Cit atir i jami ma tye

Cit atir ka ma nyuto lok ma tye iye

Layab Lok

Layab Lok

“Mar Jehovah Lubangani ki cwinyi ducu, kwoni ducu, ki tekki ducu. Lok magi ducu ma acikowu kwede tin-ni wubiketo i cwinywu; dok wubipwonyo litinowu kwedgi matek. Wupwonygi ka wubedo i odiwu, ki ka wutye ka wot i yo, ka wubuto piny ki ka wua malo.”—NWOYO CIK 6:5-7.