Cit atir i jami ma tye

Cit atir ka ma nyuto lok ma tye iye

 KWOWA MACALO LUKRICITAYO

Lunyodo, Wukony Lutinowu me Dongo i Yo me Cwiny

Lunyodo, Wukony Lutinowu me Dongo i Yo me Cwiny

Lunyodo ma giworo Lubanga gibedo ki miti me neno ka lutinogi gitiyo pi Jehovah. Lunyodo gitwero konyo lutinogi me timo man ka gipwonyogi ki lok me Baibul nicakke ma pud gitino. (Nwo 6:7; Car 22:6) Tika man mito jalle? Ada, mitte! Ento mot ma ginongo dit kato jami ma gujalo.​—3Jon 4.

Lunyodo gitwero nongo pwony ki i lanen pa Yucepu ki Maliam. Gin onongo “yam gicito i Jerucalem mwaka ki mwaka pi nino madit me Kato,” kadi bed timo man onongo pe yot dok mito cente. (Luka 2:41) Ki botgi, bedo ki wat maber ki Jehovah onongo pire tek makato gin mo keken. I yo acel-li, lunyodo bene gitwero nyuto bot lutinogi yo matir me aluba ka gitiyo ki kare mo keken ma owec me pwonyogi kun nen i lokgi ki ticgi.​—Jab 127:3-5.

NEN VIDIO MA WIYE TYE NI GUTIYO KI KARE MO KEKEN MA OWEC, CI GAM LAPENY MAGI:

  • Jon ki Sharon Schiller gumedde ki tic pi Jehovah nining kadi bed ni gitye ki lutino?

  • Pingo lunyodo myero gupwony latin acel acel i yo mapatpat?

  • Lunyodo gitwero pwonyo lutinogi me cung matek i atematema nining?

  • Jami tic mene ma dul pa Jehovah ominiwa ma itiyo kwede me konyo lutinoni me dongo i yo me cwiny?

Wek tic pi Jehovah obed gin ma pire tek loyo bot jo me oti