Ama ba Yehuwa he tofa miya mu Allah hemokeni kang, heimu ama ba Hei-worumai ya heluk. Mazmur 15 de he falaka wofang ba nala he Yehuwa domaha He-mokeni kang de mipaneng.

YEHUWA HE TAMU MU . . .

  • homi rofi ya nal kang he de mipaneng

  • rofi hapuna haba tomi mia bay hadou te

  • Yehuwa hehui hefatil wei midapieta mi deluk

  • ko beka bay de pakang de haluol paneng

  • ama afena homong wal wofang ba ama hedi de wai kang paneng mihadasama na

YEHUWA HE TAMU MU DE WAL . . .

  • totuting ya ama hana habek na

  • beka paneng miy afena mihadasama

  • rekan seiman hei manfaatkan

  • ama ba wal Yehuwa hei milak minatea ya wal Yehuwa heluk na hada tiyeng hiyena

  • ama homi bel