Langhalou konten

Langhalou menu sekunder

Langhalou daftar isi

Saksi-Saksi Yehuwa

Alor Abui

E Tofa Homi De Kang Hamol Diy

 BAGIAN 7

Lateiur Wil Wei Wohiyeng diy ya Wohokafang

Lateiur Wil Wei Wohiyeng diy ya Wohokafang

”Nala he yal ariy ne wofani de omi mia te. Ya, E wai miy ewil wei homi mi reu.”Ulangan 6:6, 7

Yehuwa, tofa homi mia de paneni dewai fikang habot, kano wei hado lea. (Kolose 3:20) Fikang mu, de kul wil wohadasakolah ba wil wei de Yehuwa mihiyena te, dong lea nahani donakala natea kang. (2 Timotius 1:5; 3:15) Ridi wei bay riwil homi kiding ri tirei te. Hare, ri tok pati mu kulkang. Fikang wei Allah hamau buka dong romi mia, ri wai puna riwil wei wohadasakolah.Mazmur 40:8.

 1 WIL WEY NALA HE ROMI MIA RI FIKANG WEY WOHADABESAR TE

NALA HE SURAH RIELING DEWOFANG: ”Abeta womahia, tei besar na.” (Yakobus 1:19) Fikang wei romaha, riwil wei nala he homi mia deworidabesar. Hare, wil wei de hiyeng hedi mia de besar fikang wei riwomahia te. Paneng ba, tofa homi mia de rama amoni, wil wei bay de pidabesar kang. (Yakobus 3:18) Wil wei de hiyeng ri he kilikil ya, heihasalah ri heiur paneng nala he wil homi mia dewal wofang na. Hare, riy hoaring ba riwil wei wohadasama te. Riwa miharang na, mi riwil wei wohiyeng diy ba ri kul-kul mihiyena.Matius 3:17; 1 Korintus 8:1.

E MIPANENG KANG:

  • Wil de besar mati, fikang de rama miti ba womahia

  • Doma wil wei dong tafok hadatareu te, ri hadabesar na haba, riwofang iti riwa heyera nuku mibesar te

2 WIL DE BESAR, FIKANG WEY ROMI MI SEY TE

NALA HE SURAH RIELING DEWOFANG: ”Ama ba nal faring hiyeng, nala he midalek bay de hekang hiyeng.” (Amsal 16:20) Nala he wil homi kiding mia dotafuda piwal hiyeng na hare, piwala la womahia na. Kano-kano nala he dewofang, de wohaler wohalor ya, nala he dewofang wala hetanut mia na. ”Womahia diyce wohawai, dara womahia na ba wohawai heimu ama foda.” (Amsal 18:13) E tei mi oding na.Amsal 19:11.

E MIPANENG KANG:

  • Nala he ewil dewofang doma E haha bol na ya, wai loring faring la wofang na

  • Asing ridi bay ri dara roabeti romayak ba heiwuda worimunang, romikiding ri hehalal lateiwuda. Ya, hei mia nala he kulkang ba miridasama

 3 RI WOHIYENG DIY RI TANUT LA NUKU

NALA HE SURAH RIELING DEWOFANG: ”Newil neng, ema hamau mihirai diy mati, E womahia te. Ya, eya he parentah woafani he.” (Amsal 1:8) Yehuwa de hak miy rima ya riya hedi de paneng miridasama. Riwil wei wohadasakolah ba, deriluk ya riy womahia te. (Efesus 6:1-3) Fikang wei riwala ’romi nuku ya tanut nuku na, riwil wei de hiyeng kang’. (1 Korintus 1:10) Hare, heminukumia ri tanut wal dosama na, wil wei hapomareng mia tohir tohar na. Hei opi, ri paneng wil wei dewal riy womahia na ya wal riluk na.

E MIPANENG KANG:

  • Hirai miy riwil her, woriynuk ya wobesar te

  • Neng ya mol ritanut tara-tara hare, riwil hei wohiyeng diy wohokafang mati, ri tanut tara-tara riwotanut te

 4 HARENG HALEK PANENG

NALA HE SURAH RIELING DEWOFANG: ”Abeti mayak lela ba birang hei wohadasakolah te.” (Amsal 22:6, TB) Wil wohiyeng diy wohokafang ba de kang mu wala hedi mani na. Rilia hareng halek lateiur, ri wohiyeng diy wohokafang ya rimi hohirai te. (Mazmur 127:4; Amsal 29:17) Wil hohirai diy mu, wala bekatafiela paneng ba mihadasama na, haba hedi opi ewil homong ba de hiyeng nala wuhete nala ba ngwofani haluol te. (Amsal 28:7) Ya, wil hadasakolah ba de Yehuwa mihiyena ya, birang hadokang ba Yehuwa hamau buka hei de hiyeng. (Mazmur 1:2) Heiur paneng, homi de nalkang wotanut.Ibrani 5:14.

E MIPANENG KANG:

  • Ri hehalal riwil deworumai Allah mu hadoa ya, de worumai nahani

  • Wil homong ba de hehalal te nal beka de hiyeng takiy, hedosama tomi pimokeni hekikilikil ya neng mol tofa homi mia waldeiwomahia na hei opi mu, ya internet ya jejaring sosial bay mia. Wil wei wohadasakolah, ama ba tafuitaka paneng de hiyeng takiy te

”Abeti mayak lela ba birang hei wohadasakolah te”