Skip to content

Skip to table of contents

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

Aˬ yawꞈ Miˬyehˇ ya leˇ ni jahˇ paˬ-ehˇ g’eh

Aˬ yawꞈ Miˬyehˇ ya leˇ ni jahˇ paˬ-ehˇ g’eh

Aˬ dui Yeˬhawˇbaˬ-euˬ gaˇ mˇ mawꞈ-awˇ, aˬ yawꞈ neh bi ya leˇ mawꞈ-eu uˬ taꞈ, guiˬ lahˬ jiˇ bi biꞈ mawꞈ-eu ma. Ehˇ k’awꞈ, Miˬyehˇ aˬ dui-ahˇ ya leˇ ni aˬ joˆ-ehˇ jahˇ nya-eu nga? Jaˇliꞈ-euˬ saˇ ka-ahˇ, huiˬ-eu iˬ baˇ mˇ-euˬ tiˬ g’aˬ na, Miˬyehˇ aˬ yawꞈ maꞈ-ahˇ ha geuꞈ-awˇ ya leˇ k’oꞈ laˇ ni jahˇ nya-euˬ loꞈ-ehˇ, dahˬ beh ngeh yaw muiˬ k’awꞈ, aˇ saˬ saˬ leˇ ngeh-aˬ, Miˬyehˇ maˬ ya leˇ ni mˇ-euˬ deuˬ jiˇ jawˇ meh. Teu miˇ neh, aˬ dui “Yeˬhawˇbaˬ aˬ dui-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ g’eh-eu tsawˇ haˬ bi pyeuꞈ mawꞈ nga?” lehˇ naˇ haˬ-eu paˬ. Gaˇ kawˆ heu-ahˇ Leˬhawˇbamˬ-euˬ gaˇ kawˆ dawˬ k’oꞈ biꞈ nehˬ laꞈ meh.

Dahˬ beh-eu maˬ muiˬ

Leˬhawˇbamˬ, Iˇsaˬleˬlaˆ-euˬ sahˬ paˬ 40 k’oꞈ geuꞈ laꞈ-euˬ Sawˇlaˬmoˬ-euˬ aˬ li pyeuꞈ meh. (1 Sahˬpaˬ 11:42) Sawˇlaˬmoˬ shiˇ ngeh tiˬ jawˇ Leˬhawˇbamˬ sahˬ paˬ geuꞈ leˇ-eu g’aˇ duˬ, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ neh Sheˬkmˬ meuˬ-ahˇ le-euˬ meh. (2 Laˬsaˬbaˬ 10:1) Aˬ yawꞈ aˬ da-euˬ dah zaˇ sahˬ paˬ ya geuꞈ gaˇ guˆ ngaˇ laˬ? Sawˇlaˬmoˬ zaˬ siˬ nui gahˇ ahˇ dui dui-eu lehˇ tsawˇ myahˇ doˆ-euˬ meh. G’awˬ myahˇ maˬ g’eh-ehˇ Leˬhawˇbamˬ k’awꞈ, shaˬ dui dui-eu gaˇ kawˆ-ahˇ laˆ piˇ nya-eu nui gahˇ ahˇ-eu lehˇ ya bi siˬ-eu meh.

Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ k’ehˬ gaˇ k’aˆ gaˇ ya daˬ nya lehˇ noeˬ-eu miˇ neh, aˬ yawꞈ maꞈ-euˬ dahˬ zaˇ tsawˇ haˬ deuˬ bi iˇ-awˇ, Leˬhawˇbamˬ-ahˇ “Nawˬ da-aˬ, nga maꞈ-ahˇ yaw k’aˆ-ehˇ k’ehˇ dzaˬ-awˇ, maˬ g’aˬ leˇ gaˇ keuˆ ni ciˬ baꞈ ciˬ pi nehˬ laꞈ-euˬ meh. Nga maꞈ-ahˇ nawˬ da neh ciˬ baꞈ ciˬ pi nehˬ laꞈ-euˬ jeˬ-ahˇ nawˇ yuˇ pyaˇ nehˬ laꞈ-awˇ, ui cuiˆ yaw saˇ saˇ-ehˇ bi dehꞈ laꞈ naˇ, nawˇ uˆ lahˇ-eu uˬ moˆ nga maꞈ saˇ jaˇ ziꞈ-awˇ dehꞈ ma” lehˇ bi ehˇ nehˬ iˇ-euˬ meh.—2 Laˬsaˬbaˬ 10:3, 4.

