Kali itundi i gima n'iye

Wajulizi pa Jehova

Dhopadhola

“Wach Maber kwoŋ Ker pa Were me, ibino fuonjo i piny gipi.”—Mathayo 24:14.

Wajulizi pa Jehova—Wabedo Jomene?

Wawok i nonin mopokere opokere kendo waluwo dhudhok mopokere opokere, to wajojye wani gi gikipiny ma riwo wan. Gimadwoŋ loyo, wajojye walamo Jehova, Were achiel maradyeri mochweyo kis gimoro. Watimo gima nyalere jye bedo paka Yesu Kristo, aka watero ni obedo wor madwoŋ swa lwoŋo wan ni Jokristo. Wajojye walimo hongo to wafuonjo ji Baibul kodi wach maber ma mako kwoŋ Ker pa Were. Ilwoŋo wan ni Wajulizi pa Jehova, rupiri wawacho ri ji adyeri ma mako kwoŋ Jehova kodi Ker pere.

Ori websait mawan. Soma Baibul g’intanet. Medere fuonjirok gima mako kwoŋ wan kodi yeyo mawan.

 

Kwayi Fuonjirok Baibul

Fuonjere adyeri manwaŋere i Baibul i hongo kendo i kifo mayot rin.

Vidiyo

Vidiyo ma n’intanet ma konyo ji yeyo Were.

Chokirok ma Kitipa pa Wajulizi pa Jehova

Ŋeyi ka chokirok mawan kodi paka walamo Were.

Kitawin Monyuth

Neni gikipiny manyien manyaka okethi.

Neni Vidiyo Manitye i Dhudhok p'Obadha

Soma Baibul munyo ioro vidiyo manitye i dhudhok p'obadha.