Spring na inhoud

Instruksies vir Ons Christelike Lewe en Bediening-vergadering

Instruksies vir Ons Christelike Lewe en Bediening-vergadering

Inhoudsopgawe

1. Die Lewe en Bediening-vergadering word gehou soos uiteengesit in die Ons Christelike Lewe en Bediening-vergaderingwerkboek en volgens die instruksies hieronder. Alle verkondigers moet genooi word om hulle beskikbaar te stel om studentetoewysings aan te bied. Ander wat aktief met die gemeente assosieer, kan deelneem as hulle met Bybelleringe saamstem en in ooreenstemming met Christelike beginsels lewe. – be bl. 282.

INLEIDENDE KOMMENTAAR

 2. Een minuut. Elke week, ná die openingslied en gebed, moet die voorsitter van die Lewe en Bediening-vergadering afwagting vir die program wek. Die voorsitter moet fokus op punte waarby die gemeente die meeste sal baat vind.

SKATTE UIT GOD SE WOORD

  3. Toespraak: Tien minute. Die tema en ’n skets met twee of drie hoofpunte verskyn in die Lewe en Bediening-vergaderingwerkboek. Hierdie toespraak moet aan ’n ouerman of ’n bekwame bedieningskneg toegewys word. Wanneer die weeklikse Bybelleesgedeelte uit ’n nuwe Bybelboek  geneem word, sal ’n video gespeel word om die boek in te lei. Die spreker kan toon hoe die video met die tema verband hou. Maar hy moet die punte bespreek wat in die werkboek is. Hy moet ook goed gebruik maak van die prente in die werkboek, wat ontwerp is om die toegewese materiaal aan te vul.

 4. Soek na geestelike skatte: Tien minute. Dit is ’n vraag-en-antwoord-bespreking sonder ’n inleiding of ’n slot. Dit moet deur ’n ouerman of ’n bekwame bedieningskneg gedoen word. Hy kan die tydreëling van die drie punte indeel na aanleiding van watter punte die meeste van toepassing is op die plaaslike gemeente. Hy moet egter al die vrae vra. Hy moet ook vasstel of dit nodig is om al die verse by die eerste twee vrae te lees. Elke kommentaar uit die gehoor moet 30 sekondes of minder wees.

  5. Bybelleesgedeelte: Vier minute of minder. Hierdie deel moet aan ’n broer toegewys word. Die student moet die toegewese materiaal lees sonder enige inleidende of slotkommentaar. Die voorsitter van die vergadering sal veral daarin belangstel om studente te help om akkuraat en vlot te lees, sowel as met begrip, die regte beklemtoning, modulasie, gepaste pousering en natuurlikheid. Omdat party Bybelleestoewysings langer as ander is, moet die opsiener van die Lewe en Bediening-vergadering die vermoëns van die studente in ag neem wanneer hy besluit wie hierdie toewysings gaan doen.

LÊ JOU TOE OP DIE VELDBEDIENING

 6. Vyftien minute of minder. Hierdie deel van die vergadering is ontwerp om almal die geleentheid te gee om vir die bediening te oefen sodat hulle beter kan preek en onderrig. Die studente moet die toewysings vir die eerste besoek en die herbesoek baseer op die voorgestelde gesprekke wat op bladsy 1 van die Lewe en Bediening-vergaderingwerkboek verskyn. Verkondigers kan besluit of hulle ’n publikasie of ’n video uit ons Gereedskapskissie vir Onderrigting wil gebruik. Om ons te help in die bediening, verskyn die venster “Kry hierdie teks in die Gereedskapskissie vir Onderrigting” by die voorgestelde gesprekke in die werkboek. Studente kan besluit of hulle hierdie venster in hulle toewysings wil gebruik. Die Lewe en Bediening-vergaderingwerkboek dui aan hoe lank elke studentetoewysing moet wees, en soms sal dit bykomende instruksies gee. Studente hoef nie bykomende materiaal by te voeg net om al die toegewese tyd te gebruik nie. Party goed voorbereide demonstrasies kan ’n minuut of meer voor die tyd klaarmaak. Wanneer dit nodig is, sal ouermanne dalk studentetoewysings ontvang.

 7. Video’s van voorgestelde gesprekke: Video’s van voorgestelde gesprekke sal elke maand gespeel en bespreek word. Hierdie video’s sal wys hoe om die eerste besoek en die herbesoeke te doen. Hierdie deel moet deur die voorsitter van die Lewe en Bediening-vergadering gedoen word.

 8. Eerste besoek: Hierdie studentetoewysing kan deur ’n broer of ’n suster gedoen word. Die assistent moet van dieselfde geslag of ’n gesinslid wees. Die student en die assistent kan sit of staan. Die student moet die huisbewoner groet op ’n manier wat gepas is vir die gebied. Die voorgestelde gesprek in die Lewe en Bediening-vergaderingwerkboek moet gebruik word as die grondslag vir die bespreking.

