Nala he ong Yehuwa hadapakang E doa puna wohokafang

61:1, 8

  • Pi heiur mipaneng, pi tekad ba pakang hedi mipaneng dekul rumai diy

  • Pi pembaktian ba Allah mihadasama mu pakang ba kul penting

Hana

E Yehuwa hei worumai nala he omi mia E dotafuda doa puna wohokafang

62:8

  • Nala he pomi mia dotafuda pi doa puna wohokafang pi doa mu he arti hadoa

  • Pi doa khusus wofang, pi kul mipomahia ba pi doa Yehuwa de womahia

Yesus

Ama ba rofi hapuna de doa Yehuwa de womahia

65:1, 2

  • Amakang ba domaha Yehuwa hiyeng ya Hei-milak minatea de doa Yehuwa de womahia

  • Leng kopang pi berdoa kang

Kornelius

Nal-nal ba ne wodoamu wobileng.