1 Kronieke 8:1-40

8  Wat Benjamin+ betref, hy het die vader geword van Bela,+ sy eersgeborene, Asbel,+ die tweede, en Agrag,+ die derde,  Noha,+ die vierde, en Rafa, die vyfde.  En Bela het seuns gehad: Addar en Gera+ en Abiʹhud,  en Abisuʹa en Naäman en Ahoʹag,  en Gera en Sefuʹfan+ en Huram.+  En dit was die seuns van Ehud. Dit was die hoofde van die huise van voorvaders wat tot die inwoners van Geba+ behoort het, en hulle het hulle in ballingskap weggevoer na Manaʹhat.  En Naäman en Ahiʹa; en Gera—hy het hulle in ballingskap weggevoer, en hy het die vader geword van Ussa en Ahiʹhud.  Wat Saharaʹim betref, hy het die vader van kinders geword in die gebied+ van Moab, nadat hy hulle weggestuur het. Husim en Baʹära was sy vrouens.  En by sy vrou Hodes het hy die vader geword van Jobab en Siʹbja en Mesa en Malkam, 10  en Jehus en Sagiʹa en Mirma. Dit was sy seuns, hoofde van die huise van voorvaders. 11  En by Husim het hy die vader geword van Abiʹtub en Elpaʹäl. 12  En die seuns van Elpaʹäl was Eber en Misam en Semed, wat Ono+ en Lod+ en sy afhanklike dorpe gebou het, 13  en Beriʹa en Sema. Hulle was hoofde van die huise van voorvaders, wat tot die inwoners van Aʹjalon+ behoort het. Hulle het die inwoners van Gat verjaag. 14  En daar was Agjo, Sasak en Jeʹremot, 15  en Sebadʹja en Arad en Eder, 16  en Miʹgael en Jispa en Joha, die seuns van Beriʹa,+ 17  en Sebadʹja en Mesulʹlam en Hiski en Heber, 18  en Jisʹmerai en Jisliʹa en Jobab, die seuns van Elpaʹäl, 19  en Jakim en Sigri en Sabdi, 20  en Eliënai en Silʹletai en Eʹliël, 21  en Adaʹja en Beraʹja en Simrat, die seuns van Siʹmeï,+ 22  en Jispan en Eber en Eʹliël, 23  en Abdon en Sigri en Hanan, 24  en Hananʹja en Elam en Antotiʹja, 25  en Jifdeʹja en Pnuel, die seuns van Sasak, 26  en Samʹserai en Seharʹja en Ataʹlia, 27  en Jaäresʹja en Eliʹa en Sigri, die seuns van Jeroʹham. 28  Hulle was hoofde van die huise van voorvaders volgens hulle afstammelinge, hoofmanne. Hulle het in Jerusalem+ gewoon. 29  En in Giʹbeon+ het die vader van Giʹbeon, Jeïel, gewoon, en sy vrou se naam was Maʹäga.+ 30  En sy seun, die eersgeborene, was Abdon, en Sur en Kis en Baäl en Nadab,+ 31  en Gedor en Agjo en Seger.+ 32  Wat Miklot betref, hy het die vader geword van Simea.+ En dit was in werklikheid hulle wat teenoor hulle broers in Jerusalem gewoon het saam met van hulle broers. 33  Wat Ner+ betref, hy het die vader geword van Kis;+ en Kis het die vader geword van Saul;+ en Saul het die vader geword van Joʹnatan+ en Malkisua+ en Abinaʹdab+ en Esʹbaäl.+ 34  En Joʹnatan se seun was Merib-Baäl.+ En Merib-Baäl het die vader geword van Miga.+ 35  En die seuns van Miga was Piton en Meleg en Tareʹa+ en Agas. 36  Wat Agas betref, hy het die vader geword van Jehoʹadda; en Jehoʹadda het die vader geword van Aleʹmet en Asmaʹwet en Simri. En Simri het die vader geword van Mosa; 37  en Mosa het die vader geword van Biʹnea, sy seun was Refa,+ sy seun Eleaʹsa, sy seun Asel. 38  En Asel het ses seuns gehad, en dít was hulle name: Asriʹkam, Bogru en Isʹmael en Searʹja en Obadʹja en Hanan. Hulle almal was die seuns van Asel. 39  En die seuns van sy broer Esek was Ulam, sy eersgeborene, Jeüs, die tweede, en Elifeʹlet, die derde. 40  En die seuns van Ulam was dapper,+ sterk manne, wat die boog gespan het+ en baie kinders+ en kleinkinders gehad het, honderd-en-vyftig. Hulle almal was uit die seuns van Benjamin.

Voetnote