Kesengsaran lea ngmana wuhe, awang maring kang wobesar mu kul mipaneng te. (Ams 24:11, 12, 20) Ama homong temati, pi kartu kontak puna hedi arahkan ba de Surah Rieling ya pi situs web hiyeng. Kartu hedi mu kode ba video Nala Wuhete Surah Rieling Wosakolah? homi mia, ya hiyenabei ba informasi faring hiyeng namati Surah Rieling wosakolah. Mani ama doaiy pi bacaan hepaniy, haba domaha pi situs haber. Doma funa ba kartu kontak her na. Haba, ama ba wal berminat namati kartu kontak her na.

Awang leng kopang ba e mipaneng, e ama nuku mihomong ba he minat hadoa mbeimu e wofang, ”Nomaha nal nuku er. Kartu opi de apong puna ba situs web ba informasi wal wowau na ya video ba pokok faring hei e hiyeng.” (Yoh 4:7) Kartu kontak mu la fila, hare ya tei miya bay e bang kang ba miy ama her.