Deuteronomium 28:1-68

  • Seëninge vir gehoorsaamheid (1-14)

  • Vloeke vir ongehoorsaamheid (15-68)

28  “En as julle vir seker na die stem van Jehovah julle God luister en sorg dat julle al sy gebooie uitvoer wat ek julle vandag beveel, dan sal Jehovah julle God julle beslis hoog bo al die ander nasies van die aarde plaas.+  Al hierdie seëninge sal oor julle kom en julle inhaal+ omdat julle na die stem van Jehovah julle God bly luister:  “Geseënd sal julle wees in die stad, en geseënd sal julle wees in die veld.+  “Geseënd sal julle kinders,*+ die opbrengs van julle grond, die kleintjies van julle vee, julle kalwers en julle lammers wees.+  “Geseënd sal julle mandjie+ en julle knieskottel wees.+  “Geseënd sal julle wees wanneer julle inkom, en geseënd sal julle wees wanneer julle uitgaan.  “Jehovah sal sorg dat julle vyande wat teen julle opstaan, voor julle verslaan word.+ Hulle sal julle vanuit een rigting aanval, maar hulle sal in sewe verskillende rigtings van julle af wegvlug.+  Jehovah sal beveel dat die seën oor julle voorraadskure kom,+ en oor alles wat julle aanpak, en hy sal julle beslis seën in die land wat Jehovah julle God aan julle gee.  Jehovah sal julle ’n heilige volk vir hom maak,+ net soos hy vir julle gesweer het,+ omdat julle aanhou om die gebooie van Jehovah julle God te gehoorsaam en sy weë te volg. 10  Al die volke van die aarde sal moet sien dat Jehovah se naam oor julle uitgeroep is,+ en hulle sal vir julle bang wees.+ 11  “Jehovah sal vir julle ’n oorvloed kinders en baie vee en vrugbare grond gee+ in die land wat Jehovah aan julle voorvaders met ’n eed belowe het om aan julle te gee.+ 12  Jehovah sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir julle oopmaak om julle land reën op die regte tyd te gee+ en om alles te seën wat julle doen. Julle sal aan baie nasies leen, terwyl julle van niemand sal hoef te leen nie.+ 13  As julle die gebooie van Jehovah julle God bly gehoorsaam wat ek julle vandag beveel om te onderhou en uit te voer, dan sal Jehovah julle die kop maak en nie die stert nie, en julle sal bo wees+ en nie onder nie. 14  Julle mag nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel,+ deur agter ander gode aan te loop om hulle te dien nie.+ 15  “Maar as julle nie na die stem van Jehovah julle God luister deur al sy gebooie en sy wetsbepalings te gehoorsaam wat ek julle vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor julle kom en julle inhaal:+ 16  “Vervloek sal julle wees in die stad, en vervloek sal julle wees in die veld.+ 17  “Vervloek sal julle mandjie+ en julle knieskottel wees.+ 18  “Vervloek sal julle kinders,*+ die opbrengs van julle grond, julle kalwers en julle lammers wees.+ 19  “Vervloek sal julle wees wanneer julle inkom, en vervloek sal julle wees wanneer julle uitgaan. 20  “Jehovah sal die vloek, verwarring en straf oor julle bring in alles wat julle doen, totdat julle vernietig is en gou vergaan het as gevolg van julle slegte gebruike en omdat julle hom* verlaat het.+ 21  Jehovah sal die siekte aan julle laat kleef totdat hy julle uitgeroei het uit die land wat julle in besit gaan neem.+ 22  Jehovah sal julle tref met tering, brandende koors,+ inflammasie, koorsige hitte, die swaard,+ verskroeiende wind en swamsiektes.+ En hulle sal julle agtervolg totdat julle vergaan het. 23  Die hemel bo julle kop sal koper wees, en die aarde onder julle, yster.+ 24  Jehovah sal die reën van julle land in poeier en stof verander wat uit die hemel op julle sal val totdat julle uitgeroei is. 25  Jehovah sal maak dat julle voor julle vyande verslaan word.+ Julle sal hulle vanuit een rigting aanval, maar julle sal in sewe verskillende rigtings van hulle af wegvlug. En julle sal iets skokkends vir al die koninkryke van die aarde word.