Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

Nui saˇ oꞈ-eu jeˬ, Aˬ dui aˬ joˆ-ehˇ poˆ mawˇ nya-eu nga?

Nui saˇ oꞈ-eu jeˬ, Aˬ dui aˬ joˆ-ehˇ poˆ mawˇ nya-eu nga?

Aˬ dui uˬ duˬ kawꞈ laˇ paˬ-ehˇ g’eh-eu jeˬ tehꞈ-ehˇ jaˆ-eu miˇ tsaˬ-ahˇ jawˇ luꞈ-eu miˇ neh, nui saˇ oꞈ-eu jeˬ poˆ mawˇ-eu shaˬ dui dui-awˇ, ui cuiˆ na paˇ jaˆ k’awꞈ byoˆ iˇ-eu awˬ dui dui-eu meh. Jaˇliꞈ aˬ dui-ahˇ aˬ myah luꞈ ziꞈ-eu nui saˇ oꞈ-eu jeˬ poˆ mawˇ nya ni caw ba nehˬ-eu jeˬ nehˬ-ehˇ taꞈ leˇ-awˇ, aˬ jeˬ lehˇ ehˇ taˬ-euˬ nga? K’oeˇ naˇ, aˬ dui aˬ cawˬ deuˬ jiˇ ni poˆ mawˇ nya ni aˬ joˆ-ehˇ caw ba nehˬ nya-eu nga?

Aˬ dui aˬ jeˬ ya jahˇ-eu nga?

Maˇ diˇ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ poˆ mawˇ nya-eu g’aˇ duˬ, aˬ dui guˆ k’aˇ maˬ za ni ya g’eh-eu meh. Aˬ dui muiˬ-eu cawˬ loˬ-eu uˬ taꞈ, Miˬyehˇ-euˬ dawˬ peh jiˆ leˇ-eu heu naˇ aˇ yeˇ huiˬ dui dui-eu jeˬ pyeuꞈ meh. Aˬ dui teu loꞈ-ehˇ aˬ joˆ-ehˇ jahˇ nya-eu nga?

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ dawˬ hawˇ-eu Jaˇliꞈ zahˇ heu naˇ, aˬ dui-euˬ g’aˇ duˬ aˬ myah luꞈ muiˬ-eu meh. Aˬ dui heu-ahˇ mˇ caw naˇ, aˬ dui Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ nui ma taˬ-awˇ, aˬ yawꞈ nehˬ-ehˇ tsaˬ leˇ dzoeˇ leˇ-eu cawˬ pyeuꞈ mawꞈ-eu lehˇ mˇ mawˇ-eu jeˬ pyeuꞈ meh. (Yeˬlaˬmiˇ 17:7, 8; Yaˬkoˆ 2:22, 23) Toˆ-ehˇ naˇ Yeˬhawˇbaˬ aˬ dui-euˬ dawˬ peh jiˆ le-awˇ, nui ma laꞈ k’oeˇ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ biꞈ-eu meh. Iˇsaˬyaˇ 32:17-ahˇ “Tsawˇ haˬ yawˬ g’aˬ na luꞈ yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ-ahˇ poˆ-eu miˇ neh, nui saˇ oꞈ-awˇ coꞈ ngehˇ ni g’eh-eu jeˬ, mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ keuˆ le tehꞈ-a” lehˇ ehˇ taˬ-euˬ meh. Aˬ dui Yeˬhawˇbaˬ-euˬ dawˬ-ahˇ nui ma keuˆ-eu laꞈ k’oeˇ naˇ haˬ naˇ, aˬ dui maˇ diˇ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ-ahˇ mawˇ nya-eu meh.—Iˇsaˬyaˇ 48:18, 19.

K’ahˬ lahˇ-eu jeˬ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ-ahˇ laˆ cawˆ

Yeˬhawˇbaˬ aˬ dui-ahˇ aˬ myah luꞈ ziꞈ-eu nui saˇ oꞈ-eu jeˬ huiˬ laˇ ni caw ba nehˬ-eu g’aˇ duˬ, poeˬ-eu laꞈ sawˬ biꞈ nehˬ-euˬ meh. Laꞈ sawˬ teu naˇ, aˬ yawꞈ-euˬ muiˬ-eu shawˇ-eu yaw sahˇ meh.—G’aˬk’ehˇ 9:31.