Leˬhawˇbamˬ aˬ joˆ-ehˇ ya jahˇ-eu maˬ siˬ-a. Aˬ yawꞈ maꞈ neh ehˇ-euˬ loꞈ-ehˇ geuꞈ naˇ, aˬ yawꞈ pehˬ hawˇ-eu aˬ yawꞈ-euˬ nymˇ-ahˇ gaˇ mˇ-eu deuˬ yaw beh loꞈ-ehˇ yaw saˇ saˇ lehˇ maˬ paˇ ya dehꞈ-eu k’awꞈ pyeuꞈ nya-awˇ, ehˇ-euˬ loꞈ-ehˇ maˬ geuꞈ naˇ, zahˬ lahˇ deuˬ aˬ yawꞈ-ahˇ puiˬ laˇ-eu k’awꞈ pyeuꞈ nya meh. Teu miˇ neh, aˬ yawꞈ aˬ jeˬ jahˇ-euˬ nga? Aˬ yawꞈ yaw beh aˬ yawꞈ-euˬ aˬ da-ahˇ caw ba-euˬ tsawˇ mawˬ deuˬ nehˬ-ehˇ ngehˬ cawˬ iˇ-euˬ meh. Ehˇ k’awꞈ tiˬ k’ehˬ naˇ, aˬ yawꞈ nehˬ-ehˇ tiˬ kawˆ loꞈ-ehˇ huiˬ laˇ-euˬ cawˬ deuˬ-ahˇ ngehˬ cawˬ iˇ-awˇ, zaˬ lahˇ deuˬ-ahˇ yaw haiˬ jeˬ mˇ-eu lehˇ noeˬ tsehˆ-euˬ meh. Aˬ yawꞈ zaˬ lahˇ deuˬ-ahˇ “Ngaˬ da-aˬ, naw maꞈ-ahˇ k’aˆ behˆ yaw kah bi pi-euˬ meh. K’oeˇ naˆ maˬ tseˇ kah-eu k’aˆ behˆ ngaˇ naw maꞈ-ahˇ paˇ ciˬ pi ma. Aˬ yawꞈ naw maꞈ-ahˇ aˇ caˆ neh juiꞈ-euˬ meh. Ngaˇ naw maꞈ-ahˇ boeˬ kaˬ laˬ ma neh nyehꞈ kawꞈ ma” lehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh.—2 Laˬsaˬbaˬ 10:6-14.

Aˬ dui aˬ jeˬ dzaw geuꞈ nya-eu nga? Nymˬ-mˇ iˬ nah Yeˬhawˇbaˬ-euˬ gaˇ mˇ laꞈ-euˬ myahˇ laˇ-euˬ tsawˇ mawˬ deuˬ jawˇ-awˇ, aˬ yawꞈ maꞈ aˬ dui-ahˇ yaw muiˬ-ehˇ noeˬ tsehˆ nya ni caw ba nehˬ nya-eu meh. Aˬ dui yaw gahˇ gahˇ-ehˇ aˬ yawꞈ maꞈ-euˬ ehˇ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ luꞈ-uˇ.—Yawˇbaˆ 12:12.

