Diistá awa nui

Awin papí diistá

Diistá ajawai

Jehuwá etsegtin aidau

awajún

¡Pegkeg chicham Apajuinu minawai!

 Jintiamu 7

¿Wajimpaya Apajuí inamtaish?

¿Wajimpaya Apajuí inamtaish?

¿Jisusnash Apu pegkeg atanash tu imanjiya iwainawa? (MARCOS 1:40-42.)

1. ¿Wajimpaya Apajuí inamtaish?

Duka inamin nayaimpinmayayai nunin asa waamak yapajiattawai ashí apu nugkanmaya aidaunak aatus dutikamui Apajuí wakejamu uminkattawai nugkanum nayaimpijai betek. Apajuí inamtaijinig apu dekas aents atsuma nunú inamjatnai nuniak ijumjatnai ashí aents nugkanmayanak. ¿Dekaskechukait nunú yamajam ujaniamu? Ausata Daniel 2:44; Mateo 6:9, 10; 24:14.

Aatus asamtai Apu weenakush atsumjaje dekas Apu pegkejan, duwi Apajuí Jehuwá adaikae niina uchijin, Jisukristun, Apu niina inamtaijin. Ausata Iwainakbau 11:15.

2. ¿Wagka Apu pegkejaita Jisusash?

Apajuí uchijig Apu dekas shiig pegkejai wagki wait anenkagtinai, tuké dutikawai betekmamsa (Juan 1:14). Nuigtush senchigtinai aentsnash yaigtinai tuja dutikatnai nayaimpinum pujusag nugkanum inamak. Maamashkam nigka nantakiuwai nunik wakauwai nayaimpinum, nui dakasui Apajuí untsujin dakak Apají Apu adaitukti tusa (Hebreos 10:12, 13). Apajuí Apu emauwai, inamtaijin. Ausata Daniel 7:13, 14.

3. ¿Inamjagtinkait tikich aents aidaush Jisusjaish?

Apajuí chichame tawai, Jisusjai inamjagtinai wajumak aentsjai tusa. Daniel 7:27 nuna adaiwai Apajuí aentsji [pegkejam]. Dekatkau etejamu Apajuí pegkegtikbau aina duka Jisusa saataijiyai. Jehuwá etegki wegawai ii pujan jujú tsawagtaishkam aishmag ataish nuwa ataish dekaskeapi tuidaun pegkemtikak. Jisusjai betek, nunú aents aidauk wegawai nayaimpinum jaakug tuja iyashimainawai wakanin. Ausata Juan 14:1-3; 1 Corintios 15:42-44.

 ¿Wajupak wegagti nayaimpinmash? Apajuí chichame dekaapawai nunak wajumchik tawai nuna Jisus adaikauwai “uwig wajumchik” (Lucas 12:32). Niijai inamjatin nugkanum aidauk jujuwai 144.000. Ausata Iwainakbau 14:1.

4. ¿Jisus inabaun nagkama duwish wajina dutikauwaita?

Jisus nagkamauwai inabaun mijan 1914 tin, tuja nagkamak dutikakug ajapawai Iwanchin tuja wakan pegkegchau aidaujai nayaimpinum pujuttaman nugká. * Dutikam senchi kajekmauwai, Iwanch kuashat utugchatan apujui ashí nugkanum (Iwainakbau 12:7-10, 12). Duwí nagkamas, aentsú pujutig nuní senchi pegkegchau wajasé. Tuja maaniamu, jata, yapajamu, ugbau aina jujú yamai tsawantai uminag wegawai Apajuí chichame nuniktinai tibauwa nunú aatus asamtai Apajuí inamtaya nunú shiig waamak inamjattawai nugkanmak. Ausata Lucas 21:7, 10, 11, 31.

5. ¿Wajina dutikawa yamaish Apajuí inamtaish? ¿Wajina dutikattawa atakea duwish?

Pampagka chicham ashí nugkanum etsegbauwa duwi, Apajuí ijumui “kuashat aents dekapatash dekapamainchau” ashí nugkanmayan, tawa nunak shiig kuashat aishmag nuwa akush shiig anentaimkau sumitkau Jisusai agtina nuna tawai. Ashí jujú aidauk uwemjagtinai Apajuí pegkegchaun ijinattanuwin. Nuaduí dekas jukitatakuik inamin dutikamu umigmainaitji Jisus. Ausata Iwainakbau 7:9, 14, 16, 17.

Nunú 1.000 mijan wegak, Inamtai dekaskea nuna dutikatnai nagkamak wakekamuji Apajuí aentsdaun. Nugkak iwagnagtinai pegkejush. Inagnamunum Jisus susatnai inabauwa nunak Apajin (1 Corintios 15:24-26). ¿Wakegamek ujaktasam Inamtai pachisam? Ausata Salmo 37:10, 11, 29.

 

^ par. 12 Nuní kuashat augmatu Apajuí chichame uminkatnun mamikiauk mijan 1914 tin, egaktá augmatu 215-218 papí ¿Qué enseña realmente la Biblia? (¿Wajina jintinjamua dekaskesh Apajuí chichamesh?) tawa nuwi.