Diistá awa nui

Awin papí diistá

Jehuwá etsegtin aidau

awajún

¿Atinashit tsawan waitiamu atsaush?

¿Atinashit tsawan waitiamu atsaush?

¿Amesh wajuk anentaime?

  • Ehé

  • Atsa

  • Dekasjai

 APAJUÍ CHICHAME TAWAI

“Apajuí [...] negaikinak emegkatjatnai. Atsutnai jaamu, buutbau, waitiaku untsubau, najaimamu aidaushkam.” (Iwainakbau [Apocalipsis] 21:3, 4, Yamajam Chicham Apajuinu.)

¿WAJUK YAIMPAWA DEKASKEA DUSHA?

Dekaattaji Apajuik iina utugchatjinak nigka dutikatsui (Santiago 1:13).

Dekaattaji Apajuí dekawai ii waitiamunak nunin asa ichichtamjattawai (Deuteronomio 32:10).

Ajutjamtatui dakamu atakea duwik atsutnai waitiamuk (Salmo 37:9-11).

 ¿WAGKA DEKASKEAPI TUMAINAITA APAJUÍ CHICHAME TAWA DUSHA?

Jujú jimaja juwi aimui:

  • Apajuí dakitawai waitiamun nuigtush dakitawai aents pegkegchau takaina nuna. ¿Wajuk Jehuwá anentaimsauwaita yaunchuk niina nemajin aidaun waitkagtaish? Apajuí chichame tawai wake besemag anentaimjauwai dita shiwaji “waitkagtaish” (Jueces 2:18, Apajuí Chichame eke Kristu akiintsaig agagbau).

    Apajuí dakitawai aents aidau waitkaina nuna tikichin. Iwainawai, Apajuí chichame tawai nigka dakitawai “aents utugchatji atsujunak main aidaun” (Proverbios 6:16, 17).

  • Apajuí puyatjupawai makí makichik aenstin. Ame tumainaitme dekainatsui wi waitiamunak, tujash Apajuí puyatjupawai aminak, nuaduí “nii atumnak kuitamjamu asamtai” (1 Pedro 5:7, Yamajam Chicham Apajuinu).

Apajuí inamkug waamak emegkaktatui makí makichik aents aidau waituina nunak (Mateo 6:9, 10). Nunú tsawan jegatti tusag, Apajuí ichichtamui wait anenkagtawai ashí niina dekaatatus wakegaina nunak (Takasbau 17:27; 2 Corintios 1:3, 4).

 INIIMASTA

¿Apajuish wagka idaiwa waitiamu atí tusash?

Ausata Apajuí chichamen juwi ROMANOS 5:12 nuigtú 2 PEDRO 3:9.