“Aˬ yawꞈ maꞈ dawˬ tawˆ luꞈ, Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ”

Leˬhawˇbamˬ aˬ yawꞈ-ahˇ puiˬ-eu deuˬ-ahˇ guiˇ deuˆ iˇ-eu g’aˇ duˬ yehˇ laˆ uiˬ-euˬ meh. Ehˇ k’awꞈ, Yeˬhawˇbaˬ bawˇlawˇpeh Sheˬmaˇyaˬ neh, “Naw maꞈ-euˬ aˬ yuiꞈ aˬ nyiˇ pyeuꞈ-eu Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ guiˇ taˬ deuˆ leˇ. Naw maꞈ dawˬ tawˆ luꞈ yawˬ ha-euˬ nymˇ-ahˇ g’oꞈ-iˇ-awˬ. K’aˇ pyeuꞈ laˇ-euˬ gaˇ kawˆ dawˬ tawˆ luꞈ ngaˇ nui ma  tsaˬ-eu miˇ neh bi pyeuꞈ laˇ-euˬ ma” lehˇ bi ehˇ nehˬ iˇ-euˬ meh.—1 Sahˬpaˬ 12:21-24. *—Ehˇ lahˬ-ahˇ haw.

Leˬhawˇbamˬ-euˬ g’aˇ duˬ Yeˬhawˇbaˬ-euˬ ehˇ dawˬ naˇ haˬ yaw awˬ ngaˇ laˬ? Zaˬ lahˇ deuˬ sahˬ paˬ yaw shuiꞈ heu g’aˬ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ noeˬ-eu nga? Leˬhawˇbamˬ zaˬ lahˇ deuˬ-ahˇ “boeˬ kaˬ laˬ ma neh nyehꞈ kawꞈ ma” lehˇ ehˇ g’aˬ-euˬ tiˬ dehˬ, nymˬ-mˇ naˇ aˬ yawꞈ-ahˇ puiˬ-eu yawˇ-ehˇ hehˇ-eu deuˬ-ahˇ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ jahˇ nya ni pyeuꞈ iˇ-euˬ meh. (2 Laˬsaˬbaˬ 13:7 nehˬ-ehˇ sheu cehˆ.) Zaˬ lahˇ deuˬ aˬ jeˬ lehˇ noeˬ k’awꞈ, Leˬhawˇbamˬ hawˇ-eu yehˇ deuˬ “aˬ yawꞈ maꞈ dawˬ tawˆ luꞈ, Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ-awˇ g’oꞈ-iˇ-euˬ meh.”

Aˬ dui aˬ jeˬ dzaw geuꞈ nya-eu nga? Tsawˇ haˬ deuˬ aˬ dui-ahˇ yehˬ baw sehˇ lu-ehˇ ngehˬ laˇ k’awꞈ, Yeˬhawˇbaˬ-euˬ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ-eu heu naˇ, aˬ myah luꞈ nui gahˇ ahˇ-eu jeˬ pyeuꞈ meh. Aˬ dui ehˇ dawˬ naˇ haˬ naˇ, Miˬyehˇ aˬ dui-ahˇ aˬ myah luꞈ guiˬ lahˬ biꞈ meh.—Dawˬmehˬmehˬ-eu 28:2.

Miˬyehˇ ehˇ dawˬ naˇ haˬ-euˬ Leˬhawˇbamˬ-ahˇ guiˬ lahˬ biꞈ ngaˇ loˇ? Biꞈ mehˬ. Leˬhawˇbamˬ Yuˇdaˆ hawˇ-eu Beˬyaˬmiˬ-ahˇ ya uˆ lahˇ daˆ leꞈ-awˇ, teu gaˇ meuˬ yaw shuiꞈ deuˬ tsoˆ-euˬ meh. Aˬ yawꞈ meuˬ teu tiˬ meuˬ na-ahˇ “ziꞈ dah ni laˆ ziꞈ-euˬ meh.” (2 Laˬsaˬbaˬ 11:5-12) Aˇ yeˇ huiˬ dzehˬ-eu tiˬ jeˬ naˇ, aˬ yawꞈ Yeˬhawˇbaˬ-euˬ zahˇ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ-euˬ tiˬ yamˬ jaˆ-euˬ meh. K’oeˇ naˇ, tsawˇ jeuˬ 10 jeuˬ tahˬ pahˬ aˬ ma mawˇ kawˇ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ iˇ-euˬ miˇ neh, teu laꞈ k’oeˇ-euˬ tiˬ deuˬ na, Leˬhawˇbamˬ hawˇ-eu maˇ diˇ uˬ duˬ tahˬ-eu jeˬ-ahˇ g’aˬ biꞈ-eu g’aˇ duˬ, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ oe-euˬ meh. (2 Laˬsaˬbaˬ 11:16, 17) Leˬhawˇbamˬ Yeˬhawˇbaˬ-euˬ ehˇ dawˬ naˇ haˬ-eu miˇ neh, aˬ yawꞈ-euˬ miˇ k’ahˬ ziꞈ dah ni g’eh laˇ-euˬ meh.