Miˬyehˇ-euˬ yaw sahˇ aˬ dui-ahˇ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ huiˬ laˇ mahˇ laˇ ni caw ba nehˬ

Kuiˇ laꞈ Pawˇluˆ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ heu naˇ, “yaw sahˇ Miˬyehˇ [muiˬ-eu shawˇ-eu yaw sahˇ, MS] laꞈ k’oeˇ siˬ le-eu aˇ siˬ” tiˬ jeˬ pyeuꞈ meh lehˇ ehˇ-eu meh. (Gaˬlaˬtiˆ 5:22, 23) Miˬyehˇ-euˬ yaw sahˇ aˬ dui-ahˇ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ biꞈ k’awꞈ, nui saˇ oꞈ-eu jeˬ za-eu g’aˇ duˬ, aˬ dui muiˬ-eu shawˇ-eu yaw sahˇ neh ya bi sheuˬ g’eh-eu meh. Aˬ dui teu loꞈ-ehˇ aˬ joˆ-ehˇ jahˇ nya-eu nga?

Dahˬ beh-eu kawˆ, aˬ dui aˬ myah luꞈ Jaˇliꞈ ya gui-eu meh. (Ja ceuˬ 1:2, 3) Aˬ dui yawˬ ha neh gui-euˬ jeˬ-ahˇ naꞈ suiˇ ni shaˇ noeˬ ngeh, muiˬ-eu shawˇ-eu yaw sahˇ, Yeˬhawˇbaˬ gaˇ kawˆ deuˬ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ noeˬ nga lehˇ  siˬ nya laˇ ni caw ba nehˬ-eu meh. Yaw jeˬ ma jeˬ, Yeˬhawˇbaˬ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ bo saˆ-awˇ, aˬ yawꞈ-euˬ g’aˇ duˬ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ aˬ jeˬ miˇ neh aˇ yeˇ huiˬ dui dui-eu nga lehˇ ya dzaw-euˬ ma. Aˬ dui Jaˇliꞈ-ahˇ neh ya siˬ-euˬ jeˬ-ahˇ mˇ caw naˇ, dehꞈ ziˇ laꞈ k’oeˇ nui saˇ oꞈ dzehˬ laˇ-eu meh.—Dawˬdaˬ 3:1, 2.

Nyiˬ kawˆ aˬ yawꞈ kawˆ, aˬ dui guiˬ lahˬ shaˇ-awˇ Miˬyehˇ-euˬ muiˬ-eu shawˇ-eu yaw sahˇ ya shaˇ-eu meh. (Luˇkaꞈ 11:13) Yeˬhawˇbaˬ aˬ yawꞈ-ahˇ shaˇ ju-eu deuˬ-ahˇ “Yeˬsuˇ Ka li laꞈ k’oeˇ naw maꞈ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ za nya ni, tsawˇ haˬ zaˬ maˬ noeˬ doˆ coeˇ-eu Miˬyehˇ-euˬ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ naw maꞈ-ahˇ caw ba tehꞈ-a” lehˇ saˇ jaˇ dzaˬ nehˬ-euˬ meh. (Piˇliˇpiˆ 4:6, 7) Aˬ dui Yeˬhawˇbaˬ-euˬ dawˬ peh jawˇ-awˇ, aˬ yawꞈ-euˬ yaw sahˇ-ahˇ nui ma taˬ naˇ, aˬ yawꞈ aˬ dui-euˬ nui ma laꞈ k’oeˇ maˇ diˇ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ biꞈ nehˬ laꞈ-eu meh.—Loˇmaˆ 15:13.