 9. Herbesoek: Hierdie studentetoewysing kan deur ’n broer of ’n suster gedoen word. Die assistent moenie ’n lid van die teenoorgestelde geslag wees nie (km 5/97 bl. 2). Die student en die assistent kan sit of staan. Die student moet demonstreer wat gesê kan word wanneer ’n mens teruggaan na iemand wat belangstelling getoon het gedurende die eerste besoek. Die voorgestelde gesprek in die Lewe en Bediening-vergaderingwerkboek moet gebruik word as die grondslag vir die bespreking.

 10. Bybelstudie: Hierdie studentetoewysing kan deur ’n broer of ’n suster gedoen word. Die assistent moenie ’n lid van die teenoorgestelde geslag wees nie (km 5/97 bl. 2). Die student en die assistent kan sit of staan. Hierdie toewysing moet ’n deel van ’n Bybelstudie wat reeds aan die  gang is, demonstreer. ’n Inleiding of slot is nie nodig nie, tensy die student spesifiek aan een van hierdie studiepunte werk. Dit is nie nodig om al die toegewese materiaal hardop te lees nie, maar dit kan gedoen word. Die student moet goeie onderrigtingsvaardighede demonstreer.

 11. Toespraak: Hierdie studentetoewysing moet deur ’n broer gedoen word en moet ’n toespraak aan die gemeente wees.

DIE CHRISTELIKE LEWENSWYSE

 12. Ná ’n lied sal die volgende 15 minute van hierdie deel bestaan uit een of twee dele wat bedoel is om die gehoor te help om God se Woord toe te pas. Tensy anders aangedui, kan hierdie dele aan ouermanne of bekwame bedieningsknegte toegewys word, behalwe die deel oor plaaslike behoeftes, wat aan ouermanne toegewys word.

  13. Gemeentelike Bybelstudie: Dertig minute of minder. Dit moet aan ’n bekwame ouerman toegewys word. (Gemeentes met min ouermanne mag bekwame bedieningsknegte gebruik, wanneer dit nodig is.) Die liggaam van ouermanne moet bepaal wie kwalifiseer om die Gemeentelike Bybelstudie te hou. Die broers wat goedgekeur word, moet op ’n betekenisvolle manier die leiding kan neem om die studie op tyd te hou, die sleuteltekste te beklemtoon en almal te help om die praktiese waarde van die materiaal te sien. Hulle sal nuttige beginsels vind deur gepubliseerde riglyne te bestudeer oor hoe om die Wagtoring-studie te hou. Nadat die toegewese materiaal vir die week goed gedek is, is dit nie nodig om die studie uit te rek nie. Waar moontlik moet verskillende studiehouers en lesers elke week gebruik word. As die voorsitter van die Lewe en Bediening-vergadering sê dat die studie verkort moet word, sal die studiehouer moet besluit hoe om die studie te verkort. Hy kan besluit om party paragrawe nie te laat lees nie.

SLOTKOMMENTAAR

  14. Drie minute of minder. Die voorsitter van die Lewe en Bediening-vergadering sal nuttige punte van die vergadering hersien. Hy moet ook ’n oorsig gee van die materiaal wat die volgende week bespreek sal word en dalk ’n vraag noem wat beantwoord sal word. As daar tyd is, kan hy die name lees van die studente wat die volgende week toewysings het. Tensy anders aangedui, moet die voorsitter gedurende sy slotkommentaar enige nodige aankondigings maak of nodige briewe vir die gemeente lees. Algemene inligting, soos normale velddiensreëlings en skoonmaakroosters, moenie van die verhoog af aangekondig word nie, maar moet op die kennisgewingbord geplaas word. As daar nie genoeg tyd gedurende die slotkommentaar sal wees om hierdie aankondigings te maak of briewe te lees nie, moet die voorsitter die broers wat dele op die Christelike Lewenswyse-deel van die vergadering het, vra om hulle dele te verkort. (Sien  paragraaf 13 en  17.) Die vergadering sal met ’n lied en gebed afgesluit word.

LEER HOE OM BETER TE LEES EN ONDERRIG

 15. Elke student moet ’n gedrukte of elektroniese kopie van die Onderrig-brosjure na die Lewe en Bediening-vergadering bring. Die voorsitter van die Lewe en Bediening-vergadering moet die brosjure gebruik as die grondslag vir aanmoediging en raad. Elke student moet op die studiepunt werk wat tussen hakies verskyn langs die toewysing in die Lewe en Bediening-vergaderingwerkboek. Die “My vordering”-deel van die brosjure moet deur die student gebruik word en nie deur die voorsitter gemerk word nie.