Leˬhawˇbamˬ mˇ bahˬ-awˇ noeˬ poˆ noeˬ paˇ

Leˬhawˇbamˬ aˬ yawꞈ-euˬ miˇ k’ahˬ ziꞈ laˇ g’aˬ ngeh, maˬ ngeuˇ leˇ-eu tiˬ jeˬ na-ahˇ paˇ mˇ-euˬ meh. Aˬ yawꞈ Yeˬhawˇbaˬ-euˬ ehˇ dawˬ maˬ paˇ naˇ haˬ ni, maˇ diˇ miˬ yehˇ maˬ ngeuˇ deuˬ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ iˇ-euˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh nga? Aˬ yawꞈ neh noeˬ tsehˆ-euˬ jeˬ Aˬmoˬ tsawˇ jeuˬ pyeuꞈ-eu aˬ yawꞈ-euˬ aˬ ma-euˬ nui noeˬ nga laˬ? (1 Sahˬpaˬ 14:21) Aˬ dui maˬ siˬ nya-a, ehˇ k’awꞈ Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ aˬ yawꞈ-euˬ maˬ muiˬ-eu jeˬ-ahˇ dzaw geuꞈ-eu meh. Teu miˇ neh, Yeˬhawˇbaˬ Iˇjiˇtuˆ-euˬ Sahˬ paˬ Shiˇshehˆ neh, Yuˇdaˆ miˇ k’ahˬ-ahˇ Leˬhawˇbamˬ neh tsoˆ ziꞈ taˬ-euˬ meuˬ yaw myaˬ meuˬ-ahˇ bi yuˇ geuꞈ-euˬ meh.—1 Sahˬpaˬ 14:22-24; 2 Laˬsaˬbaˬ 12:1-4.

Sahˬ paˬ Shiˇshehˆ Leˬhawˇbamˬ uˆ lahˇ luꞈ-eu Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ deuˆ keuˆ laꞈ ngeh, gaˇ kawˆ deuˬ paˇ doeˇ dzehˬ laˇ-euˬ meh. Bawˇlawˇpeh Sheˬmaˇyaˬ Miˬyehˇ neh “Naw maꞈ ngaˬ-ahˇ byehˇ dzeh-euˬ meh. K’oeˇ miˇ neh, nymˬ-mˇ Shiˇshehˆ-euˬ laꞈ-ahˇ, naw maꞈ-ahˇ ngaˇ byehˇ dzeh nehˬ-eu ma lehˇ ehˇ-eu” dawˬ heu, Leˬhawˇbamˬ hawˇ-eu yaw huiˬ yaw mahˇ deuˬ-ahˇ tsaꞈ nehˬ le-euˬ meh. Leˬhawˇbamˬ dawˬ heu-ahˇ ya gaˬ ngeh aˬ joˆ-ehˇ g’eh-eu nga? Aˬ yawꞈ yaw muiˬ-ehˇ ha geuꞈ-euˬ meh. Jaˇliꞈ-ahˇ “Sahˬ paˬ hawˇ-eu aˬ yuiꞈ aˬ tsu k’oeˇ deuˬ, yawˬ ha neh mˇ-euˬ iˬ baˇ-ahˇ yawˬ ha noeˬ siˬ-awˇ, ‘Sahˬpaˬ Miˬyehˇ mˇ-eu tsaˬ meh lehˇ ehˇ-eu meh’ ” lehˇ ehˇ taˬ-euˬ meh. Teu miˇ neh, Yeˬhawˇbaˬ Leˬhawˇbamˬ-ahˇ caw ba nehˬ-awˇ Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ maˬ ya bi laˆ cawˆ-aˬ.—2 Laˬsaˬbaˬ 12:5-7, 12.

