Cit atir i jami ma tye

Cit atir ka ma nyuto lok ma tye iye

Lucaden pa Jehovah

Yer leb Acholi

Ododo me 97: Yecu Bino Macalo Kabaka

Ododo me 97: Yecu Bino Macalo Kabaka

KA KARE okato manok i nge cango lutowang ma lucan aryo ca, Yecu obino i paco mo matidi macok ki Jerucalem. En owaco bot lupwonnyene aryo ni: ‘Wucit i paco-ni ci wubinongo iye latin kana. Wugony wukel bota.’

Ka gikelo kana-ni bote, Yecu obedo i wiye. Ci en ocito kwede i Jerucalem ma dong tye cok-ki. Ka en oo cok ki boma, lwak dano mapol gukati woko me rwatte kwede. Polgi gukwanyo bongngigi gupeto i dye gudo. Jo mukene gutongo jang otit. Gupeto bene i dye gudo, ci gudangnge ni: ‘Lubanga okony kor kabaka ma bino i nying Jehovah-ni!’

Lwak gitye ka jolo Yecu i Jerucalem

I kare macon i Icrael, kabaka manyen onongo gibedo i wi latin kana ka gidonyo i Jerucalem me nyutte bot lwak. Man aye gin ma Yecu tye ka timone. Dong lwak magi gitye ka nyuto ni gimito Yecu obed kabakagi. Ento pe dano ducu gimito en. Watwero neno man ki i gin mutimme i kare ma Yecu ocito i ot pa Lubanga.

I ot pa Lubanga Yecu ocango jo ma lungolo ki luput. Ka lutino matino guneno man, gin gudangnge me pako Yecu. Man omiyo akemo omako lulamdog, ci guwaco bot Yecu ni: ‘In iwinyo gin ma lutino-ni gitye ka wacone?’

Yecu ogamo ni: ‘Ee, awinyo. Pe wukwano i Baibul ka ma waco ni: “Lubanga bimiyo pak kati ki i dog lutino matino?” ’ Pi meno lutino gumedde ameda ki pako kabaka ma Lubanga ocimo.

Wan wamito ni wabed calo lutino meno, pe kumeno? Jo mogo gire romo temo jukowa ki i tito lok i kom ker pa Lubanga. Ento wan wabimedde ameda ki tito bot jo mukene pi jami me aura ma Yecu bitimo pi dano.

I kare ma Yecu tye i lobo, kare onongo peya oromo pi en me loc macalo kabaka. Kare man bibino awene? Lupwonnye pa Yecu gimito ngeyone. Wabikwano lok iye i nge man.

Matayo 21:1-17; Jon 12:12-16.Peny

 • I kare ma Yecu obino i paco mo matidi ma tye cok ki Jerucalem, ngo ma en owaco ni lukwena-ne ni myero gutim?
 • I cal-li, ngo ma otimme i kare ma Yecu oo cok ki boma me Jerucalem?
 • Gin ango ma lutino gutimo i kare ma guneno Yecu tye ka cango lutowang ki lungolo?
 • Gin ango ma Yecu owaco ki lulam dog ma onongo gukeco?
 • Wan watwero bedo calo lutino ma gumiyo pak bot Yecu ni nining?
 • Gin ango ma lukwena gimito ngeyo?

Peny mukene

 • Kwan Matayo 21:1-17.

  Donyo pa Yecu i Jerucalem calo Kabaka dok onongo pokke ki pa ludito wi lweny me kare pa Luroma nining? (Mat. 21:4, 5; Jek. 9:9; Pil. 2:5-8; Kol. 2:15)

  Pwony ango ma lutino twero nongo ki bot lutino awobe ma gubedo ka juro lok pa Jabuli 118 i kare ma Yecu onongo tye ka wot me donyo i ot pa Lubanga? (Jab. 118:1-29; Mat. 21:9, 15; Jab. 118:25, 26; 2 Tem. 3:15; 2 Pet. 3:18)

 • Kwan Jon 12:12-16.

  Jang otit ma dano gubedo ka tic kwede pi miyo pak bot Yecu-ni ocung macalo alama pi gin ango? (Jon 12:13; Pil. 2:10; Yabo. 7:9, 10)