Jaˇliꞈ g’awˬ mya g’aˬ-ahˇ dehꞈ paˇ nya ni caw ba nehˬ-awˇ, nymˬ-mˇ aˬ yawꞈ maꞈ Yeˬhawˇbaˬ nehˬ-ehˇ maˬ ehˇ, nui ma laꞈ k’oeˇ maˬ ehˇ, aˬ cawˬ nehˬ-ehˇ maˬ ehˇ, nui saˇ oꞈ-eu jeˬ-ahˇ laˬ k’aˬ cehˇ-eu meh. Aˬ yawꞈ maꞈ aˬ joˆ-ehˇ dehꞈ paˇ-euˬ nga?

Tiˬ g’aˬ na maˇ diˇ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ aˬ joˆ-ehˇ poˆ mawˇ-euˬ nga?

Mehˇ nmˇ tiˬ g’aˬ na yaw tsaˬ yaw dawˇ-ahˇ maˬ siˬ nya laˇ ngeh, nui ma aˇ dzehˬ-ehˇ pehˇ coeˇ-eu uˬ taꞈ, yaw haiˬ jeˬ-ahˇ keuˆ ni mˇ-euˬ meh. Ehˇ k’awꞈ, aˬ yawꞈ maꞈ dehꞈ paˇ-eu g’aˇ duˬ leh jeh dui dui luꞈ-eu meh. Nymˬ-mˇ aˬ yawꞈ maꞈ g’awˬ shaˬ gaˬ-eu jeˬ, oˇ oꞈ-eu jeˬ, aˬ cawˬ nehˬ-ehˇ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ jaˆ dzehˬ laˇ-euˬ meh. * (Ehˇ lahˬ-ahˇ haw.) (Dawˬdaˬ 29:22) Aˬ dui-euˬ mehˇ nmˇ Daˬbiˇ hawˇ-eu Laˬkeˬlaˇ aˬ joˆ-ehˇ dehꞈ poˆ dehꞈ paˇ-euˬ nga lehˇ haw iˇ ma.

Aˬ dui Jaˇliꞈ zahˇ-ahˇ mˇ cawˬ-awˇ, Miˬyehˇ-euˬ yaw sahˇ shaˇ naˇ, nui saˇ oꞈ-eu jeˬ poˆ mawˇ nya

 

Daˬbiˇ Saˇ kiˇ maˬ pyeuꞈ laˇ ngeh, aˬ yawꞈ aˬ cawˬ-ahˇ aˇ dzehˬ-ehˇ toˇ coeˇ-awˇ, nymˇ jiˇ laꞈ k’oeˇ-euˬ deuˬ-ahˇ k’awꞈ maˬ muiˬ-eu dawˬ tehꞈ-ehˇ ngehˬ-eu meh. Ehˇ k’awꞈ, aˬ yawꞈ ya dehꞈ paˇ nga lehˇ noeˬ-euˬ meh. Aˬ yawꞈ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ poˆ mawˇ-euˬ nga? Daˬbiˇ ehˇ-eu, “Ngaˇ Jaˇliꞈ zahˇ-ahˇ dehꞈ ziˇ laꞈ k’oeˇ zmˬ iˇ-euˬ ma. Teu miˇ neh, ngaˇ hawˇ-eu nymˇ jiˇ laꞈ k’oeˇ-euˬ deuˬ tiˬ g’aˬ tiˇ g’aˬ yaw zeu yaw k’aˆ-ehˇ baw laˇ-euˬ meh.”

Laˬkeˬlaˇ aˬ yawꞈ huiˬ laˇ ngeh, aˬ yawꞈ-euˬ tiˬ jawˬ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-euˬ nui noeˬ nyawˬ laˇ-euˬ meh. Aˬ yawꞈ ehˇ-eu, “Ngaˇ nui ma aˇ dzehˬ-ehˇ pehˇ coeˇ-eu nymˇ jiˇ laꞈ k’oeˇ ya huiˬ laˇ-euˬ miˇ neh, nymˬ-mˇ keuˆ ni nui ma pehˇ-eu nui ma nehˬ-ehˇ ya deuˆ ceh ceh luꞈ-eu ma.” Laˬkeˬlaˇ-ahˇ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ mawˇ nya ni  caw ba nehˬ-euˬ aˬ jeˬ nga? Aˬ yawꞈ “Guiˬ lahˬ shaˇ-awˇ Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ g’oe-eu heu meh” lehˇ ehˇ-eu meh.