K’oeˇ gaˇ neh naˇ, Leˬhawˇbamˬ Yuˇdaˆ miˇ k’ahˬ-ahˇ paˇ uˆ lahˇ daˆ leꞈ-euˬ meh. Aˬ yawꞈ shiˇ-eu lehˇ g’eh ngeh, aˬ yawꞈ-euˬ aˬ li deuˬ-ahˇ myawˬ gahˬ g’awˬ mya ni biꞈ-euˬ meh. Aˬ yawꞈ teu loꞈ-ehˇ jahˇ-euˬ teu naˇ, aˬ yawꞈ-euˬ dah zaˇ sahˬ paˬ geuꞈ laˇ-eu aˬ yawꞈ-euˬ aˬ li Aˬbiˇyaˬ-ahˇ maˬ bi puiˬ-eu g’aˇ duˬ k’awꞈ pyeuꞈ nya meh. (2 Laˬsaˬbaˬ 11:21-23) Heu loꞈ-ehˇ mˇ-euˬ gaˇ haw ngeh, aˬ yawꞈ gaˇ hu zaˬ guˬ guˬ ngeh naˆ maˬ tseˇ, gahˇ dzehˬ laˇ-euˬ ngaˇ lehˇ siˬ laˇ-eu meh.

Leˬhawˇbamˬ tsawˇ muiˬ nga laˬ, tsawˇ doeˇ nga laˬ

Leˬhawˇbamˬ yaw muiˬ tiˬ jeˬ na mˇ yaꞈ-euˬ k’awꞈ, Jaˇliꞈ aˬ yawꞈ neh uˆ lahˇ-euˬ jeˬ-ahˇ “yaw haiˬ jeˬ tehꞈ-ehˇ mˇ-euˬ meh” lehˇ ehˇ taˬ-euˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh nga? Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, “Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ nui k’ahˇ aˬ yawꞈ maˬ poˆ”-eu miˇ neh meh. Teu miˇ neh, Yeˬhawˇbaˬ aˬ yawꞈ-ahˇ maˬ ya leˇ-a.—2 Laˬsaˬbaˬ 12:14.

Leˬhawˇbamˬ Yeˬhawˇbaˬ nehˬ-ehˇ Daˬbiˇ loꞈ-ehˇ maˬ g’oeˇ-a

Aˬ dui aˬ yawꞈ-euˬ gaˇ kawˆ-ahˇ neh aˬ jeˬ ya siˬ-euˬ nga? Leˬhawˇbamˬ Yeˬhawˇbaˬ-euˬ dawˬ tiˬ poˆ na naˇ haˬ-awˇ, zaˬ lahˇ deuˬ-ahˇ yaw muiˬ jeˬ mˇ nehˬ-euˬ k’awꞈ jaˆ meh. Ehˇ k’awꞈ, aˬ yawꞈ Miˬyehˇ nehˬ-ehˇ maˬ g’oeˇ-eu uˬ taꞈ, Miˬyehˇ nui k’ahˇ shiˇ ni maˇ diˇ mˇ mawꞈ-eu nui ma maˬ ahˇ-a. Teu miˇ neh, aˬ yawꞈ tsaˬ-eu jeˬ mˇ-eu byehˇ-awˇ, maˇ diˇ miˬ yehˇ maˬ ngeuˇ-eu deuˬ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ iˇ-euˬ meh. Nawˇ heu loꞈ-ehˇ noeˬ nya meh. ‘Leˬhawˇbamˬ Yeˬhawˇbaˬ-euˬ ehˇ dawˬ-ahˇ ha geuꞈ ngeh, aˬ yawꞈ yawˬ ha-euˬ yaw lehˬ-ahˇ maˇ diˇ nui ma cawˆ-awˇ, Miˬyehˇ nui k’ahˇ shiˇ-eu jeˬ-ahˇ mˇ mawꞈ-eu miˇ neh ngaˇ laˬ? Maˬ ngeuˇ naˇ, aˬ cawˬ-euˬ dawˬ-ahˇ mˇ caw-euˬ nga laˬ?’ (2 Laˬsaˬbaˬ 11:3, 4; 12:6) Leˬhawˇbamˬ-euˬ dehꞈ ziˇ aˇ saˬ saˬ leˇ jawˬ-ehˇ maˬ muiˬ-eu jeˬ-ahˇ paˇ mˇ k’oꞈ iˇ-euˬ meh. Leˬhawˇbamˬ aˬ yawꞈ-euˬ aˬ bawˇ Sahˬpaˬ Daˬbiˇ-ahˇ tiˬ  pawꞈ-iˬ maˬ duˇ-a. Daˬbiˇ naˇ yaw myaˬ poˆ laˆ lehˬ-euˬ k’awꞈ, maˇ diˇ noeˬ poˆ noeˬ paˇ k’oꞈ-euˬ meh. Daˬbiˇ-euˬ tiˬ ziˇ Yeˬhawˇbaˬ hawˇ-eu maˇ diˇ uˬ duˬ tahˬ-eu jeˬ-ahˇ gaˬ-euˬ meh.—1 Sahˬpaˬ 14:8; Ja ceuˬ 51:1, 17; 63:1.

