Cit atir i jami ma tye

Cit atir ka ma nyuto lok ma tye iye

Lapeny pa Lukwan Bukkewa

Lapeny pa Lukwan Bukkewa

Ka laco ki dako ma pe gunyomme gubuto i ot acel labongo tyen lok mo, tika man nyuto ni gutimo bal dok mitte ni kiket komitti me ngolo kop?

Ee, buto i ot acel labongo tyen lok mo tye calo lanyut ni jo aryo-ni gutimo tim kwele. Pi meno, ka pe gitye ki tyen lok mo mucwiny, ci omyero kiket komitti me ngolo kop pi neno lok man.​—1 Jo Korint 6:18.

Luelda kong gibedo piny ka niang gin mutimme wek gumok ka komitti me ngolo kop mitte. Me labolle: Jo aryo-ni mono gubedo ka winnye pi nyom? Tika luelda kong i kare mukato angec omiyo botgi tira pi kit ma gitimme kwede ka gitye kacel? Pingo gubuto i ot acel? Tika guyubo pulan woko con me timo meno? Tika guyero me buto i ot acel, nyo gin mo otimme atura ma odiyogi oweko gubuto i ot acel? (Latitlok 9:11) Gubuto i rum acel nyo mapatpat? Tye ngec mapol ma mitte ma bikonyo luelda me moko tamgi, pien gin mutimme i kom jo aryo moni twero bedo pat ki pa jo mukene.

Ka dong luelda gunongo ngec ducu ma mitte, ci gibimoko ka omyero kiket komitti me ngolo kop.