Daˬbiˇ hawˇ-eu Laˬkeˬlaˇ heu naˇ Jaˇliꞈ zahˇ-ahˇ mˇ caw-awˇ muiˬ-eu shawˇ-eu yaw sahˇ-ahˇ g’oe-euˬ miˇ neh, nui saˇ oꞈ-eu jeˬ-ahˇ za-euˬ deuˬ laꞈ k’oeˇ neh, tiˬ deuˬ pyeuꞈ-eu tehꞈ-a siˬ. Aˬ dui nui ma aˇ dzehˬ-ehˇ pehˇ coeˇ-eu miˇ tsaˬ-ahˇ jawˇ luꞈ k’awꞈ, nui ma laꞈ k’oeˇ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ za nya meh. Heu naˇ, nymˇ jiˇ laꞈ k’oeˇ deuˬ hawˇ-eu aˇ muˇ laꞈ k’oeˇ mehˇ nmˇ deuˬ nehˬ-ehˇ jawˇ-eu awˬ dzehˬ laˇ ni caw ba nehˬ-eu meh. Ehˇ k’awꞈ teu na tehꞈ-ehˇ maˬ ngeuˇ-eu Yeˬhawˇbaˬ aˬ dui-ahˇ “tsawˇ haˬ yawˬ g’aˬ na luꞈ nehˬ-ehˇ tsaˬ leˇ” lehˇ ehˇ-eu meh. (Loˇmaˆ 12:18) Gaˇ kawˆ heu maˇ diˇ pyeuꞈ leˇ nya meh laˬ? Aˬ dui aˬ jeˬ miˇ neh aˬ cawˬ nehˬ-ehˇ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ jaˆ ni leh jeh paˬ-ehˇ g’eh-eu nga?

Aˬ cawˬ nehˬ-ehˇ nui saˇ oꞈ ni leh jeh

Aˬ dui tsaꞈ gaˬ duˬ-ahˇ, Miˬyehˇ Miˇk’ahˬ-euˬ nui saˇ oꞈ jeˬ gaˇ kawˆ tsaꞈ gaˬ-eu ma. (Iˇsaˬyaˇ 9:6, 7; Maꞈtehˬ 24:14) G’awˬ mya g’aˬ gaˇ kawˆ heu-ahˇ ya leˇ-awˇ ha geuꞈ-eu meh. Teu miˇ neh, aˬ yawꞈ maꞈ miˇ tsaˬ k’oeˇ taꞈ pyeuꞈ luꞈ-eu jeˬ baˬ da neh, nui ma pehˇ, nui ma cawˆ-eu jeˬ maˬ paˇ jaˆ-euˬ meh. Nymˬ-mˇ aˬ yawꞈ maꞈ mehˬ hu paw maˇ diˇ noeˬ tmˬ-eu jeˬ jaˆ laˇ-awˇ, “tsaˬ leˇ dzoeˇ leˇ-eu jeˬ poˆ” mawꞈ laˇ-euˬ meh.—Ja ceuˬ 34:14.