Aˬ dui gaˇ kawˆ heu-ahˇ neh yaw myaˬ jeˬ ya siˬ-euˬ ma. Tsawˇ haˬ deuˬ yawˬ ha-euˬ nymˇ jiˇ-ahˇ ngehˬ g’eh-awˇ, aˬ cawˬ-euˬ g’aˇ duˬ yaw muiˬ jeˬ mˇ nehˬ gaˇ, ja ceuˬ paˬ-ehˇ g’eh-eu meh. Ehˇ k’awꞈ, Yeˬhawˇbaˬ nui k’ahˇ bi shiˇ-eu g’aˇ duˬ, aˬ dui aˬ yawꞈ ya leˇ-eu jeˬ-ehˇ uˬ duˬ ya tahˬ-awˇ, aˬ yawꞈ nehˬ-ehˇ jiˇ ya g’oeˇ-eu meh.

Aˬ dui teu loꞈ-ehˇ jahˇ nya-eu g’aˇ duˬ Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ ya gaˬ dui dui-eu meh. Miˬ dzaˬ tsawˬ bu aˬ myah luꞈ bi nyehˆ-eu g’aˇ duˬ, miˬ dzaˬ ya dawˆ lahˬ-eu loꞈ-ehˇ, aˬ dui maˬ poˆ maˬ paˇ laˇ ni Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ gaˬ-eu g’aˇ duˬ, aˬ myah luꞈ Jaˇliꞈ gui-awˇ, ya poˆ tseˇ-eu uˬ taꞈ, shaˇ noeˬ shaˇ sawˇ-awˇ, tiˬ k’ehˬ maˬ taˬ guiˬ lahˬ ya shaˇ-eu meh. (Ja ceuˬ 1:2; Loˇmaˆ 12:12) Nui gaˬ heu naˇ, Yeˬhawˇbaˬ nui k’ahˇ shiˇ-eu jeˬ dawˬ tawˆ luꞈ-ahˇ mˇ ni maˬ ehˇ, yawˬ ha-euˬ yaw lehˬ-ahˇ maˇ diˇ nui ma cawˆ ni maˬ ehˇ, Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ iˬ baˇ shaˇ pyehˬ ni maˬ ehˇ, laˆ noeˬ nehˬ-eu meh. Toˆ-ehˇ naˇ, aˬ dui Leˬhawˇbamˬ loꞈ-ehˇ maˬ g’eh ni, maˇ diˇ uˬ duˬ tahˬ-eu jeˬ-ahˇ saˇ jaˇ ziꞈ daˆ leꞈ-eu meh.—Yuˇdaˆ 20, 21.

^ Yaw zaˬ 9 Sawˇlaˬmoˬ saˇ jaˇ maˬ ziꞈ-eu miˇ neh, aˬ yawꞈ-euˬ miˇ k’ahˬ nyiˬ paˆ paˆ iˇ meh lehˇ Miˬyehˇ ehˇ taˬ-euˬ meh.—1 Sahˬpaˬ 11:31.