Cit atir i jami ma tye

Cit atir ka ma nyuto lok ma tye iye

Lucaden pa Jehovah

Yer leb Acholi

Ododo me 99: I Kicika ma Malo

Ododo me 99: I Kicika ma Malo

NINO aryo dong okato, dok kombeddi dong dyewor me Ceng Angwen. Yecu ki lukwenane 12 gubino i kicika man malac ma malo-ni me camo cam me Kato. Laco ma ineno tye ka cito ca-ni aye Juda Lakeriot. En tye ka wot me tito bot lulamdog kit me mako Yecu.

Cam me otyeno pa Rwot

Pud nino acel keken angec, Juda onongo ocito botgi ci openyogi ni: ‘Wubimiya gin ango ka akonyowu me mako Yecu?’ Gin guwaco ni: ‘Cente ma nyige ryal pyeradek.’ Pi meno Juda kombeddi dong tye ka cito me rwatte ki jo magi ka wek dong etergi bot Yecu. Meno mono pe rac tutwal?

Cam me Kato dong otum woko. Ento Yecu kombeddi dok ocako cam mukene mapat. En omiyo mugati bot lukwenane ci owaco ni: ‘Wucam, pien man cung pi koma ma kibimiyo piwu.’ I ngeye en omiyo botgi kikopo me vino ci owaco ni: ‘Wumati, pien man cung pi remona, ma kibionyo piwu.’ Baibul lwongo man ni ‘cam me otyeno pa Rwotwa.’

Luicrael gucamo Kato me poyo wigi pi kare ma lamalaika pa Lubanga ‘okato ki i wi’ odigi i Ejipt, ento oneko lutino kayo i odi pa Luejipt. Ento kombeddi Yecu mito ni jo ma lube gupo pi en, ki kit ma emiyo kwone kwede pigi. Man aye gin mumiyo en tito botgi me kwero cam man mapat-ti mwaka ki mwaka.

I nge camo Cam me Otyeno pa Rwotwa, Yecu owaco bot lukwenane me bedo ki tekcwiny kacel ki niye matek. Me agikki, guwero wer bot Lubanga ka dong gucito. Kombeddi cawa onongo dong owoto mada, nen calo okato cwiny dyewor woko. Wanenu kong ka ma gicito iye.

Matayo 26:14-30; Luka 22:1-39; Jon cura 13 nio wa 17; 1 Jo Korint 11:20.Peny

 • Kit macalo ginyuto kwede i cal-li, pingo Yecu ki lukwena-ne 12 dok gitye i kicika malac ma malo?
 • Laco mene ma oa tye ka cito woko ni, dok en obecito ka timo gin ango?
 • Yub me cam ma dok pat ango ma Yecu ocako cutcut i nge tyeko Kato?
 • Kato obedo ka poyo wi jo Icrael i kom gin ango, dok gin ango ma yub me cam man ma dok pat-ti opoyo iye wi lukwena pa Yecu?
 • I nge yub me Cam me Otyeno pa Rwot, gin ango ma Yecu dok owaco ki lukwena-ne, ka dong gutimo ngo?

Peny mukene

 • Kwan Matayo 26:14-30.

  Matayo 26:15 onyuto nining ni doto Yecu ma Juda otimo-ni obedo tic me akaka?

  Yo aryo mene ma onyo remo pa Yecu ocobo? (Mat. 26:27, 28; Jer. 31:31-33; Ep. 1:7; Ibru 9 : 19, 20)

 • Kwan Luka 22:1-39.

  Donyo pa Catan i Juda-ni niange nining? (Luka 22:3; Jon 13:2; Tic 1:24, 25)

 • Kwan Jon 13:1-20.

  I kit ma gicoyo kwede i Jon 13:2 ni, mono kitwero kok i kom Juda pi gin ma en otimo, dok pwony ango ma lutic pa Lubanga gitwero nongo ki i kop man? (Acak. 4:7; 2 Kor. 2:11; Gal. 6:1; Yak. 1:13, 14)

  Pwony ango ma Yecu onyuto i tic? (Jon 13:15; Mat. 23:11; 1 Pet. 2:21)

 • Kwan Jon 17:1-26.

  Lega ma Yecu olego pi lukwena-ne ni ‘gubed acel-li’ niange nining? (Jon 17:11, 21-23; Rom. 13:8; 14:19; Kol. 3:14)