18:21, 22

  • Yehuwa dong pi hasalah wodafang, dong wai wala mifowang na.

Hedosama opi ba Surah Rieling homi mia wei pi wobesar, pi worumai kang ba Yehuwa de kul-kul pi hasalah wodafang.

Lei Daud

  • He hasalah mu nala?

  • He iyeri nalawuhe hedi ampuni diy?

  • Yehuwa de hedi ampuni diy mu he bukti nala?

Lei Manasye

  • He hasalah mu nala?

  • He iyeri nalawuhe hedi ampuni diy?

  • Yehuwa de hedi ampuni diy mu he bukti nala?

Rasul Petrus

  • He hasalah mu nala?

  • He iyeri nalawuhe hedi ampuni diy?

  • Yehuwa de hedi ampuni diy mu he bukti nala?

Ne lateiur Yehuwa hei wohalal ba ama hehasalah wotafang?