Diistá awa nui

Awin papí diistá

Jehuwá etsegtin aidau

awajún

Papí aidau La Atalaya ¡Despertadjai!

Jutiinu papí aidau jintinjamui Apajuí chichamen pachisa nuigtush jumainaitme computadoranum antsamek wainkattame 200 chichamai. Atalaya jintinjamui Apajuí chichame tiuwa nunak Yaunchuk duka yamai uminui, ichichiawai aentsun yamajam chicham Apajuí Inamtai jintinjamui dekaskeapi tumaina nuna Jisukristui. ¡Despertad! Jintinjamui wajuk utugchatash depetmainaita nuna yamai tsawantai pujan juwishkam, aniau asa Jintinjamui Apajuí anagtama nuna itatawai yamajam nugkán pegkegchin nuwig agkan shiig aneasa pujustatji.

 

TIKICH DIIYAMU YAPAJIATA
Cuadrícula
Ajawai

LA ATALAYA (PAPÍ AUGTAI)

LA ATALAYA (INIIBAU AUGTAI)

Noviembre 2017

LA ATALAYA (INIIBAU AUGTAI)

Octubre 2017

LA ATALAYA (INIIBAU AUGTAI)

Septiembre 2017

LA ATALAYA (INIIBAU AUGTAI)

Agosto 2017

LA ATALAYA (INIIBAU AUGTAI)

Julio 2017

LA ATALAYA (INIIBAU AUGTAI)

Junio 2017

LA ATALAYA (INIIBAU AUGTAI)

May 2017