Skip to content

Yeˬhawˇbaˬ-euˬ Saˇ kiˇ

Select language Akha

Gaˇ kawˆ daˬ ma deuˬ

Tiˬ k’ehˬ maˬ kaˬ doˆ laˇ-eu sahˬ boꞈ paˇ dmˬ hawˇ-eu sahˬ boꞈ aˇ taꞈ deuˬ-ahˇ gui nya-awˇ, dawˆ ahˇ taˬ-euˬ teˇ saˇ deuˬ-ahˇ k’awꞈ naˇ haˬ nya-eu meh. K’oeˇ naˇ, biˬ diˬ oˬ deuˬ laꞈ dzawˇ dzawˇ-eu dawˬ neh jiˇ paˇ haw nya-a siˬ. Heu deuˬ dawˬ tawˆ luꞈ-ahˇ daoˇloˆ nya meh.

Yawˬ ha haw mawꞈ-eu dawˬ-ahˇ tseˇ-awˇ, Poˆ-eu lehˇ boꞈ taˬ-euˬ gaˇ toeˬ-awˬ.

 

Poˆ-eu

Maˬgaˬziˇ

Loꞈ-eu nymˇgoˇ (Dzaw ngeh zmˬ-eu dmˬ)

Boꞈ do jahˇ do taˬ-euˬ nui deuˬ

Diˇjiˬtawꞈ paw neh boꞈ doˆ jahˇ doˆ taˬ-euˬ tiˬ jeˬ na laˆ paˇ taˬ-euˬ meh. Ehˇ k’awꞈ, paˇ dmˬ-ahˇ maˬ mawˇ laˇ-a.