Diistá awa nui

Awin papí diistá

Diistá ajawai

Jehuwá etsegtin aidau

awajún

¡Pegkeg chicham Apajuinu minawai!

 Jintiamu 9

¿Wajuk nuniakua nuwedau aidaush shiig aneasash pujumainaita?

¿Wajuk nuniakua nuwedau aidaush shiig aneasash pujumainaita?

1. ¿Wagka imanaita agatmamja umiká nuwenbaush?

Jehuwá, Apajuí dakunkuta nuwiya yamajam chichamak minawai nunin asa wakegawai nuwedauk shiig aneas pujustinme tusa (Salmo 73:28); niiyai nagkamak nuwejatuauk. Nunin asamtai umiká nuwenamuk yayawai nuwedaunak uchi shiig aneasa pujusá uyumat aneakas tsakapamunum. Aatus asamtai Apu nugkanmaya umikajui makichik agatmamtai imanun nuna daajin papí nuwenku agatmamtai tawai duka apach chichamaik Acta de matrimonio tutayai, nunak Jisukristu nemagnuk umimainai. Ausata Lucas 2:1, 4, 5.

Apajuik nuwentin diiyawai aishmag nuwajai papí nuwenku agatmamtainum umik nuwedaun. Jehuwak wakegawai aishmag nuwejai imagnis mai pujustinme tusa (Hebreos 13:4). Nigka dakitawai ajapdayamunak (Malaquías 2:16). Tujashkam nuwenmainai tawai aishmag akush nuwa akush ekagmakmatai ajapnaya. Agkan wee ataktú tikichjai. Ausata Mateo 19:3-6, 9.

2. ¿Wajuk kuitamainaita aishmagkush nuwenash?

Jehuwá najanauwai aishmagkun tuja nuwanashkam atugdayas yainik takas pujustinme tusa (Génesis 2:18). Aatsa tibau asamtai aishmagkuk apu nuigtush asa nii dutikatnunak umiawai nuigtush nigka kuitamui niina ijutkamujinak tuja jintintui Apajuí pachisashkam. Nuigtushkam nigka wakegas uyumas nuwenak aneemainai. Nuwedauk anenimainai tuja ajantunis ninimainai. Duka dekaske nunú jimaja duka pegkegmak ainatsui, nunin ainakush tsagkugdaisagke amain ainawai shiig aneas pujusagtatuidau asag. Ausata Efesios 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Pedro 3:7.

3. ¿Idaidaimainkait nuwedau shiig aneas pujashkush?

Dekas nuwedau utugchatnum pujakug, mai kakanmamain ainawai aneediagtatus (1 Corintios 13:4, 5). Apajuí chicha men makichkish tujamtsui idaidayakum utugchat ajutjamkuig epegka pujustá tusag nuwedaunak. Ausata 1 Corintios 7:10-13.

4.¿Apajuish uchi aidaunash wajuku wakegawa?

Jehuwá wakejawai uchi aidaunak shiig aneas pujustinme tusa. Nuaduí jintintui dekas imana nuna shiig aneasa datsaush pujutan. Nuigtush wakegawai dekau atinme anentaimat apajinu jukimua duwi tusa (Colosenses 3:20). Nuigtushakam wakegawai dekau atinme shiig aneamun nii umigku niina uchijiya dushakam tusa. Ausata Eclesiastés 12:1; Mateo 19:13-15; 21:15, 16.

5. ¿Wajuk yaimainaita uchinash Apajish shiig aneas pujustinme tusash?

Apag aidauk uyumawai wajuk nuniaku sumainaita yumain nuna, nuigtú jeganmashkam aantsag jaanchnumshakam (1 Timoteo 5:8). Tujash imá dukechui. Nuigtushkam jintinmainai Apajuí aneetan (Efesios 6:4). Tuja dekas apag Apajuí aneamu iwaintamu akug, nunú imá senchi uchinak yaigtatui. Imá shiig anentaimkau atanmashkam. Ausata Deuteronomio 6:4-7; Proverbios 22:6.

Uchi aidauk wakegawai anentinme nuniak shiig anenjustinme pegkeg dutikamunum tusa. Nuigtushkam suimak, sumainai jintintuatasa, ii aja dutikaku agkanmitkattaji wají pegkegchau emamainnumshakam (Deuteronomio 8:5). Ashí, jintintuatasa suwimak suamuk ewaeki shiig senchi suwibauk amaitsui. Ausata Colosenses 3:21.

Jehuwá etsegtin aidau shiig kuashat papín jikiaje imá mamikis apag aidaun uchijai pachis. Ashí duka Apajuí chichameniayai. Ausata Salmo 19:7, 11.