Cit atir i jami ma tye

Cit atir ka ma nyuto lok ma tye iye

Ododo me 8: Cog Co i Lobo

Ododo me 8: Cog Co i Lobo

KA NGAT mo onongo tye ka wot bino tung boti dok en onongo bor maromo o wa i dan otwu, ci iromo tamo ningo? Dano meno nongo obedo twon co! I kare mo macon cog co ma kit meno onongo gitye i lobo ada. Baibul nyuto ni wegigi onongo lumalaika ma gua i polo. Ento meno dok ocakke nining?

Cog co ma giger

Wi myero opo ni, Catan lamalaika marac-ci onongo tye ka tic ma matek me kelo ayela. En onongo bene tye ka temo miyo lumalaika pa Lubanga gudok maraco. Motmot, lumalaika mogo gucako winyo dog Catan. Guweko tic ma Lubanga onongo omito ni gutim i polo. Gubino i lobo ci guyubo komgi odoko me dano. In ingeyo pingo?

Baibul waco ni gutimo kumeno pien awobe pa Lubanga magi guneno mon mabeco ma i lobo dok onongo gimito bedo kwedgi. Pi meno gubino i lobo ci gunyomo mon magi. Baibul waco ni man onongo rac, pien Lubanga oyubo lumalaika me kwo i polo.

I kare ma lumalaika ki mon-gi gunywalo lutino, lutino magi onongo dok gipat. Oromo bedo ni i acakki onongo pe ginen pat tutwal. Ento gumedde ameda ki dongo doko madito, ki doko matego, nio ka gudoko cog co.

Cog co magi onongo kitgi raco. Gin onongo giwano dano pien onongo gidongo dok gitek adada. Gutemo diyo dano ducu me bedo rac calo gin.

Enoka onongo dong oto woko, ento i kare meno onongo tye laco acel maber i lobo. Nying laco-ni Nua. Kare ducu en onongo tiyo gin ma Lubanga mito ni en oti.

Nino mo acel Lubanga owaco bot Nua ni kare dong oromo woko pi En me tyeko jo maraco ducu. Ento Lubanga onongo obilaro Nua, jo me ode kacel ki lee mapol. Wanenu kit ma Lubanga otimo man kwede.

Acakki 6:1-8; Juda 6.Peny

 • Ngo ma otimme i kare ma lumalaika pa Lubanga mogo guwinyo tam pa Catan?
 • Pingo lumalaika mukene guweko ticgi i polo ci gubino i ngom?
 • Pingo onongo rac pi lumalaika me bino piny i lobo ki dok me loko kom-gi me bedo dano?
 • Ngo ma dok obedo pat i kom lutino pa lumalaika?
 • Kit ma itye ka neno-ne i cal-li, ngo ma lutino pa lumalaika-ni gutimo i kare ma gudoko cog co?
 • I nge Enoka, dano maber mene ma obedo i lobo, dok pingo Lubanga omare?

Peny mukene

 • Kwan Acakki 6:1-8.

  Ngo ma Acakki 6:6 nyuto i kom kit ma timwa twero weko Jehovah winyo kwede? (Jab. 78:40, 41; Car. 27:11)

 • Kwan Juda 6.

  Lumalaika "ma yam pe gigwoko locgi ma gimiyo botgi,” i kare pa Nua, konyo me poyo wiwa kombeddi nining? (1 Kor. 3:5-9; 2 Pet. 2:4, 9, 10)