AWAKE!

Lapeny: Pingo pire tek me yubbe con pi peko ma poto atura?

Ginacoya: Car 27:12

Mi Magajin: Magajin man tito gin ma myero watim ma peya peko opoto, i kare me peko, ki dong i ngeye.

PWONY LOK ADA

Lapeny: Watwero nyuto mar pi Lubanga nining?

Ginacoya: 1Jon 5:3

Lok Ada: Wanyuto mar pi Lubanga ka walubo cikke.

JO MUTO MONO GITWERO KWO DOKI? (T-35)

Lapeny: Dano mapol gibedo ki yub me guro lyel pi woro jo muto. Tika watwero bedo ki gen ni wabineno jowa me amara ma guto doki?

Ginacoya: Tic 24:15

Mi Trak: Trak man nyamo adwogi maber ma itwero nongone pi bedo ki gen me nicer. [Ka twere, tuk vidio ma wiye tye ni Gen Mo Tika Tye pi Jo Muto?]

YUB KIT ME CAKO LOK PIRI KENI

Ti ki yo ma kinyuto i labol magi me yubo kit me cako lok piri keni.