Cit atir i jami ma tye

Cit atir ka ma nyuto lok ma tye iye

 PWONY ME 3

Adam ki Kawa Pe Guwinyo Lubanga

Adam ki Kawa Pe Guwinyo Lubanga

Nino mo acel ma Kawa tye kene, twol oloko kwede, kun wacci: ‘Mono lok ada ni Lubanga ogengowu ni pe wucam nyig yadi ducu ma tye i poto-ni?’ Kawa ogamo ni: ‘Watwero camo nyig yadi ducu nikwanyo yat acel keken. Ka wacamo nyig yat meno, wabito woko.’ Twol owacci: ‘Pe wubito. Adada, ka wucamo, wubidoko calo Lubanga.’ Meno mono obedo lok ada? Pe, obedo lok goba. Ento Kawa oye lok meno. En obedo ka neno nyig yat meno ci ocako marone. Ocamo ci omiyo mogo bot Adam. En onongo ngeyo ni gibito ka guturo cik pa Lubanga. Kadi bed kit meno, Adam bene ocamo nyig yat meno.

I otyeno meno, Jehovah oloko bot Adam ki Kawa. En openyogi ni pingo gukwero lubo cikke. Kawa okok i kom twol, dok Adam olengo lok i wi Kawa. Kit ma dong Adam ki Kawa gukwero winyo Jehovah, en oryemogi woko ki i poto. Me wek pe gudok cen i poto, Lubanga oketo lumalaika ki pala lucwan ma lyel mac i dog poto meno.

Jehovah owaco ni ngat ma obwolo Kawa bene binongo pwod. Pe obedo twol kikome ma oloko ki Kawa. Jehovah pe ocweyo twol ma loko. Lamalaika ma kite rac aye omiyo twol oloko. En otiyo ki twol me bwolo Kawa. Lamalaika meno kilwongo ni Catan Larac-ci. I anyim, Jehovah bijwero Catan woko wek pe omedde ki bwolo dano me timo gin marac.

“Nia i acakki piny en [Catan] con lanek, pe cung i ada, pien lok me ada pe i iye.”​—Jon 8:44