Langhalou konten

Langhalou menu sekunder

Langhalou daftar isi

Saksi-Saksi Yehuwa

Alor Abui

Birang Kristen ya Pelayanan Hei–Buku ba Wosakolah  |  Juni 2017

 AMA KRISTEN HE BIRANG

Yehuwa He Standar Moral Haluol

Yehuwa He Standar Moral Haluol

Allah Yehuwa he standar moral paneni ba amakang mihadasama. Mbei mu, neng mol ba deimi ba tofa homi mia doma midasik na. (Mat 19:4-6, 9) Tafui taka dotafuda Allah do hoaiy. (1Kor 6:9, 10) De wai prinsip ba sui meng hei depaneng ba hehui hefatil wei mu wal afena wuda na.Ul 22:5; 1Tim 2:9, 10.

Yala, ama faring Yehuwa he standar do hoaiy. (Rm 1:18-32) Pak paneng, sui meng, ya talamang diy hedi opi mu amakang faring heihe ama haluol. Pak paneng ba beka, ama afena mihosesei mu de wodeikang nahani.1Ptr 4:3, 4.

Pi Saksi-Saksi Yehuwa mu, pi matorang ba Yehuwa he standar moral haluol. (Rm 12:9) He cara mu? Allah he domaha mu pi aleling ba ama afena wohokafang te. Haba, pidi baiy Yehuwa he standar moral ba daliela pi hopuna te. Mbei mu, pakaian hamo pi miahiy mu pi wotanut te, ’Nala he ne miahiy hedimu dewotiyeng diy ba ne Yehuwa he standar re ruli opi he standar haluol? Na konda deko ba ne miahiy ba puna mu ne wotiyeng diy ba ne ama Kristen ba Allah heluk?’ Pi film miahiy mu, pi wotanuti te, ’Nala ba ne worea Yehuwa dohomaha rena? Film opi standar moral mahei he demi homong? Hiburan ba ne miahiy mu na de paneng ne moral ba ne wofikang dewosei? (Mz 101:3) Na hedi de paneng ba ne tofa homi mia ya ama afena dewo domi dareng?’1Kor 10:31-33.

Nalawuhe Yehuwa he standar moral haluol mu kul kang? Bangsa-bangsa ya tahupang kadia wei lang kaber Yesus Kristus ko dong abeta hanau. (Yeh 9:4-7) Ama ba Yehuwa hei milak miatea he dobirang. (1Yoh 2:15-17) Hare, mie pi Yehuwa he standar moral mi homong ba ama ba pi pak pi paneng kang hehalal mu de Allah hana wohaliel.1Ptr 2:11, 12.

Nala he wotiyeng diy ba konda, deko ya sui meng ne standar moral haluol?

VIDEO MENJADI SAHABAT YEHUWA—SATU PRIA, SATU WANITA HABER, HEWOHALUOL HETATANGAR WOHAWAI:

  • Nalawuhe pi aleling ba Yehuwa he standar haluol?

  • Nalawuhe te fikang wei mu Yehuwa he standar de puna ba hewil wei dar fila wohadasakolah te?

  • Fing keta ya abeti mayak wei de lateiur ama afena homong ba Yehuwa hekang hiyeng?