Loꞈ-eu nymˇgoˇ (Dzaw ngeh zmˬ-eu dmˬ) G’oeˬ siˬ ba la 2018

Heu dmˬ laꞈ k’oeˇ Tseˇ siˬ ba la 29-Tseˇ nyiꞈ siˬ ba la 2, 2018-ahˇ keuˆ ni dzaw ngeh zmˬ-eu gaˇ kawˆ deuˬ ahˇ-eu meh.

Aˬ dui gaˇ kawˆ heu deuˬ-ahˇ ya siˬ-euˬ loꞈ-ehˇ mˇ caw naˇ, laꞈ k’aˬ cehˇ

Aˬ dui aˬ joˆ-ehˇ taˬ aw daˆ leꞈ nya-eu nga? Heu aˬ jeˬ miˇ neh aˇ yeˇ huiˬ-eu nga?

Nui gaˬ ahˇ-eu laꞈ k’oeˇ g’aˬ biꞈ daˆ leꞈ

Aˬ dui aˇ saˬ saˬ-eu shaˬ zahˬ aˇ yamˬ heu laꞈ k’oeˇ, tiˬ g’aˬ tiˇ g’aˬ g’aˬ aˬ joˆ-ehˇ biꞈ nya nga lehˇ haw.

Nawˇ aˇ yamˬ siˬ nya ma loˇ?

Jaˇliꞈ saˇ ka-ahˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ aˇ yamˬ aˬ joˆ-ehˇ ehˇ nehˬ-eu nga?

Laꞈ k’aˬ cehˇ-eu Miˬyehˇ-euˬ gaˇ mˇ-eu tsawˇ haˬ laꞈ k’aˬ cehˇ

Aˬ dui Saˬdaˬ-euˬ miˇ tsaˬ-ahˇ jawˇ-awˇ noeˬ shaˬ k’ahˬ lahˇ-eu jeˬ tehꞈ-ehˇ jaˆ k’awꞈ laꞈ k’aˬ aˬ joˆ-ehˇ cehˇ nya-eu nga?

Huiˬ dzehˬ mahˇ dzehˬ-eu g’aˬ pyeuꞈ k’awꞈ, aˬ cawˬ-euˬ nui ma-ahˇ noeˬ keuˆ

Yeˬhawˇbaˬ aˬ cawˬ-euˬ nui ma-ahˇ noeˬ keuˆ nehˬ-eu jeˬ aˬ joˆ-ehˇ mˇ mehˬ nehˬ-euˬ nga?

Yeˬhawˇbaˬ-ahˇ dzaw geuꞈ-eu laꞈ k’oeˇ, aˬ cawˬ-euˬ nui ma-ahˇ noeˬ keuˆ-awˇ k’ahˬ lahˇ nehˬ

Aˬ dui nymˇ jiˇ laꞈ k’oeˇ jawˇ-eu deuˬ, aˇ muˇ laꞈ k’oeˇ jawˇ-eu deuˬ, tsaꞈ gaˬ duˬ-ahˇ jawˇ-eu deuˬ, heu deuˬ-euˬ nui ma-ahˇ noeˬ keuˆ nehˬ-eu lehˇ aˬ joˆ-ehˇ mˇ mawˇ nya-eu nga lehˇ haw ma.