oeˇ neh g’awˬ mya jeˬ ya dzaw-euˬ ma. Aˇ yeˇ huiˬ dui dui-eu tiˬ jeˬ naˇ aˇ muˇ-ahˇ sheuˬ g’eh-eu g’aˬ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-a Yeˬsuˇ Ka li meh lehˇ ya siˬ-euˬ heu meh.

1999 k’oꞈ ahˇ neh naˇ ngaˇ muiˬ dui dui-eu jeˬ pyeuꞈ-eu Uˆ lahˇ-eu aˇ muˇ ya geuꞈ-euˬ ma

Gaˇ hu dehꞈ dzeuˇ laꞈ-euˬ gaˇ shaˇ noeˬ haw ngeh ngaˬ-ahˇ yawˬ haˇ yawˬ ha Miˬyehˇ g’aˇ duˬ ngehˬ dah-eu Aˬmoˆ-ahˇ duˇ leˇ nya. Yeˬhawˇbaˬ taˬ aw-eu yawˇ bo zaˬ Aˬmoˆ-ahˇ haw mawˇ-euˬ meh. Aˬmoˆ iˇ shaˬ zaˬ-euˬ dzaˇ pyeuꞈ-eu siˬ guˬ yaˇ kmˇ mˇ dzaˬ-eu tsawˇ haˬ pyeuꞈ k’awꞈ Yeˬhawˇbaˬ aˬ yawꞈ-ahˇ ngehˬ dah-eu g’aˬ bi geuꞈ-awˇ gaˇ heu mˇ ngeh guiˬ lahˬ g’awˬ mya ni biꞈ-euˬ meh. (Aˬmoˆ 7:14 15) Teu gaˇ duˇ ni Yeˬhawˇbaˬ ngaˇ loꞈ-ehˇ g’eh-eu Eˇdiˬ-yaˇnaˬ gahˬ kaˬ Liˇbaˬtiˬ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu iˇ shaˬ shaˬ-eu yaˇ mˇ zaˬ-euˬ aˬ li-ahˇ haw mawˇ-euˬ meh. Yeˬhawˇbaˬ ngaˬ-ahˇ guiˬ lahˬ biꞈ dui dui-euˬ meh. Heu gaˇ ehˇ taˬ-euˬ heu k’awꞈ maˬ jiˇ-aˬ siˬ. (Dawˬdaˬ 10:22) Dahˬ beh ngeh ngaˬ-euˬ dehꞈ ziˇ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ jaˆ k’awꞈ aˇ saˬ saˬ leˇ ngeh-aˬ maˬ noeˬ-euˬ gaˇ keuˆ ni jaˆ dui dui laˇ-euˬ meh.