+ 26  En julle lyke sal voedsel word vir elke voël van die hemel en vir die diere van die veld, en niemand sal hulle wegjaag nie.+ 27  “Jehovah sal julle tref met die swere van Egipte, aambeie, ekseem en veluitslag, waarvan julle nie genees sal kan word nie. 28  Jehovah sal julle met malheid en blindheid+ en verwarring tref. 29  Julle sal in die middel van die dag rondtas, net soos ’n blinde man in die donker rondtas,+ en niks wat julle doen, sal suksesvol wees nie. En julle sal keer op keer uitgebuit en beroof word, en niemand sal julle red nie.+ 30  Jy sal aan ’n vrou verloof raak, maar ’n ander man sal haar verkrag. Jy sal ’n huis bou, maar jy sal nie daarin woon nie.+ Jy sal ’n wingerd plant, maar jy sal dit nie begin gebruik nie.+ 31  Jou bul sal voor jou oë geslag word, maar jy sal niks daarvan eet nie. Jou donkie sal voor jou gesteel word, maar jy sal hom nie terugkry nie. Jou skaap sal aan jou vyande gegee word, maar jy sal geen redder hê nie. 32  Jou seuns en jou dogters sal aan ’n ander volk gegee word+ terwyl jy toekyk, en jy sal altyd na hulle verlang, maar jou hande sal magteloos wees. 33  Die vrug van jou grond en jou hele opbrengs sal geëet word deur ’n volk wat jy nie ken nie,+ en jy sal altyd uitgebuit en onderdruk word. 34  Jy sal mal word as gevolg van wat jou oë sien. 35  “Jehovah sal julle tref met pynlike en ongeneeslike swere op julle knieë en bene, van die sool van julle voet tot die kroon van julle kop. 36  Jehovah sal julle en die koning wat julle oor julle aanstel, na ’n nasie laat gaan wat nie julle of julle voorvaders geken het nie,+ en daar sal julle ander gode dien, gode van hout en van klip.+ 37  En julle sal iets skokkends en ’n bespotting word onder al die volke waarheen Jehovah julle sal laat gaan, en hulle sal op julle neersien.*+ 38  “Julle sal baie saad op die landerye saai, maar julle sal min insamel,+ want die sprinkane sal dit verslind. 39  Julle sal wingerde plant en bewerk, maar julle sal geen wyn drink en niks insamel nie,+ want die wurms sal dit opeet. 40  Julle sal olyfbome in julle hele gebied hê, maar julle sal geen olie aan julle smeer nie, want julle olywe sal afval. 41  Julle sal aan seuns en dogters geboorte gee, maar hulle sal nie julle s’n bly nie, want hulle sal in gevangenskap gaan.+ 42  Swerms insekte sal op al julle bome en die vrugte van julle grond toesak. 43  Die uitlander wat onder julle woon, sal al hoe hoër bo julle uitstyg, terwyl julle al hoe laer sal daal. 44  Hy sal aan julle leen, maar julle sal nie aan hom leen nie.+ Hy sal die kop word, maar julle sal die stert word.+ 45  “Al hierdie vloeke+ sal beslis oor julle kom en julle agtervolg en julle inhaal totdat julle uitgeroei is,+ omdat julle nie na die stem van Jehovah julle God geluister het deur sy gebooie en sy wetsbepalings te gehoorsaam wat hy julle beveel het nie.+ 46  En die vloeke sal op julle en julle nageslag bly as ’n permanente teken en waarskuwing vir almal+ 47  omdat julle Jehovah julle God nie met blydskap en vreugde van hart gedien het toe julle ’n oorvloed van alles gehad het nie.+ 48  Jehovah sal julle vyande teen julle stuur, en julle sal hulle dien+ terwyl julle honger+ en dors is en nie genoeg klere het om aan te trek nie en ’n gebrek aan alles het. Hy sal ’n ysterjuk op julle nek sit totdat hy julle uitgeroei het. 49  “Jehovah sal ’n nasie van ver af teen julle bring,+ van die einde van die aarde af. Hulle sal vinnig aanval soos ’n arend,+ ’n nasie wie se taal julle nie sal verstaan nie,+ 50  ’n nasie met ’n wrede voorkoms, wat geen respek vir die oumense sal hê en geen genade aan die jongmense sal betoon nie.