Cit atir i jami ma tye

Cit atir ka ma nyuto lok ma tye iye

 PWONY ME 12

Nyut ni Iparo pi Dano

Nyut ni Iparo pi Dano

1 Jo Tecalonika 2:7, 8

GIN ME ATIMA: Lok i yo ma nyuto ni imaro dano dok iparo pigi.

KIT ME TIMONE:

  • Tam pi jo ma biwinyo lokki. Yub cwinyi kun itamo i kom pekki ma gitye ka kemme kwede. Temme me niang kit ma giwinyo kwede.

  • Yer lokki ki diro. Yelle me kweyo cwiny ki dwoko kero pa jo ma tye ka winyo lokki. Gwokke ki loko lok ma romo cwero cwinygi, dok pe ilok i yo ma nyuto cac i kom jo ma pe giworo Jehovah nyo niyegi.

  • Nyut miti i komgi. Nyut ni iparo pi jo ma tye ka winyo lokki kun iloko i yo me kica dok itiyo ki cingi i yo mupore. Nyut cwiny me lirem kun ibwunyo kare ki kare.