Yawˬ g’aˬ na luꞈ aˬ dui neh tsaꞈ gaˬ-euˬ dawˬ-ahˇ dahˬ beh ngeh neh ya leˇ-eu maˬ ngeuˇ-a. (Yoˇhaˬ 3:19) Tsawˇ haˬ deuˬ aˬ jeˬ lehˇ g’eh k’awꞈ Miˬyehˇ aˬ dui-ahˇ aˬ yawꞈ-euˬ yaw sahˇ biꞈ laꞈ-awˇ, yaw sahˇ heu naˇ aˬ dui tsaꞈ gaˬ ngeh, nui saˇ oꞈ-awˇ aˬ cawˬ-ahˇ yaw zeu baw ni caw ba nehˬ-eu meh. Heu loꞈ-ehˇ jahˇ-eu heu naˇ, Yeˬsuˇ neh “nymˇ k’ahˬ zaˬ deuˬ naw maꞈ-ahˇ ha geuꞈ nehˬ laꞈ naˇ, naw maꞈ neh dawˬ cawˬ puˬ nehˬ-euˬ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ, k’oeˇ gaˇ jaˆ yaꞈ luꞈ-uˇ. Ehˇ k’awꞈ, aˬ yawꞈ maꞈ naw maꞈ-ahˇ maˬ ha geuꞈ nehˬ laꞈ naˇ, naw maꞈ neh dawˬ cawˬ puˬ nehˬ-euˬ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ, naw maꞈ-ahˇ paˇ g’oꞈ k’oꞈ le luꞈ-uˇ” lehˇ ehˇ-eu dawˬ-ahˇ mˇ caw-eu jeˬ pyeuꞈ meh. (Maꞈtehˬ 10:11-13) Aˬ dui heu loꞈ-ehˇ g’eh-eu nui noeˬ ahˇ ngeh, aˬ cawˬ aˬ joˆ-ehˇ jahˇ laˇ-awˇ aˬ jeˬ lehˇ ehˇ laˇ k’awꞈ nui saˇ oꞈ nya meh. K’oeˇ naˇ, aˬ dui mehˬ hu paw aˬ yawꞈ maꞈ-ahˇ caw ba nya-eu aˬ kawˬ-aˬ paˇ jaˆ-a siˬ lehˇ maˬ ya ngehˇ-a.

Miˇ k’ahˬ-ahˇ uˆ lahˇ-eu aˬ yuiꞈ deuˬ aˬ dui-euˬ gaˇ-ahˇ laˆ tsoeˬ laˇ ngeh, aˬ dui aˬ yawꞈ maꞈ-ahˇ yaw zeu baw-eu laꞈ k’oeˇ ngehˬ cawˬ-eu heu naˇ, nui saˇ oꞈ-eu jeˬ-ahˇ g’aˬ biꞈ-eu jeˬ pyeuꞈ meh. Yaw jeˬ ma jeˬ, Ehˇpa-li kaˆ paw pyawˬ-ahˇ miˇ k’ahˬ tiˬ k’ahˬ-ahˇ uˆ lahˇ-eu aˬ yuiꞈ deuˬ Bawˬdzaˬnymˇ maˬ bi tsoˆ-a. Aˬ dui-euˬ mehˇ nmˇ deuˬ gaˇ kawˆ heu-ahˇ aˬ za za lehˇ ya ja tsaˬ geuꞈ meh lehˇ siˬ nya-eu meh. Teu miˇ neh, aˬ yawꞈ maꞈ-euˬ miˇ k’ahˬ-ahˇ miˇshaˬnaˬliˬ geuꞈ haw-euˬ mehˇ nmˇ tiˬ g’aˬ-ahˇ, Eˬgaˬlamˬ miˇ k’ahˬ, Law dawˬ meuˬ-ahˇ miˇ k’ahˬ teu k’ahˬ-euˬ dah zaˇ gaˇ mˇ luꞈ-eu yaw huiˬ tiˬ g’aˬ nehˬ-ehˇ Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ deuˬ mˇ luꞈ-eu nui saˇ oꞈ-eu gaˇ-euˬ gaˇ kawˆ bi ngehˬ cawˬ iˇ-euˬ meh.

