Cit atir i jami ma tye

Cit atir ka ma nyuto lok ma tye iye

 PWONY ME 83

Yecu Opito Dano Alip Mapol

Yecu Opito Dano Alip Mapol

Ma nino me Kato pi mwaka 32 K.M. onongo dong cok romo, lukwena gudwogo ki ka tito kwena. Onongo guol woko, pi man Yecu ocikogi ni gudony i yeya wek gicit Betacaida ka yweyo wigi. Ento i kare ma yeyagi dong cok o i wi tera, Yecu oneno ni dano alip mapol gulubo korgi. Kadi bed Yecu onongo mito bedo kene ki lukwenane, en pud ojologi ki yomcwiny. En ocango lutwo ci ocako pwonyogi. Yecu opwonyogi lok i kom Ker pa Lubanga dye ceng lung. I kare ma piny dong mito yuto, lukwenane gubino bote ci guwacce ni: ‘Kec tye ka neko lwak. Cwalgi wek gucit ka yenyo ginacama.’

Yecu owaco ni: ‘Pe myero gucit woko. Ento wun wumi botgi cam gucam.’ Lukwena gupenye ni: ‘Imito ni wacit ka wilo mugati pigi?’ Lakwenane acel ma nyinge Pilipo owaco ni: ‘Kadi bed onongo watye ki cente madwong, pe watwero wilo mugati ma romo lwak-ki.’

Yecu openyo ni: ‘Wutye ki mugati adi?’ Anderiya owaco ni: ‘Watye ki mugati abic ki rec aryo. Nok ma konye pe.’ Yecu owaco ni: ‘Wukel mugati ki rec-ci bota.’ En ociko dano ni gubed piny i lum i dul ki dul me 50 ki 100. Yecu okwanyo mugati ki rec, oneno malo i polo, ci olego. Ci omiyo cam ki lukwenane, ka dong gumiyo bot lwak. Co ma romo 5,000, mon ki lutino ducu gucamo guyeng. I ngeye, lukwena gucoko cam mudong wek pe oballe. Cam  mudong oromo aduku 12 kulu! Meno obedo tango me aura, pe kumeno?

Dano gubedo ki ur madit mumiyo onongo gimito bino ka mako Yecu tektek pi kete me bedo kabaka. Ento Yecu onongo ngeyo ni kare peya oromo pi Jehovah me kette macalo kabaka. Pi meno en ocwalo lwak gucito ci owaco bot lukwenane ni gungol loka Nam Galilaya. Gudonyo i yeya, ci Yecu ocito kene i wi got. Pingo? Pien en onongo mito lega bot Wonne. Kadi bed Yecu onongo tye ki tic mapol, ento en onongo pud kwanyo cawa me lega.

“Pe wuti pi cam ma top woko, ento pi cam ma rii nio wa i kwo ma pe tum, ma Wod pa dano bimiyowu.”​—Jon 6:27