Cit atir i jami ma tye

Cit atir ka ma nyuto lok ma tye iye

 KWOWA MACALO LUKRICITAYO

Wun Bulu—Pe Wugalle ki Donyo i Doggola “Malac”

Wun Bulu—Pe Wugalle ki Donyo i Doggola “Malac”

Twero bedo yot piri me tamo ni kare me buluni pe bigik dok pe ibiwok ki i “kare ma opong ki gin marac” ma bino ki tiyo i lobo pa Catan-ni. (Latit 12:1) Ka in ibedo bulu, tika omyero itam ni cawa pud dwong ata me cobo yub me cwiny calo donyo i tic pi kare malac?

‘Jami ma timme atura’ gudo jo ducu, kadiwa jo matino. (Latit 9:11) “Pe wungeyo lok ma bitimme diki.” (Yak 4:14) Pi man, pe ibed ka galle ki cobo yubbi me cwiny. Dony ki i doggola “malac me tiyo tic matek” i kare ma nongo pud tye ayaba boti. (1Kor 16:9) Pe ibikoko ange.

Yub mogo me cwiny:

  • Tito kwena i leb mukene

  • Tic macalo painia

  • Cito i cukul mapat pat me tiokraci

  • Tic me gedo

  • Tic i Betel

  • Tic macalo laneno me adwol

Yubba: