Loꞈ-eu nymˇgoˇ (Dzaw ngeh zmˬ-eu dmˬ) Koꞈ siˬ ba la 2018

Heu dmˬ laꞈ k’oeˇ Yehꞈ siˬ ba la 6-ahˇ neh G’oeˬ siˬ ba la 2, 2018-ahˇ keuˆ ni dzaw ngeh zmˬ-eu gaˇ kawˆ deuˬ ahˇ-eu meh.

“Ngaˬ-euˬ Miˇk’ahˬ-aˬ, miˇ tsaˬ heu-ahˇ taꞈ-eu jeˬ maˬ ngeuˇ”

Tsawˇ pyehˇ pyehˇ-eu gaˇ kawˆ nehˬ-ehˇ taꞈ leˬ-awˇ Yeˬsuˇ neh dehꞈ yaꞈ-euˬ jeˬ heu naˇ, aˬ dui miˇ k’ahˬ-ahˇ uˆ lahˇ-eu gaˇ kawˆ hawˇ-eu tsawˇ haˬ-euˬ gaˇ kawˆ-ahˇ haw-eu jeˬ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ ya bi g’eh-eu nga?

Aˬ dui Yeˬhawˇbaˬ hawˇ-eu Yeˬsuˇ nui ma tiˬ siˬ tehꞈ-ehˇ taˬ-eu loꞈ-ehˇ ya taˬ

Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ nui ma tiˬ siˬ tehꞈ-ehˇ taꞈ dzehˬ laˇ ni, nawˇ aˬ joˆ-ehˇ jahˇ nya-eu nga?

Miˬyehˇ-euˬ zahˇ dawˬ hawˇ-eu Jaˇliꞈ zahˇ neh, nawˬ-euˬ siˬ nya-eu nui ma-ahˇ bi dzaw

Miˬyehˇ aˬ dui-ahˇ yaw tsaˬ yaw dawˇ gaˇ ma mehˬ-eu shmˇ jaˬ biꞈ k’awꞈ, aˬ dui-ahˇ tsaˬ-eu gaˇ ma-ahˇ sheuˬ g’eh meh lehˇ yaw duˬ ya bi baw-eu meh.

Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ ja ceuˬ-eu g’aˇ duˬ, “naw maꞈ-euˬ yaw shehꞈ yaw k’aˆ-ehˇ bi bya”

Yaw shehꞈ bya doˆ g’eh-eu jeˬ tsaꞈ gaˬ-eu jeˬ tehꞈ maˬ ngeuˇ-a.

Nui saˇ oꞈ-eu jeˬ, Aˬ dui aˬ joˆ-ehˇ poˆ mawˇ nya-eu nga?

Aˬ dui uˬ duˬ kawꞈ laˇ paˬ-ehˇ g’eh-eu jeˬ tehꞈ-ehˇ jaˆ-eu miˇ tsaˬ-ahˇ jawˇ luꞈ-eu miˇ neh, nui saˇ oꞈ-eu jeˬ poˆ mawˇ-eu shaˬ dui dui-eu meh. Miˬyehˇ-euˬ dawˬ aˬ dui-ahˇ caw ba nya meh.

Aˬ yawꞈ Miˬyehˇ ya leˇ ni jahˇ paˬ-ehˇ g’eh

Yuˇdaˆ-euˬ sahˬ paˬ Leˬhawˇbamˬ-euˬ gaˇ kawˆ, Miˬyehˇ aˬ dui laꞈ k’oeˇ aˬ jeˬ poˆ-eu lehˇ siˬ laˇ ni caw ba nehˬ.