Diistá awa nui

Diistá ajawai

Jehuwá etsegtin aidau

Select language awajún

 Jintiamu 15

¿Wagka amesh unuimatkimesh wemainaitme Apajuí chichamesh?

¿Wagka amesh unuimatkimesh wemainaitme Apajuí chichamesh?

1. ¿Wajuk yaimpawa Apajuí chichame augbaush?

Yamai ii unuimaku, dekaaji ijumsa Apajuí chichamenia jujú papí umikbauwa jui tuja nuigtush yaimpake Jehuwa anetnumshakam. Aatus asamtai, dekas nunú anenkak nuní senchi wemainai (1 Pedro 2:2). Tuja pujut nagkanchau dakamua duka jukitnaitme ijutkau akum Jehuwajai niina chichame augkum. Ausata Juan 17:3; Judas 21.

Ame unuimajam nuní senchi Apajuinu weetaik dekaskeapi tabaugmek nuní senchi wetatui, nuniakui nuní senchi anettame (Hebreos 11:1, 6). Nunú yaimpaktatui yamai nagkamsanuk tudau takat aidaunak idaikun yapajinatjai tumamtan. Ausata Takasbau 3:19.

Amesh shiig anemainaitme dekas imagnisa Jehuwá kumpají akumek

2. ¿Wajuk yaimainaitme tikichish ame Apajuinu unuimajam wegam dusha?

Ashí pegkeg chicham aidauk ujaktasa wakeyin ainaji, nuaduí amesh dekas wakegame tikich aidaush ujaktasam. Aniau asam ame unuimaja Apajuí chichamenia wegakum dekaattame agagbau aina nuwiya, Jehuwá pachisa etsegtut tuja antsamek yamajam chicham etsegtashkam. Ausata Mateo 28:19, 20.

Nunak imá kuashat nagkamainawai patayijai tuja kumpají aidaujai. Aneenis ajantunis niniabui. Waitai dita dekaskeapi tuina duka tachau wainkaumek, ujaktá anagtama nunú Apajuí. Adeagta amina pujutmea nunú imá senchi yaigtatui chicham nunak. Ausata 2 Timoteo 2:24, 25.

3. ¿Apajuijai ijutkamush wajuku amamainaita?

Apajuí chichame augkum nuní senchi tsakagtatme wakanmin tuja ijutkau atatme Jehuwajaishkam. Nuigtush ameshkam Apajuí uchijí aidaujai betek wegame. Ausata 2 Corintios 6:18.

 4. ¿Wají yaimpamainaita dekaa unuimaki wetanmash?

Idaisaipa Apajuí chichame augbau (Hebreos 5:13, 14). Segatá makichik Jehuwá etsegtin jintinjuata tusam Apajuí chichamenia umikbauwa nunuiya makichik papí ¿Qué enseña realmente la Biblia? Ame aan kuashat unuimakmek, nuní senchi shiig aneasam pujuttame. Ausata Salmo 1:1-3; 73:27, 28.

Adeagta dekas yamajam chichama duka minawai Jehuwá Apajuí dakunkuta nuwiya, nuigtush niina kumpají atatme ame ijutkau akumek niina aentsji imagnis aina nujai jega ijuntaiya nui ijuntsamke akum (Hebreos 10:24, 25). Dekas umigka kakanmamtai Jehuwá wakegamu wegakmek, jukittame pujut dekaskea nu: pujut nagkanchau. Duwi dekas iman nunimaina duka Apajuijai ijutkau ata nuuwai. Ausata Tito 1:2.