Skip to content

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

Loꞈ-eu nymˇgoˇ hawˇ-eu Noeˬlaˇ-awˬ! Maˬgaˬziˇ

Nga maꞈ Jaˇliꞈ-ahˇ dawˬ pehˬ taˬ-awˇ, maˬgaˬziˇ paˇ dmˬ tsawˇ jeuˬ-euˬ dawˬ 200 jeˬ dzehˬ ni jahˇ doˆ taˬ-euˬ ma. Daoˇloˆ nya meh. Heu laꞈ k’oeˇ laꞈ dzawˇ dzawˇ-eu dawˬ jiˇ ahˇ meh. Loꞈ-eu nymˇgoˇ paˇ dmˬ heu naˇ, miˇ tsaˬ k’oeˇ taˆ pyeuꞈ luꞈ-eu gaˇ kawˆ deuˬ, Jaˇliꞈ laꞈ k’oeˇ-euˬ maˬ keuˆ laˇ miˇ ehˇ taˬ dawˬ nehˬ-ehˇ, aˬ joˆ-ehˇ taꞈ leˇ-eu nga lehˇ g’oˆ shaw laˇ ni caw ba nehˬ-eu meh. Miˬyehˇ-euˬ Miˇk’ahˬ muiˬ-eu gaˇ kawˆ heu neh tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ nui ma laˆ saˇ nehˬ-awˇ, Yeˬsuˇ Ka li-ahˇ jah laˇ ni g’aˬ biꞈ-eu meh. Noeˬlaˇ-awˬ! lehˇ ehˇ-eu paˇ dmˬ heu dmˬ naˇ, nymˇ-euˬ shaˬ zahˬ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ laˆ piˇ nya-eu lehˇ ehˇ mawˇ nehˬ-awˇ, miˇ shuiꞈ nehˬ-ehˇ taꞈ leˇ-awˇ Beh-euˬ yaw sahˇ g’aˬ-euˬ saˇ jaˇ dawˬ-ahˇ jah coeˇ ni caw ba nehˬ-eu meh.

Aˬ geu jeˬ-euˬ dawˬ neh gui mawꞈ nya lehˇ tseˇ-awˇ, Poˆ-eu lehˇ boꞈ taˬ-euˬ gaˇ toeˬ-awˬ.

 

Poˆ-eu

Loꞈ-eu nymˇgoˇ (Dzaw ngeh zmˬ-eu dmˬ)

Loꞈ-eu nymˇgoˇ (Dzaw ngeh zmˬ-eu dmˬ)

Loꞈ-eu nymˇgoˇ (Dzaw ngeh zmˬ-eu dmˬ)

Loꞈ-eu nymˇgoˇ (Dzaw ngeh zmˬ-eu dmˬ)

Loꞈ-eu nymˇgoˇ (Dzaw ngeh zmˬ-eu dmˬ)

Loꞈ-eu nymˇgoˇ (Dzaw ngeh zmˬ-eu dmˬ)

Loꞈ-eu nymˇgoˇ (Dzaw ngeh zmˬ-eu dmˬ)

Loꞈ-eu nymˇgoˇ (Dzaw ngeh zmˬ-eu dmˬ)

Loꞈ-eu nymˇgoˇ (Dzaw ngeh zmˬ-eu dmˬ)