Hasalah lea ba Daud ya Bat-syeba dilia paneni wosiki nabi Natan de hewong wofang maicehu de Mazmur 51 bileni. Daud homi kiding hei hasalah diy. Hewohaluol, de domi damasing de hasalah wofang.2Sam 12:1-14.

Daud de hasalah mipaneng haba he rohani wai mie wokang diy

51:3, 4, 8-12, 17

  • Daud hehasalah de dar wofang na ya de dar wodarang na, homi kiding de paneng dewal rama amoni mia na

  • Dekul wala rama amoni na mbeimu dong Allah homi hado harik diy wuhe. De midomahia mu he tepai wei ngfak pading wuda

  • Dekul domaha de hasalah mu wotafang, he rohani wai wokang diy, ya homi mikang mihamol ba ahola wuda

  • De domi damasing puna Yehuwa hafang ba de homong ba hedomaha Allah heluk hadoa

  • Deworumai Yehuwa de hehasalah wodafang