RAAD

  16. Ná elke studentetoewysing het die voorsitter van die Lewe en Bediening-vergadering ongeveer een minuut om die student te prys en raad te gee wat gebaseer is op die Onderrig-brosjure. Wanneer die voorsitter ’n student se deel inlei, sal hy nie die studiepunt noem nie. Maar nadat die student sy toewysing voltooi het en die voorsitter hom op gepaste wyse geprys het, kan die voorsitter sê op watter studiepunt die student werk en hoekom die student goed gedoen het, of hy kan liefdevol verduidelik hoekom die student verdere aandag aan hierdie spesifieke punt  moet gee. Die voorsitter kan ook kommentaar lewer oor ander aspekte van die demonstrasie as hy dink dat die student of die gehoor daarby sal baat vind. Bykomende opbouende raad wat op die Onderrig-brosjure of die Bedieningskool-boek gebaseer is, kan ná die vergadering of by ’n ander geleentheid privaat aan die student gegee word, of dit nou oor die toegewese studiepunt of oor ’n ander studiepunt is. – Sien  paragraaf 17,  22 en  24 vir meer inligting oor die rol van die voorsitter van die Lewe en Bediening-vergadering en die rol van die bykomende raadgewer.

TYDREËLING

     17. Nie een van die dele, insluitende die opmerkings van die voorsitter van die Lewe en Bediening-vergadering, moet langer wees as die toegewese tyd daarvoor nie. Die studentetoewysings moet taktvol onderbreek word wanneer die tyd verby is. As ander vergaderingdele oortyd gaan, moet die bykomende raadgewer die broer wat die deel gedoen het, privaat raad gee. (Sien  paragraaf 24.) Die hele vergadering, insluitende die liedere en gebede, moet 1 uur en 45 minute wees.

BESOEK VAN DIE KRINGOPSIENER

 18. Wanneer die kringopsiener die gemeente besoek, moet die program in die Lewe en Bediening-vergaderingwerkboek gevolg word, maar met die volgende aanpassings: Die Gemeentelike Bybelstudie in die Christelike Lewenswyse-deel sal vervang word met ’n dienstoespraak van 30 minute deur die kringopsiener. Voor die dienstoespraak sal die voorsitter van die Lewe en Bediening-vergadering die vergadering hersien, ’n oorsig gee van die volgende week se program, enige belangrike aankondigings maak en enige nodige briewe lees en dan die kringopsiener na die verhoog nooi. Ná die dienstoespraak sal die kringopsiener die vergadering afsluit met ’n lied van sy keuse. As hy wil, kan hy ’n ander broer nooi om die slotgebed te doen. Geen bykomende klasse in die taal van die gemeente moet gedurende die besoek van die kringopsiener gehou word nie. ’n Groep kan vergaderinge hou selfs wanneer die kringopsiener die gasheergemeente besoek. Die groep moet egter vir die kringopsiener se dienstoespraak by die gasheergemeente aansluit.

WEEK VAN ’N BYEENKOMS

 19. Gedurende die week van ’n byeenkoms word geen gemeentelike vergaderinge gehou nie. Die materiaal wat gedurende hierdie week by die vergadering bespreek sou word, moet tydens persoonlike of gesinstudie gedek word.

WEEK VAN DIE GEDENKMAAL

 20. Wanneer die Gedenkmaal op ’n weeksdag val, word geen Lewe en Bediening-vergadering gehou nie. Daar moet natuurlik velddiensvergaderinge op die dag van die Gedenkmaal gehou word.

OPSIENER VAN DIE LEWE EN BEDIENING-VERGADERING

 21. ’n Ouerman wat deur die liggaam van ouermanne gekies is, sal as die opsiener van die Lewe en Bediening-vergadering dien. Dit is sy verantwoordelikheid om te verseker dat hierdie vergadering goed georganiseer is en volgens hierdie instruksies gehou word. Hy en die bykomende raadgewer moet goed met mekaar kommunikeer. Sodra die Lewe en Bediening-vergaderingwerkboek vir die maand beskikbaar is, moet die opsiener van die Lewe en Bediening-vergadering die rooster vir die studentetoewysings vir daardie maand opstel. (Sien  paragraaf 5-11.) Elke studentetoewysing moet ten minste drie weke voor die datum van die toewysing aan die student gegee word, en hy moet gebruik maak van die vorm Toewysing vir Ons Christelike Lewe en Bediening-vergadering (S-89).

