HEHALAL
Text
Image

27 Februari pong kampanye ba ama hiyenabei, ama ba pi daerah mia mifaring pi hiyenabei kang ba siye pokari Perjamuan ba Yesus he moni mipaneng. Ama ba he minat hadoa pi kul hehalal ba hopa ya iti.

NAL OPI HEHALAL

E WOHALANG MIPANENG

”Undangan opi ni miy ama her mu nal ba kul penting hei. Tanggal 23 Maret mia, ama jutaan ruli dolea mia mideitoluol ba Yesus he moni mipaneng ya ceramah Surah Rieling ba wal wowau na womahia ba lateiur Yesus he moni opi hekang mipidasama. Undangan opi homi mia heyera ya heleng ba nal opi mipaneng hei hadoa. Numaha e siye.”

[Wai afena.] Hare ama nunuku domaha . . .

 • MENARA PENGAWAL WOHALANG

  Heiyeri iy ba wai hetawai.

 • PERINGATAN HE VIDEO HABER

  Heiyeri iy ba wai hetawai.

E wai he awai, e mipaneng . . .

 • WOHIYENG DIY NALAWUHE SURAH RIELING WOSAKOLAH?

  Hewohaluol wohalang ba Surah Reling Wosakolah.

 • MARING KANG BA ALLAH HEI! WOHALANG

  Pelajaran 4, hetatangar 3 ya 4 puna ba he falaka wofang nalawuhe acara peringatan pi mipaneng. Hewohaluol brosur hedi wohalang.

 • ALLAH HEI WOMAHIA WOHALANG

  Wobesar nalawuhe Yesus de moni ba mipidasama, halaman 18-19 puna. Hewohaluol brosur hedi wohalang.