+ 51  Hulle sal die kleintjies van julle vee en die vrugte van julle grond eet totdat julle uitgeroei is. Hulle sal vir julle geen graan, nuwe wyn of olie, kalwers of lammers laat oorbly nie, totdat hulle julle vernietig het.+ 52  Hulle sal julle in al julle stede* regdeur julle land aanval en julle daarin toesluit totdat julle hoë en versterkte mure waarop julle vertrou, val. Ja, hulle sal julle beslis beleër in al julle stede regdeur julle land wat Jehovah julle God aan julle gegee het.+ 53  Die beleëring en die rampspoed wat julle vyand oor julle sal bring, sal so erg wees dat julle julle eie kinders* sal moet eet, die vlees van julle seuns en julle dogters+ wat Jehovah julle God aan julle gegee het. 54  “Selfs die sagste en sensitiefste man onder julle sal glad nie jammer voel vir sy broer of sy geliefde vrou of sy seuns wat oorbly nie, 55  en hy sal nie ’n stukkie van die vlees van sy seuns wat hy sal eet, met hulle deel nie, want hy sal niks anders hê nie omdat die beleëring en die rampspoed wat julle vyand oor julle stede sal bring, so erg sal wees.+ 56  En die delikate en sensitiewe vrou onder julle wat nooit eers daaraan gedink het om haar voetsool op die grond te sit nie omdat sy so delikaat is,+ sal glad nie jammer voel vir haar geliefde man of haar seun of haar dogter nie, 57  want sy sal nie die nageboorte wat tussen haar bene uitkom en die kinders waaraan sy geboorte gegee het, met hulle deel nie. Sy sal alles in die geheim eet omdat die beleëring en die rampspoed wat julle vyand oor julle stede sal bring, so erg sal wees. 58  “As julle nie al die woorde van hierdie Wet streng gehoorsaam wat in hierdie boek geskryf is+ en nie hierdie glorieryke en ontsagwekkende naam,+ dié van Jehovah+ julle God, vrees nie, 59  dan sal Jehovah verskriklike plae oor julle en julle nageslag bring, groot en langdurige plae,+ en pynlike en langdurige siektes. 60  Hy sal al die siektes van Egipte waarvoor julle bang was, weer oor julle bring, en dit sal beslis aan julle kleef. 61  Wat meer is, Jehovah sal selfs elke siekte en plaag oor julle bring wat nie in die boek van hierdie Wet geskryf is nie totdat julle uitgeroei is. 62  Hoewel julle so baie soos die sterre van die hemel geword het,+ sal baie min van julle oorbly+ omdat julle nie na die stem van Jehovah julle God geluister het nie. 63  “En net soos dit vir Jehovah eers ’n vreugde was om julle voorspoedig te maak en julle te laat vermeerder, so sal dit vir Jehovah ’n vreugde wees om julle te vernietig en uit te roei. En julle sal weggeruk word uit die land wat julle in besit sal neem. 64  “Jehovah sal julle onder al die nasies verstrooi, van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde,+ en daar sal julle gode van hout en van klip moet dien wat nie julle of julle voorvaders geken het nie.+ 65  Julle sal geen vrede onder daardie nasies hê nie,+ en ook nie ’n rusplek vir julle voete nie. Jehovah sal julle daar eerder ’n angstige hart+ en swak oë en ’n gevoel van hopeloosheid gee.+ 66  Julle lewe sal in groot gevaar wees, en julle sal dag en nag bang voel. En julle sal nie van julle lewe seker wees nie. 67  In die oggend sal julle sê: ‘As dit maar net aand was!’ En in die aand sal julle sê: ‘As dit maar net oggend was!’ as gevolg van die vrees in julle hart en as gevolg van wat julle oë sal sien. 68  En Jehovah sal julle beslis met skepe na Egipte terugbring met die pad waarvan ek vir julle gesê het: ‘Julle sal dit nooit weer sien nie’. En julle sal julle daar as slawe en slavinne aan julle vyande moet verkoop, maar daar sal niemand wees om julle te koop nie.”

Voetnote

Lett. “die vrug van jou baarmoeder”.
Lett. “die vrug van jou baarmoeder”.
Lett. “my”.
Lett. “en jy sal ’n spreekwoord word”.
Lett. “poorte”.
Lett. “die vrug van jou baarmoeder”.