Mehˇ nmˇ teu g’aˬ ehˇ-eu, “Ngaˇ saˇ naˇ-euˬ daˬ yah ha-eu kuˆ lawˆ-ahˇ oe keuˆ ngeh, daˬ yah ha-eu g’aˬ ngaˬ neh dzaw haw-euˬ tsawˇ jeuˬ k’oeˇ jeˬ-euˬ dawˬ-euˬ moeˬ tsoeˬ dm luꞈ gaˇ ya mawˇ-euˬ ma. Teu miˇ neh, ngaˇ aˬ yawꞈ maꞈ-euˬ dawˬ neh ngehˬ cawˬ-euˬ ma. Teu ngeh aˬ yawꞈ tsawˬ guˆ iˇ-awˇ, ‘Aˬ jeˬ jahˇ le teˬ lehˇ naˇ haˬ-eu meh.’ Ngaˇ yaw zeu baw-eu laꞈ k’oeˇ heu gaˇ-euˬ yaw huiˬ g’aˬ nehˬ-ehˇ mawˇ mawꞈ nya lehˇ ehˇ nehˬ-euˬ ma. Daˬ yah ha-eu g’aˬ yaw huiˬ g’aˬ-ahˇ naˬ gaˬ neh ehˇ gaˬ nehˬ g’aˬ ngeh, yaw huiˬ teu g’aˬ oe doˆ-awˇ, ngaˬ-ahˇ aˬ yawꞈ maꞈ-euˬ dawˬ neh dawˬ cawˬ puˬ laˇ-eu meh. K’oeˇ naˇ, aˬ yawꞈ ngaˇ Saˇ kiˇ deuˬ mˇ luꞈ-eu gaˇ nehˬ-ehˇ taꞈ leˇ-awˇ ja mawˇ nehˬ ngeh, yaw muiˬ-ehˇ naˇ haˬ nehˬ laꞈ-euˬ meh.”

Yaw huiˬ yaw mahˇ teu g’aˬ aˬ dui-euˬ mehˇ nmˇ ja gaˇ naˇ haˬ g’aˬ ngeh, aˬ dui-euˬ gaˇ-ahˇ g’oˆ shaw laˇ-awˇ yaw beh loꞈ-ehˇ nui ma baw-eu jeˬ maˬ paˇ jaˆ-euˬ meh. K’oeˇ gaˇ neh tiˬ k’ehˬ naˇ, miˇ k’ahˬ-ahˇ uˆ lahˇ aˬ yuiꞈ deuˬ aˬ yawꞈ maꞈ neh daˇ tsehˆ taˬ-euˬ jeˬ-ahˇ laˆ paˇ-awˇ, Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ deuˬ-ahˇ Bawˬdzaˬnymˇ bi tsoˆ-euˬ meh. Mehˇ nmˇ deuˬ laꞈ k’aˬ cehˇ dui dui-eu meh. Heu gaˇ haw ngeh, aˬ dui aˬ cawˬ-ahˇ yaw zeu baw laꞈ k’oeˇ mˇ nehˬ-eu heu naˇ, nui saˇ oꞈ-eu jeˬ-ahˇ g’aˬ biꞈ-eu jeˬ pyeuꞈ ngaˇ lehˇ siˬ laˇ-eu meh.

Nui saˇ oꞈ-eu jeˬ-ahˇ aˬ myah luꞈ laˬ k’aˬ cehˇ g’eh

Nymˬ-mˇ iˬ nah, Yeˬhawˇbaˬ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ nui saˇ oꞈ-eu jeˬ jaˆ gaˇ Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ-eu laꞈ k’oeˇ, yaw jeˬ ma jeˬ-euˬ Baˬlaˬdiˇsuˆ-ahˇ laꞈ k’aˬ cehˇ luꞈ-eu meh. Aˬ dui yawˬ g’aˬ na luꞈ dehꞈ ziˇ nui saˇ oꞈ ni leh jeh naˇ, nui saˇ oꞈ-eu jeˬ heu bi lahˬ laˇ nya meh. Toˆ-ehˇ naˇ, Yeˬhawˇbaˬ aˬ dui-ahˇ nui k’ahˇ shiˇ meh lehˇ aˬ dui jah ziꞈ nya-awˇ, miˇ shuiꞈ-ahˇ aˬ yawꞈ aˬ dui-ahˇ aˬ myah luꞈ ziꞈ-eu nui saˇ oꞈ-eu jeˬ biꞈ-eu meh.—2 Beˬtuˆluˆ 3:13, 14.

^ Yaw zaˬ 13 Aˬ dui Miˬyehˇ-euˬ muiˬ-eu shawˇ-eu yaw sahˇ laꞈ k’oeˇ siˬ le-eu aˇ siˬ pyeuꞈ-eu g’awˬ shaˬ gaˬ-eu nui ma ahˇ-eu jeˬ-ahˇ nyaˆ taꞈ ja sawˇ ma.