VOORSITTER VAN DIE LEWE EN BEDIENING-VERGADERING

  22. Elke week sal een ouerman die voorsitter van die hele Lewe en Bediening-vergadering wees. (Waar daar min ouermanne is, kan bekwame bedieningsknegte gebruik word.) Dit sal sy verantwoordelikheid wees om die inleidende en slotkommentaar voor te berei en om enige video’s van voorgestelde gesprekke te bespreek, sowel as die video’s wat ’n nuwe studiepunt uit die Onderrig-brosjure inlei. Hy sal ook al die dele inlei en, afhangende van die grootte van die liggaam van  ouermanne, sal hy moontlik ook sekere ander vergaderingdele doen. Kommentare tussen vergaderingdele moet baie kort wees. Die liggaam van ouermanne sal besluit watter ouermanne kwalifiseer om voorsitters te wees. Hierdie ouermanne sal gewoonlik beurte kry om as voorsitter te dien. Afhangende van plaaslike omstandighede kan die opsiener van die Lewe en Bediening-vergadering meer as die ander ouermanne as voorsitter gebruik word. As ’n ouerman kwalifiseer om die Gemeentelike Bybelstudie te hou, kwalifiseer hy waarskynlik ook om die voorsitter van die vergadering te wees. Maar hou asseblief in gedagte dat dit die voorsitter se verantwoordelikheid is om diegene wat studentetoewysings het, te prys en liefdevolle en nuttige raad te gee. Dit is ook sy verantwoordelikheid om seker te maak dat die vergadering op tyd eindig. (Sien  paragraaf 14 en  17.) As die voorsitter wil en daar genoeg plek is, kan ’n staanmikrofoon op die verhoog opgestel word sodat hy elke deel kan inlei terwyl die broer wat die deel gaan doen, by die rostrum gaan staan. Of die voorsitter kan by ’n tafel op die verhoog sit gedurende die Bybellees-studentetoewysing en die “Lê jou toe op die veldbediening”-deel van die vergadering. Dit kan tyd spaar.

KOÖRDINEERDER VAN DIE LIGGAAM VAN OUERMANNE

 23. Die koördineerder van die liggaam van ouermanne of ’n ouerman wat hom help, sal al die vergaderingdele toewys, behalwe die studentetoewysings. Dit sluit in dat hy die voorsitter van die vergadering vir elke week toewys uit diegene wat deur die liggaam van ouermanne goedgekeur is. Die koördineerder van die liggaam van ouermanne moet met die opsiener van die Lewe en Bediening-vergadering saam werk en seker maak dat daar ’n afskrif van die rooster met die toewysings vir die hele vergadering op die kennisgewingbord geplaas word.

BYKOMENDE RAADGEWER

   24. Indien moontlik moet ’n ouerman wat ’n ervare spreker is, hierdie rol vervul. Die bykomende raadgewer se verantwoordelikheid is om, indien nodig, privaat aan ouermanne en bedieningsknegte raad te gee oor enige toewysing wat hulle doen. Dit sluit dele op die Lewe en Bediening-vergadering en openbare toesprake in, sowel as die toewysing om die Wagtoring-studie of Gemeentelike Bybelstudie te hou of die paragrawe te lees. (Sien  paragraaf 17.) As ’n paar ouermanne in die gemeente bekwame sprekers en onderrigters is, kan daar elke jaar ’n ander bekwame ouerman as bykomende raadgewer aangewys word. Die bykomende raadgewer hoef nie ná elke toewysing raad te gee nie.

BYKOMENDE KLASSE

 25. Afhangende van die aantal studente kan gemeentes bykomende klasse vir die studentetoewysings hê. Elke bykomende klas moet ’n bekwame raadgewer hê, verkieslik ’n ouerman. Indien nodig kan dit deur ’n baie bekwame bedieningskneg gedoen word. Die liggaam van ouermanne moet besluit wie as raadgewers vir bykomende klasse kan dien en of die broers beurte sal neem om dit te doen. Die raadgewer moet die prosedure in  paragraaf 16 volg. As ’n bykomende klas gehou word, moet die studente gevra word om na die bykomende klas te gaan ná die “Soek na geestelike skatte”-gedeelte van die “Skatte uit God se Woord”-deel van die vergadering. Hulle moet weer ná die “Lê jou toe op die veldbediening”-deel van die vergadering by die res van die gemeente aansluit. Wanneer ’n video bespreek word, moet diegene in die bykomende klaskamer van daar af na die gesprek kyk of luister, indien moontlik. Andersins moet die raadgewer die video en bespreking daaroor doen deur ’n elektroniese toestel te gebruik.

VIDEO’S

 26. Spesifieke video’s sal gedurende hierdie vergadering gebruik word. Die video’s vir die Lewe en Bediening-vergadering sal op die JW Library®-app beskikbaar wees en verskillende toestelle kan gebruik word om toegang te verkry. Soms kan die video’s van die voorgestelde gesprekke by velddiensvergaderinge gespeel word nadat dit by die Lewe en Bediening-vergadering gespeel is.