Cit atir i jami ma tye

Cit atir ka ma nyuto lok ma tye iye

Ododo me 57: Lubanga Oyero Daudi

Ododo me 57: Lubanga Oyero Daudi
Daudi olaro latin romo

IN ITWERO neno ngo mutimme? Awobi-ni olaro latin romo man ki bot nguu. Nguu-ni obino ci otingo latin romo-ni dok onongo obimwodo woko. Ento latin awobi-ni oringo i korgi, ci olaro latin romo-ni woko ki i dog nguu. Dok i kare ma nguu-ni oile malo, awobi-ni omako nguu-ni ci otugi goyone oreto wa piny oneko woko! I kare mo mukene en olaro romo mo acel ki bot labwor. Eni pe awobi ma cwinye tek tutwal? Ingeyo nga ma en obedo?

Man aye Daudi ma pud tidi. En kwo i boma me Beterekem. Kwarone aye Obed, wod pa Ruth gin ki Boaj. Wi po i komgi? Dok won Daudi aye Yece. Daudi gwoko romi pa wonne. Kinywalo Daudi i nge mwaka 10 ma Jehovah dong oyero Caulo me bedo kabaka.

Kare oromo ma Jehovah owaco bot Camuel ni: ‘Kwany moo mogo ma dok pat-ti ci icit i ot pa Yece i Beterekem. An ayero ngat acel i kin awobene me bedo kabaka.’ Ka Camuel oneno Eliab wod pa Yece ma ditte, en owaco i cwinye kene ni: ‘Ada man aye ngat ma Jehovah oyero-ni.’ Ento Jehovah owacce ni: ‘Pe inen bore ki ber kome? An pe ayere me bedo kabaka.’

Pi meno Yece olwongo wode Abinadab ci otere bot Camuel. Ento Camuel owaco ni: ‘Pe, kadi man bene Jehovah pe oyero.’ Me lubo meno, Yece okelo wode Cama. Camuel owaco ni: ‘Pe, kadi en bene Jehovah pe oyero.’ Yece okelo awobene abiro bot Camuel, ento Jehovah pe oyero mo ki i kin-gi. Camuel openyo ni: ‘Awobe dong ducu gin eni?’

Yece ogamo ni: ‘Matidine pud tye. Ento en tye woko ka gwoko romi.’ I kare ma kikelo Daudi, Camuel onongo twero neno ni en awobi ma nen ma mwonya. Jehovah owaco ni: ‘Man aye en. Oony moo-ni i kome.’ Dok man aye gin ma Camuel otimo. Kare bibino ma Daudi bidoko kabaka me Icrael.

1 Camuel 17:34, 35 16:1-13.Peny

 • Nying latin awobi ma tye i cal-li nga, dok wangeyo nining ni en cwinye tek?
 • Daudi okwo kwene, dok nying wonne ki kwarone nga?
 • Pingo Jehovah ocwalo Camuel i ot pa Yece i Beterekem?
 • Ngo ma otimme i kare ma Yece okelo lutinone abiro bot Camuel?
 • I kare ma gikelo Daudi, Jehovah owacci ngo bot Camuel?

Peny mukene

 • Kwan 1 Camuel 17:34, 35.

  Gin ma otimme man nyuto tek cwiny Daudi ki jengene i kom Jehovah nining? (1 Cam. 17:37)

 • Kwan 1 Camuel 16:1-14.

  Lok pa Jehovah i 1 Camuel 16:7 konyowa nining me bedo labongo apokapoka ki gwokke me dago nyo maro ngat moni pi nen-ne ki woko? (Tic 10:34, 35; 1 Tem. 2:4)

  Lanen pa Caulo onyuto nining ni ka Jehovah okwanyo cwiny maleng ki bot ngat moni, ci cwiny marac nyo cwiny ma tero dano i timo gin marac romo pongo kama odong twolo-ni? (1 Cam. 16:14; Mat. 12:43-45; Gal. 5:16)