1 Kronieke 1:1-54

1  Adam,+Set,+Enos,+   Kenan,+Mahalaʹlel,+Jered,+   Henog,+Metuʹsalag,+Lameg,+   Noag,+Sem,+ Gam+ en Jafet.+  Die seuns van Jafet was Gomer en Magog+ en Madai+ en Jawan+ en Tubal en Meseg+ en Tiras.+  En die seuns van Gomer was Asʹkenas+ en Rifat+ en Togarʹma.+  En die seuns van Jawan was Eliʹsa+ en Tarsis,+ Kittim+ en Roʹdanim.+  Die seuns van Gam was Kus+ en Misraʹim,+ Put+ en Kanaän.+  En die seuns van Kus was Seba+ en Haʹwila en Sabta+ en Raäma+ en Sabʹtega.+ En die seuns van Raäma was Skeba en Dedan.+ 10  En Kus het die vader geword van Nimrod.+ Hý het die eerste magtige op die aarde geword.+ 11  Wat Misraʹim betref, hy het die vader geword van Ludim+ en Aʹnamim en Leʹhabim en Nafʹtuhim+ 12  en Paʹtrusim+ en Kasʹluhim+ (uit wie die Filistyne+ voortgekom het) en Kafʹtorim.+ 13  Wat Kanaän betref, hy het die vader geword van Sidon,+ sy eersgeborene, en Het+ 14  en die Jebusiete+ en die Amoriete+ en die Girgasiete+ 15  en die Hewiete+ en die Arkiete en die Siniete+ 16  en die Arwadiete+ en die Semariete+ en die Hamatiete.+ 17  Die seuns van Sem+ was Elam+ en Assur+ en Arpagʹsad+ en Lud+ en Aram, En Us en Hul en Geter en Mas.+ 18  Wat Arpagʹsad betref, hy het die vader geword van Selag,+ en Selag het die vader geword van Eber.+ 19  En vir Eber is twee seuns gebore. Die naam van die een was Peleg,+ omdat die aarde in sy dae verdeeld geraak het; en die naam van sy broer was Joktan. 20  Wat Joktan betref, hy het die vader geword van Almoʹdad en Selef en Hasarmaʹwet en Jerag+ 21  en Hadoʹram en Usal en Dikla+ 22  en Obal en Abiʹmael en Skeba+ 23  en Ofir+ en Haʹwila+ en Jobab;+ hulle almal was die seuns van Joktan. 24  Sem,+Arpagʹsad,+Selag,+ 25  Eber,+Peleg,+Rehu,+ 26  Serug,+Nahor,+Tera,+ 27  Abram,+ dit wil sê Abraham.+ 28  Die seuns van Abraham was Isak+ en Isʹmael.+ 29  Dít is hulle familieafkoms: Isʹmael se eersgeborene Neʹbajot+ en Kedar+ en Adʹbeël en Mibsam,+ 30  Misma en Duma,+ Massa, Hadad+ en Tema, 31  Jetur, Nafis en Kedma.+ Dit was die seuns van Isʹmael. 32  Wat die seuns van Ketuʹra,+ Abraham se byvrou,+ betref, sy het geboorte gegee aan Simran en Joksan en Medan+ en Miʹdian+ en Jisbak+ en Suag.+ En die seuns van Joksan was Skeba en Dedan.+ 33  En die seuns van Miʹdian was Efa+ en Efer en Hanog en Abiʹda en Elʹdaä.+ Hulle almal was die seuns van Ketuʹra. 34  En Abraham het die vader geword van Isak.+ Die seuns van Isak was Esau+ en Israel.+ 35  Die seuns van Esau was Eʹlifas, Reʹhuel+ en Jeüs en Jalam en Korag.+ 36  Die seuns van Eʹlifas was Teman+ en Omar, Sefo en Gatam, Kenas+ en Timna+ en Aʹmalek.+ 37  Die seuns van Reʹhuel was Nahat, Serag, Samma en Missa.+ 38  En die seuns van Seïr+ was Lotan en Sobal en Siʹbeon en Ana+ en Dison en Eser en Disan.+ 39  En die seuns van Lotan was Hori en Homam. En Lotan se suster was Timna.+ 40  Die seuns van Sobal was Alwan en Manaʹhat en Ebal, Sefo en Onam.+ En die seuns van Siʹbeon was Aja en Ana.+ 41  Die seuns van Ana was Dison.+ En die seuns van Dison was Hemdan en Esban en Jitran en Keran.+ 42  Die seuns van Eser+ was Bilhan en Saʹäwan en Akan.+ Die seuns van Disan was Us en Aran.+ 43  En dít is die konings wat in die land Edom+ regeer het voordat enige koning+ oor die kinders van Israel regeer het: Bela, die seun van Beor; die naam van sy stad was Dinhaʹba.+ 44  Uiteindelik het Bela gesterf, en Jobab, die seun van Serag,+ uit Bosra,+ het in sy plek begin regeer. 45  Uiteindelik het Jobab gesterf, en Husam,+ uit die land van die Temaniete,+ het in sy plek begin regeer. 46  Uiteindelik het Husam gesterf, en Hadad,+ die seun van Bedad, wat Miʹdian+ in die gebied van Moab verslaan het, het in sy plek begin regeer. En die naam van sy stad was Awit.+ 47  Uiteindelik het Hadad gesterf, en Samla, uit Masʹreka,+ het in sy plek begin regeer. 48  Uiteindelik het Samla gesterf, en Saul, uit Reʹhobot+ aan die Rivier, het in sy plek begin regeer. 49  Uiteindelik het Saul gesterf, en Baäl-Hanan, die seun van Akbor,+ het in sy plek begin regeer. 50  Uiteindelik het Baäl-Hanan gesterf, en Hadad het in sy plek begin regeer; en die naam van sy stad was Pahu, en die naam van sy vrou was Mehetaʹbel, die dogter van Matred, die dogter van Meʹsahab.+ 51  Uiteindelik het Hadad gesterf. En die sjeiks van Edom was sjeik Timna, sjeik Alwa, sjeik Jetet,+ 52  sjeik Oholibaʹma, sjeik Ela, sjeik Pinon,+ 53  sjeik Kenas, sjeik Teman, sjeik Mibsar,+ 54  sjeik Magʹdiël, sjeik Iram.+ Dit was die sjeiks+ van Edom.

Voetnote